09 (02-09) Príspevok na zuby

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Médium: Internetová reklama (informácie uverejnené na web stránke zadávateľa)
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Internetová reklama (informácie uverejnené na web stránke zadávateľa): „Príspevok na zuby“ 
zadávateľa: Union zdravotná poisťovňa, a.s. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči informáciám, ktoré uvádza zadávateľ, spoločnosť Union zdravotná poisťovňa, a.s. v súvislosti s benefitmi pre svojich poistencov na svojej web stránke. Sťažovateľ namieta voči tvrdeniu „Príspevok 100 Eur na zuby ročne pre všetkých poistencov“ a uvádza, že v skutočnosti je príspevok poskytnutý len niektorým poistencom, konkrétne tým, ktorí sa nechajú ošetriť u zubného lekára, ktorý má zmluvu s poisťovňu Union. Keďže podľa sťažovateľa nemožno nikoho nútiť, aby sa dal ošetriť u zubára iného, ako je ten, ku ktorému chodí už roky a ktorý pozná stav jeho chrupu, pacient, ktorého zubár nemá zmluvu s poisťovňou Union, nemá nárok na príspevok deklarovaný v reklame. Reklamu z tohto dôvodu považuje sťažovateľ za zavádzajúcu a voči poistencom Union za diskriminačnú. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza „reklama, ktorým promujeme nami ponúkaný benefit 100 EUR na zuby, a v ktorom uvádzame, že ide o príspevok pre každého nášho poistenca automaticky neznamená, že ponúkaný benefit nemá žiadne podmienky pre jeho uplatnenie a čerpanie. Nami uvádzané tvrdenie je pravdivé, keďže každému nášmu poistencovi, bez rozdielu na dĺžku poistného vzťahu, pohlavie alebo vek, prispejeme až 100 EUR na zuby ročne, na druhej strane však nevylučuje, že pre uplatnenie benefitu je potrebné splniť iné podmienky. Je rozumné predpokladať, že takáto ponuka má určité pravidlá, postupy, či podmienky. Toto chápeme ako bežný štandard reklamy s tým, že účelom tohto typu headlinu – hlavného hesla „Príspevok 100 EUR na zuby ročne pre všetkých poistencov“ je stručne a čo najvýstižnejšie ponúknuť základnú informáciu a zaujať adresátovu pozornosť. Na propagačných materiáloch, ako sú letáky a plagáty či brožúry rovnako tak aj v televíznej reklame, vždy uvádzame odkaz na našu webovú stránku www.union.sk, kde verejnosť získa všetky detailné informácie o našich všetkých súčasne ponúkaných benefitoch aj s konkrétnym postupom a podmienkami uplatnenia každého benefitu. Špeciálne pri benefitoch, ktoré sú pre našich poistencov najatraktívnejšie a najčastejšie využívané sme vyrobili aj video tutoriály, ktoré detailne a veľmi ľudskou rečou popisujú ako benefit čerpať a získať až 100 EUR na zuby ročne. Z dôvodu transparentnosti a jednoduchosti čerpania zubného benefitu sme vytvorili a výrazne komunikujeme aj infografiku, aby naši poistenci získali presné informácie a celý proces čerpania bol pre nich jednoduchý a praktický. Naša komunikácia uplatňovania a vysvetľovania benefitov je voči našim klientom aktívna – posielame servisné e-maily s týmito informáciami na všetkých poistencov, ktorí nám poskytli e-mailové adresy. Rovnako tak sú infografiky a podmienky aj postup uplatnenia dentálneho benefitu prístupné aj na našich pobočkách, kde vyškolení zamestnanci Union dokážu poskytnúť všetky informácie k benefitu.“ Zadávateľ taktiež priložil viacero odkazov na miesta, kde podrobne poistencov informuje o podmienkach benefitu. 
 
