20 (04-02) ProfiZYM Plus

Sťažovateľ: fyzická sooba
Zadávateľ: STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.
Médium: Rozhlasový spot
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 10 ods. 3
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Rozhlasový spot: „ProfiZYM Plus“
zadávateľa: STADA PHARMA Slovakia, s.r.o. 
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Hlavní město Praha voči rozhlasovému spotu, ktorý komunikuje výživový doplnok ProfiZYM Plus, zadávateľa STADA PHARMA Slovakia, s.r.o. Sťažovateľ má za to, že reklama obsahuje tvrdenia, ktoré nie sú v zmysle platnej legislatívy uvedené v zozname tzv. schválených zdravotných tvrdení. Podľa sťažovateľa je spotrebiteľ reklamou uvedený do omylu, nakoľko reklama vytvára dojem, že predmetný produkt nie je potravinou, ale liečivým prípravkom. Tento dojem podľa sťažovateľa vyvoláva aj využitie termínov ako „terapia“, nakoľko význam slova možno chápať ako „liečba“, rovnako tvrdenie „urýchlenie priebehu chorôb a hojenie rán“ či „zvýšenie účinnosti antibiotík“. Sťažovateľ taktiež namieta využitie formulácie „v lekárni aj bez lekárskeho predpisu“ a má za to, že uvedené jasne indikuje, že predmetom reklamy je liek. Podľa sťažovateľa reklama uvádza spotrebiteľa do omylu o výrobku tým, že sprostredkúva klamlivé informácie a používa právne zakázané zdravotné tvrdenia čím priamo ohrozuje život a zdravie spotrebiteľov, ktorí namiesto liečivých prípravkov, ktoré by mali užívať za účelom zlepšenia zdravotného stavu, mylne užívajú výrobky na báze potravín. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že vzhľadom na hovorovú reč rozhlasového spotu sa neuvádzali presné zdravotné tvrdenia zo zoznamu povolených zdravotných tvrdení, ktoré tvoria prílohu Nariadenia Komisie č. 432/2012 zo 16. mája o povolení určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí. V stanovisku sa ďalej uvádza, že Úrad verejného zdravotníctva dospel po preskúmaní predloženej dokumentácie obsahujúcej informácie o zložení výrobku, o laboratórnych vyšetreniach k rozhodnutiu, ktorým povolil uvádzanie tohto výrobku na trh. Umiestnenie takéhoto výrobku na trh nikdy nebolo obmedzené alebo zakázané a tento výrobok je dlhodobo obľúbený u spotrebiteľov, pričom nikdy neboli zaznamenané ani nahlásené žiadne ťažkosti a/alebo komplikácie s užívaním ProfiZYM Plus. 
 
Tvrdenia, ktoré boli použité v rozhlasovom spote, sú tvrdenia, ktoré sú obsiahnuté aj na balení daného výrobku a boli schválené Úradom verejného zdravotníctva SR. Vo vzťahu k jednotlivým tvrdeniam zadávateľ o.i. uvádza, že tvrdenia „nakopne imunitu“, „urýchli priebeh chorôb aj  hojenie rán alebo „zvýši účinnosť antibiotík“, nie je možné chápať tak, že ProfiZYM Plus má účinky liekov, pomáha predchádzať určitej chorobe, liečiť ju alebo vyliečiť. Z daných tvrdení je možné odvodiť, že ide len o podporný prostriedok napríklad pri liečbe antibiotikami (slovné spojenie „zvýši účinnosť“, neznamená, že nahradí antibiotiká, že má rovnaké účinky alebo vylieči určitú chorobu), pri chorobách a hojení rán (slovné spojenie „urýchli priebeh a hojenie“ neznamená, že vylieči danú chorobu alebo ranu, ale len, že sa rýchlejšie zahojí a rýchlejšie prebehne choroba) a pri podpore imunity („nakopne imunitu“ tiež možno chápať ako podporný účinok ProfiZYMu Plus a nepripisuje mu účinky lieku ani to, že by nejakej chorobe predchádzal). Tvrdenia sťažovateľa o tom, že spot je klamlivý pre spotrebiteľa z dôvodu, že uvádza opakovane termín „terapia“ vo význame pojmu liečba a že jasne indikuje liek vyjadrením, že ho „dostanete v lekárni aj bez lekárskeho predpisu“ považuje zadávateľ za neopodstatnené. Zadávateľ poukazuje na to, že význam slova „terapia“ v slovenskom jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre slovenského spotrebiteľa je definovaný ako „liečenie, liečba chorôb liekmi, diétou, fyzikálnymi metódami a pod.“. Na základe toho, že pod pojem terapia možno zahrnúť aj liečenie iným spôsobom ako sú lieky, nepovažuje zadávateľ uvedenie tohto termínu v rozhlasovom spote za nesprávne, či dokonca protiprávne. Dokonca slovo terapia je bežne celosvetovo používané v súvislosti s enzýmami a ich užívaním (tzv. enzýmoterapia alebo emzymotherapy). Zadávateľ tiež poukazuje na to, že tvrdenie „dostanete aj bez lekárskeho predpisu“ neindikuje liek, ale práve naopak. Zároveň zadávateľ zdôrazňuje, že výživové doplnky, vrátane ProfiZYM Plus, je možné si zakúpiť aj v lekárni. Za týmto tvrdením hneď nasleduje uvedenie možnosti si ho zakúpiť aj na webovej stránke, takže toto tvrdenie nemôže byť považované za klamlivé pre spotrebiteľa. 
 
