26 (04-05) I. ProfiZYM Plus

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Srnkapharm, s.r.o.
Médium: web stránka
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 25 ods. 1 písm. b)
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Web stránka: „ProfiZYM Plus“
zadávateľa: Srnkapharm, s.r.o.  
     
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 25 ods. 1 písm. b) Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci apríl zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Hlavní město Praha. Sťažovateľ namieta voči vybraným tvrdeniam uverejneným na web stránke http://profizym.info://, ktoré považuje za v rozpore s vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi regulujúcimi označovanie a spôsob prezentácie výživových doplnkov, ako aj v rozpore s Kódexom a má za to, že tvrdenia naznačujú, prípadne z nich vyplýva, že existuje súvislosť medzi kategóriou potravín, potravinou alebo niektorou z ich zložiek a zdravím. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 11.4.2017 uviedol, že spoločnosť Srnkapharm s.r.o. je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a taktiež má schválený internetový výdaj liekov v zmysle príslušných právnych noriem. Spoločnosť nebola doposiaľ upovedomená, ani sankcionovaná žiadnym štátnym orgánom dozoru a poskytovanie lekárenskej starostlivosti prebiehalo v intenciách príslušnej legislatívy. 
 
V súvislosti s tvrdeniami uvedenými na web stránke, zadávateľ predložil Rade aj právne stanovisko výrobcu, s ktorým sa plne stotožňuje. V stanovisku sa okrem iného uvádza, že predmetný výživový doplnok, obsahuje vyvážený komplex synergicky pôsobiacich neživočíšnych enzýmov, pričom ÚVZ SR dospel po preskúmaní predloženej dokumentácie k rozhodnutiu o jeho uvedení na trh. V stanovisku sa taktiež uvádza, že v niektorých prípadoch výživových doplnkov je povolené uvádzať takzvané zdravotné tvrdenia o výživových doplnkoch. Takto tomu bolo aj v prípade vitamínu C a selénu a zdravotné tvrdenia o vitamíne C a seléne sú v súlade s verejným registrom Spoločenstva povolených výživových a zdravotných tvrdení o potravinách vypracovaných a každoročne aktualizovaným Komisiou. Preto akékoľvek zdravotné tvrdenia o výživovom doplnku ProfiZYM Plus, ktorý vo významnej miere obsahuje vitamín C a aj selén, v podobe „podporuje imunitu“ resp. „prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému“ sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ. Zároveň klinické štúdie a výskumy o látke serrapeptáza, enzým, ktorý sa nachádza v predmetnom výživovom doplnku preukazujú, že má vybrané účinky, je protizápalový a potláča bolesť. Preto akékoľvek zdravotné tvrdenie o predmetnom výživovom doplnku, ktorý vo významnej miere obsahuje enzým serrapeptáza, v podobe „má protizápalové účinky“ alebo „tlmí bolesť a opuchy“ je na základe vedeckých poznatkov podložených klinickou štúdiou a výskumom, v súlade s platnou legislatívou.  
 
Popis reklamy: 
Sťažovateľ namieta voči týmto tvrdeniam, uvedeným na web stránke k výživovému doplnku ProfiZYM Plus: 
 
Ako funguje ProfiZYM plus?
Enzýmy obsiahnuté v prípravku ProfiZYM Plus pomáhajú pri obnovovaní opotrebovaných buniek, premene výživných látok na energiu a stavebné súčasti, zneškodňovaní odpadových látok a cudzorodých látok, napomáhajú pri obrane pred choroboplodnými zárodkami a hojení rán (pozn. sťažovateľom namietané zdravotné tvrdenie). Pre ľudské zdravie je pritom dôležité, aby v boli tele všetky enzýmy prítomné v dostatočnom množstve a funkčnom stave.
 
Systém Serrazimes®-I
Špecifikom prípravku ProfiZYM Plus je systém Serrazimes®-I, ktorý je obdobou Serrapeptidázy, ktorá pomáha pri tlmení bolesti a opuchov (pozn. sťažovateľom namietané zdravotné tvrdenie), priaznivo pôsobí na srdcovo-civny, dýchací aj imunitný systém. Výhodu fungálneho enzýmu Serrazimes voči Serrapeptidáze získanej z bakérií je jeho klinicky potvrdená vyššia protizápalová účinnosti a nižšie nežiaduce účinky.
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu neprípustnou je reklama, ktorú vylučujú alebo priamo zakazujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä pokiaľ ide o formu prezentácie alebo propagácie (čl. 25 ods. 1 písm. b) Kódexu). V danom prípade Komisia vychádzala najmä zo skutočnosti, že predmetom propagácie na web stránke je konkrétny produkt – výživový doplnok, na propagáciu ktorého, najmä v súvislosti s tvrdeniami použitými v reklame sa vzťahujú špecifické právne predpisy. Tvrdenia, voči ktorým namieta aj sťažovateľ nie sú v tomto prípade schválenými zdravotnými tvrdeniami a Komisia má za to, že ich použitie v reklame preto nebolo opodstatnené a reklamu preto Komisia považuje za porušujúcu Kódex. Komisia zároveň ocenila, že zadávateľ po upozornení predmetné zdravotné tvrdenia z webovej stránky stiahol a reklamu upravil ešte pred vydaním arbitrážneho nálezu. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že web stránka zadávateľa: Web stránka: „ProfiZYM Plus“, zadávateľa: Srnkapharm, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 25 ods. 1 písm. b) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 
 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu,  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 31. 05. 2017
                           Mária Tóthová Šimčáková 
                             predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

10.4.2021

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR 2021

BRATISLAVA. Dňa 25. 03. 2021 sa konalo 3. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

12.3.2021

Tlačová správa z 2. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 25. 02. 2021 sa konalo 2. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.