Popis reklamy:
Na web stránke zadávateľa je komunikovaný benefit „Príspevok 100 EUR na zuby ročne pre všetkých poistencov“ v nasledovnom znení: „V Union zdravotnej poisťovni vieme, že zdravé zuby sú základom celkového zdravia, preto všetkým našim poistencom prinášame príspevok 100 EUR na zuby ročne. 
Dôležitá novinka!  
Od 1.1.2021  je možné uplatniť príspevok aj na zubné strojčeky a za čeľustno-ortopedické výkony pre všetky deti do 18 rokov poistené u nás. Samozrejme naďalej platí, že príspevok je možné čerpať aj jednorazovo a kedykoľvek počas roka.
Ak ste preventívnu prehliadku nestihli do 31.12.2020, predĺžili sme možnosť absolvovať preventívnu prehliadku do 31.03.2021. V tomto prípade si budete môcť uplatniť príspevok 100 EUR od Union zdravotnej poisťovne za ošetrenia u zubára vykonané od 01.04.2021.
Kto má nárok na príspevok?
Nárok na príspevok 100 € na zuby majú všetci naši poistenci – deti aj dospelí. V prípade detí je podmienkou to, aby bol zákonný zástupca naším poistencom alebo mal aspoň podanú prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne. Úplné znenie podmienok je uvedené vo verejnom prísľube.“
Súčasťou stránky je aj inštruktážne video, ktoré o.i. obsahuje aj informáciu o tom, že benefit je možné si uplatniť len v prípade, ak je služba realizovaná u zmluvného lekára, či dentálneho hygienika. Taktiež je súčasťou stránky možnosť overenia si, či zubár, ktorý je zubárom poistenca má zmluvu so zdravotnou poisťovňou Union.  
 
Názor Komisie
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). V predmetnom prípade je cieľom reklamy komunikácia benefitu, ktorý poskytuje zadávateľ svojim poistencom. Zadávateľ v rámci reklamy explicitne uvádza textáciu v znení: „Príspevok 100 EUR na zuby ročne pre všetkých poistencov“. Komisia nepovažuje predmetnú reklamu, ani textáciu za klamlivú, či zavádzajúcu. Je bežnou praxou, že získanie benefitu, výhody, či inej ponuky je podmienené splnením vybraných podmienok. V danom prípade zadávateľ podmieňuje poskytnutie komunikovaného benefitu o.i. aj podmienkou, že lekár, ktorý vykoná predmetné ošetrenie, či dentálnu hygienu musí mať uzatvorenú zmluvu s poisťovňou Union. Túto podmienku však Komisia nevníma ako neprimeranú, či takú, ktorá by bola v rozpore s tvrdeniami uvedenými v reklame. Zadávateľ skutočnosti pre získanie benefitu zrozumiteľne a jasne komunikuje v rámci svojej ponuky a priamo v reklame, a Komisia sa nedomnieva, že by priemerný spotrebiteľ mohol byť na základe reklamy uvedený do omylu a domnievať sa, že príspevok je určený každému bezvýhradne, resp. bez toho, aby niekto splnil podmienky. Predmetná reklama, vrátane tvrdenia, voči ktorému namieta sťažovateľ by mohla byť vyhodnotená ako klamlivá napríklad za predpokladu, že by zadávateľ benefit neposkytol poistencom v prípade a napriek tomu, že všetky podmienky splnili, čo však preukázané nebolo. Samotnú reklamu však v danom prípade Komisia za neetickú nepovažuje a má za to, že reklama neobsahuje žiaden údaj, ani informáciu, ktoré by bol klamlivé, či zavádzajúce.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Internetová reklama (informácie uverejnené na web stránke zadávateľa): „Príspevok na zuby“, zadávateľa: Union zdravotná poisťovňa, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 25. 02. 2021
 
 
   Mária Tóthová Šimčáková v.r.
         predsedníčka Komisie
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

10.4.2021

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR 2021

BRATISLAVA. Dňa 25. 03. 2021 sa konalo 3. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

12.3.2021

Tlačová správa z 2. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 25. 02. 2021 sa konalo 2. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.