V rámci stanoviska zadávateľ poukazuje na klinické štúdie, ktoré preukázateľne podporujú účinky a vplyv zložiek obsiahnutých v predmetnom výživovom doplnku. Zadávateľ má za to, že vysielaný rozhlasový spot výživového doplnku ProfiZYM Plus bol reklamou slušnou a čestnou, ktorá nepoškodila záujmy spotrebiteľov ani nezneužila ich dôveru. Tvrdenia využité v reklame sú pravdivé, podložené dostupnými odbornými štúdiami, nepripisujú výrobku účinky lieku, a preto sú v súlade s príslušnou legislatívou. 
 
V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnila zástupkyňa spoločnosti, pani Simona Ondrejkovičová, ktorá uviedla, že sťažnosti podľa názoru zadávateľa nie sú opodstatnené. Zdravotné tvrdenia uvedené v rámci web stránky sú schválené Úradom verejného zdravotníctva. Okrem tejto sťažnosti spoločnosť neeviduje žiadne iné spotrebiteľské sťažnosti. 
 
Popis reklamy:
Reklamný spot bol odvysielaný v nasledovnom znení: „Trápi Vás bolesť tela alebo natiahnutý sval po lyžovačke či sánkovačke? Športujte, regenerujte svoje telo a vyhrajte nad chorobami. Enzýmová terapia nakopne Vašu imunitu, urýchli priebeh chorôb aj hojenie rán a zvýši účinnosť antibiotík. Vyskúšajte enzýmovú terapiu. Pýtajte si vo Vašej lekárni ProfiZYM, ktorý dostanete aj bez lekárskeho predpisu alebo si ho kúpte online na ProfiZYM.sk“. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Predmetom propagácie v rámci rozhlasového spotu je konkrétny produkt – výživový doplnok, na propagáciu ktorého, najmä v súvislosti s tvrdeniami použitými v reklame sa vzťahujú špecifické pravidlá. Okrem iného sa kladie dôraz aj na to, aby výživové doplnky neboli v rámci reklamy propagované spôsobom, ktorý môže u spotrebiteľa vyvolať dojem, že výživový doplnok je liekom. Komisia sa v tomto prípade nestotožnila s názorom zadávateľa, že tvrdenia využité v reklame neindikujú, že jej predmetom je liek, resp. že účinky výživového doplnku majú skôr podporný charakter. Naopak, Komisia má za to, že celková textácia reklamy môže v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že uvedený výživový doplnok je liekom, ktorý má schopnosť liečiť, prispieť k vyliečeniu, či dokonca vyliečiť chorobný stav, čo podporuje aj tvrdenie „vyhrajte nad chorobami“. Táto skutočnosť je  podporená aj veľmi konkrétnymi tvrdeniami v znení “urýchli priebeh chorôb aj hojenie rán a zvýši účinnosť antibiotík“. Uvedené explicitne uvádza, že predmetný výživový doplnok lieči ochorenie, resp. chorobný stav a ovplyvňuje fyziologické funkcie, dokonca s odkazom na lieky - antibiotiká, ktoré sú výhradne na lekársky predpis. Tvrdenie vytvára teda dojem, že predmetný produkt je porovnateľný s liekmi, keďže sa jeho užívanie vyslovene uvádza v rámci antibiotickej liečby, prípadne ako súčasť antibiotickej liečby, účinnosť ktorej podľa reklamy zvýši. Priemerný spotrebiteľ tak môže z reklamy jednoznačne nadobudnúť mylný dojem, že predmetom propagácie je liek, určený na liečbu ochorení, čo nie je pravda. Rovnako použitie textácie „Pýtajte si vo Vašej lekárni ProfiZYM, ktorý dostanete aj bez lekárskeho predpisu...“ evokuje pre priemerného spotrebiteľa bez poznania produktu, že ide o liek, ktorý nie je viazaný na lekársky predpis, o to viac, že v spojení je použitá spojka „aj“, čo znamená, že ProfiZYM možno aj predpísať formou lekárskeho predpisu ale môže si ho spotrebiteľ kúpiť aj bez lekárskeho predpisu, a preto má Komisia  za to, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči všetkým spotrebiteľom.     
 
 Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že rozhlasový spot: „ProfiZYM Plus“, zadávateľa: STADA PHARMA Slovakia, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 25. 04. 2019 
                                                                                               Slavomíra Salajová  
                                                                                                podpredsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.