34 (07-10) Profi Zym Plus

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.
Médium: Leták
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 26 ods. 2 a čl. 44 ods. 2
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Leták: „Profi Zym plus“
zadávateľa: STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 26 ods. 2 a čl. 44 ods. 2 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres  Hlavné mesto Praha, ČR voči prezentácii prípravku – výživového doplnku „ProfiZym plus“ v rámci reklamného letáku. Sťažovateľ má za to, že reklama obsahuje tvrdenia, ktoré nie sú uvedené v zmysle platnej legislatívy. Podľa sťažovateľa problematické zdravotné tvrdenia, propagujú liečivé účinky predmetného produktu, resp. mu prisudzujú účinky na ľudské zdravie. Podľa sťažovateľa sú predmetné zdravotné tvrdenie spôsobilé vyvolať mylnú predstavu o liečivých účinkoch predmetného výživového doplnku, a teda spotrebiteľa klamať. Sťažovateľ poukazuje aj na skutočnosť, že vo vzťahu k potravinám nie je dovolené prisudzovať im liečivé účinky, tak ako je prezentácia týchto účinkov povolená v prípade prípravkov schválených ako lieky. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že tvrdenia o údajnom porušení právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie sú nepravdivé. Informácie obsiahnuté v predloženom písomnom materiály neporušujú legislatívu Slovenskej republiky, Európskej únie a ani Etický kódex reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“). Napádané slovné spojenia sú všeobecnými tvrdeniami o prospešnosti enzýmov. Enzýmy ako zložené bielkoviny umožňujú a riadia väčšinu biochemických procesov v organizme. Pre riadne fungovanie ľudského organizmu je nevyhnutné, aby boli enzýmy prítomné v dostatočnom množstve a optimálnom funkčnom stave. Ľudský organizmus môže prijímať uvedené enzýmy rôznymi spôsobmi, či už formou lieku, výživového doplnku alebo ako potravinu. Sporný písomný materiál je edukačného charakteru, keď má za cieľ poučiť verejnosť o funkcii, účinkoch a potrebe dostatočného prísunu enzýmov do ľudského organizmu pre jeho riadne fungovanie. 
Podmienky reklamy výživových doplnkov sú stanovené v čl. 44 Kódexu. V odseku (2) čl. 44 Kódexu je výslovne riešená problematika porovnávania výživového doplnku s liekom: „Výživový doplnok ani potravinu na osobitné výživové účely nemožno v reklame porovnávať s liekom alebo zdravotníckou pomôckou, ani prirovnávať k lieku alebo zdravotníckej pomôcke alebo u spotrebiteľa inak vzbudzovať dojem, že je liekom alebo zdravotníckou pomôckou.“. Zadávateľ uvádza, že sporný leták neobsahuje porovnávanie výživového doplnku s liekom, ani nevzbudzuje dojem, že je liekom a nepripisuje výživovému doplnku účinky lieku. Sťažovateľ v sťažnosti tvrdí, že enzým serrapeptidáza nie je schválený na uvádzanie na trh v Európskej únii. Toto tvrdenie nie je pravdivé. V skutočnosti je v letáku uvedená informácia o enzýme serrazimes, ktorý je obdobou serrapeptidázy (nie priamo serrapeptidázou). Uvádzanie na trhu v Slovenskej republike enzýmu serrazimes bolo schválené Úradom verejného zdravotníctva, dňa 10.1.2013, pod číslom rozhodnutia: OHVBPKV/317/2013/Ht.
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu letáku, ktorý o.i. informuje o výživovom doplnku ProfiZym plus. Okrem spôsobu použitia leták v časti „použitie enzýmového prípravku“ obsahuje tvrdenia, voči ktorým namieta sťažovateľ v nasledovnom znení:
- pomáha pri rekonvalescencii po úrazoch a operáciách, pri akútnych a chronických zápaloch;
- urýchľuje vstrebávanie opuchov, krvných výronov, podliatin;
- zmierňuje bolesť;
- obmedzuje výskyt pooperačných komplikácií – hnisanie rán, nadmerné jazvenie, skracuje čas hojenia;
V časti „zloženie prípravku“ namieta sťažovateľ voči týmto tvrdeniam: 
-  Serrazimes-I, je obdobou serrapeptidázy užívanej vo svete ako prírodná alternatíva ibuprofenu a iných antireumatických liekov. Pomáha tlmiť bolesť a redukuje opuchy…
- Bromelain ….. Je používaný pri opuchoch a hojení rán, ovplyvňuje krvnú zrážavosť.
- Papain….je odporúčaný pri zápalových ťažkostiach.
 
