38 (06-04) Prihlásime Vás na trvalý pobyt v Bratislave

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: MojPobox s.r.o.
Médium: Billboard
Nález: Pozitívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Billboard: „Prihlásime vás na trvalý pobyt v Bratislave“
zadávateľa: MojPobox s.r.o.
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 19 ods. 1 Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci jún zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči vizuálu billboardu, ktorý propaguje prihlásenie na trvalý pobyt v Bratislave (www.MojPobox.sk). Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že billboard svojim vizuálom nápadne pripomína kampaň mesta Bratislava na prihlasovanie trvalého pobytu. Používa takmer rovnaké grafické prvky a pozmenené logo mesta Bratislava. Sťažovateľ má za to, že reklama navodzuje dojem, že stránka www.mojpobox.sk a spoplatnené služby, ktoré ponúka sú  zastrešené a odobrené autoritou mesta Bratislava. Sťažovateľ je toho názoru, že spoločnosť sa tak snaží od ľudí vylákať až 108 € ročne, namiesto kolku v hodnote 5€, ktorý by ľudia na túto službu potrebovali na miestnom úrade. Reklama podľa sťažovateľa porušuje čl. 19 Kódexu. 
 
Spoločnosť MojPobox s.r.o.  vo svojom stanovisku zo dňa 25.06.2018 okrem iného uvádza, že spoločnosť ponúka cez projekt www.MojPobox.sk prihlásenie sa na trvalý pobyt s Bratislavskou adresou. Túto adresu má potom človek uvedenú na občianskom preukaze. Každú prijatú zásielku spoločnosť fotí, váži a ukladá do on-line systému. O každej prijatej zásielke je zákazník informovaný formou notifikačnej SMS a tiež emailom s fotkou zásielky. Vo vzťahu k vizuálu reklamy, zadávateľ uvádza, že zadanie pre externého grafika, na základe ktorého spravil billboard bolo, aby grafika bola čo najjednoduchšia, nakoľko čítať komplikovaný billboard v idúcom aute, alebo MHD sa nedá. Preto chcel mať zadávateľ na grafike znázornenú iba jednoduchú cestu, oblohu a trošku zelených stromov. Cesta má symbolizovať blížiacu sa parkovaciu politiku v hlavnom meste. V grafike je obloha – modrá, stromy – zelené, cesta s pruhom – štandardná cesta. Zadávateľ uvádza, že si nevie predstaviť, že by zvolil oblohu – červenú, stromy – modré, cestu s pruhom – žltú! Podobnosť tam je s rukou. Ale na túto ruku máme zakúpenú licenciu z fotobanky z internetu. Zadávateľ uvádza, že sa nevie vyjadriť k billboardu mesta Bratislava, či má túto licenciu ruky mesto zakúpené tiež. Zadávateľ je toho názoru, že nikoho nenapodobňuje. Má svoju vlastnú grafiku s vlastnými a úplne odlišnými prvkami. Nedá sa na základe dominantnej modrej farby v oblohe tvrdiť, že tým niekoho napodobňuje. Vo vzťahu k červenému grafickému prvku v spodnej časti zadávateľ uvádza, že ide o jeho symbol, pod ktorým eviduje reklamnú kampaň. Symbolizuje ruku so zdvihnutými prstami. Na záver zadávateľ uvádza, že reklamná kampaň zahŕňa jasný identifikátor  spoločnosti. Na každom billboarde je veľkým písmom zobrazený názov stránky, kde sa nachádzajú všetky informácie o službách spoločnosti. (Pozn. fakturačné údaje podľa web stránky boli/sú na spoločnosti All4Web s.r.o./DataGuru s.r.o.)
 
 
Popis vizuálu billboardu: 
Kreslený vizuál reklamy zobrazuje oblohu, cestu s vyznačenými pruhmi, a stromy. V pravej časti vizuálu je symbol ruky v geste zdvihnutého malíčka a ukazováka, pod ktorým je červený grafický prvok (ktorý podľa slov zadávateľa identifikuje reklamnú kampaň). Vizuál je doplnený textom: „Prihlásime vás na trvalý pobyt v Bratislave“ a odkazom na web stránku MojPobox.sk. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
V zmysle Kódexu sa reklama nesmie svojím všeobecným vzhľadom, vyobrazením, použitím sloganu, vizuálnej prezentácie, podobať na inú reklamu tak, aby mohlo dôjsť k zámene, zavádzaniu či zmäteniu spotrebiteľa (čl. 19 ods. 1 Kódexu). Pri posudzovaní Komisia vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že mesto Bratislava spustilo reklamnú kampaň, ktorej cieľom je povzbudiť ľudí, ktorí žijú v Bratislave k prihláseniu si trvalého pobytu. Reklama, voči ktorej namieta sťažovateľ taktiež komunikuje možnosť prihlásenia si trvalého pobytu v Hlavnom meste, avšak v danom prípade sa jedná o komerčnú službu za ktorú si zákazník platí, ak ju chce využívať. Komisia nenamieta voči charakteru služby ako takej avšak má za to, že vizuál reklamy, prostredníctvom ktorej zadávateľ službu propaguje sa svojim všeobecným vzhľadom, vyobrazením a vizuálnou prezentáciou podobá na reklamnú kampaň mesta Bratislava, čím môže dôjsť k zmäteniu spotrebiteľa či ide o súčasť kampane hlavného mesta Bratislava. Sťažovateľom namietaná reklama, obdobne ako vizuál kampane Hlavného mesta, využíva kreslený motív cesty na pozadí modrej oblohy v kontexte motívu ruky a grafického prvku, ktorý výrazne pripomína logo mesta Bratislava. Komisia sa nestotožnila s argumentáciou zadávateľa, že reklama využíva vlastné a úplne odlišné prvky, naopak, Komisia je toho názoru, že na základe celkového vizuálu reklamy, použitia jednotlivých prvkov v reklame a ich umiestnenia môže dôjsť k zámene, zavádzaniu, či zmäteniu spotrebiteľa a reklamu preto považuje za v rozpore s Kódexom. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že billboard: „Prihlásime vás na trvalý pobyt v Bratislave“, zadávateľa: MojPobox s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 19 ods. 1 Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 
 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 28. 06. 2018 
 
                                                                                               
                                                                                              Slavomíra Salajová   
                                                                                              podpredsedníčka Komisie 
 
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

8.7.2019

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 20. 06. 2019 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

24.5.2019

Tlačová správa z 5. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 15. 05. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.