V časti „Redukcia opuchu“ sťažovateľ namieta voči týmto tvrdeniam: 
- Protizápalový účinok serapeptázy se takisto opisuje u dojčiacich žien s bolestivým napuchnutým poprsím – úľavu zaznamenalo 22,9 % v porovnaní s 2,9 % žien užívajúcich  placebo. Zrejmý bol nielen ústup bolesti, ale súčasne došlo i k zmenšeniu opuchu, čo napokon koreluje i s výsledkami klinických štúdií, kde sa tato látka podávala pooperačne alebo u chorých so zápalom dýchacích ciest.
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
Niet predovšetkým pochybnosť o tom, že predmetom propagácie je výživový doplnok, na komunikáciu ktorého sú kladené o.i. aj špecifické legislatívne požiadavky a zadávateľ by mal preto jeho prezentácii venovať zvýšenú pozornosť. Predmetný leták, obsahuje konkrétne zdravotné tvrdenia vo vzťahu k účinkom produktu a zložkám, ktoré tento obsahuje. Kódex kladie na reklamu o.i. aj požiadavku, že „výživové a zdravotné tvrdenia o potravine v reklame musia byť vedecky zdôvodnené (čl. 26 ods. 2 Kódexu). Zadávateľ v tomto smere dostatočne nepreukázal, že zdravotné tvrdenia v reklame sú vedecky zdôvodnené, a to, že sa nachádzajú v Zozname schválených povolených tvrdení (EFSA) a Komisia má za to, že v tomto ohľade zadávateľ nevenoval komunikácii produktu dostatočnú pozornosť práve s ohľadom na špecifické a legislatívne pravidlá a podmienky používania zdravotných tvrdení, čo nemožno považovať za súladné s Kódexom. 
 
Kódex taktiež kladie dôraz na to, aby výživové doplnky neboli v rámci reklamy propagované spôsobom, ktorý môže u spotrebiteľa vyvolať dojem, že výživový doplnok je liekom (čl. 44 ods. 2 Kódexu). V rámci prezentácie výživového doplnku sú na stránke uvedené veľmi konkrétne vyjadrenia, ktoré súvisia s konkrétnymi chorobnými stavmi, či diagnózami, pričom tieto sú prezentované v kontexte pozitív a priamych účinkov uvedeného výživového doplnku. Komisia sa nestotožnila s vyjadrením zadávateľa, že tieto tvrdenia sú všeobecnými tvrdeniami o prospešnosti enzýmov. Tvrdenia sú súčasťou letáku, ktorý spotrebiteľa priamo o produkte informuje, jeho súčasťou je logo produktu a Komisia má za to, že vo vzťahu k tomuto produktu spotrebiteľ vníma aj informácie obsiahnuté v letáku. Celková textácia reklamy môže podľa Komisie v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že uvedený výživový doplnok je liekom, ktorý má schopnosť pomáhať, liečiť, či prispieť k vyliečeniu  chorobného stavu a priemerný spotrebiteľ tak môže z reklamy jednoznačne nadobudnúť mylný dojem, že predmetom propagácie je liek, určený na liečbu ochorení, čo nie je pravda a účinky výživového doplnku v tomto smere dostatočne preukázané ani neboli.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Leták: „Profi Zym Plus“
zadávateľa: STADA PHARMA Slovakia, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 26 ods. 2 a čl. 44 ods. 2 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.   
 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 10. 09. 2020 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

2.9.2021

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 19. 08. 2021 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

2.7.2021

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR 2021

BRATISLAVA. Dňa 24. 06. 2021 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.