01 (02-01) Pravda o Judite

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: / šírteľ: PUBLISHING HOUSE, a.s
Médium: Printová reklama (Inzercia)
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Printová reklama(inzercia): „Pravda o Judite“
šíriteľa: PUBLISHING HOUSE, a.s
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Žilina, voči inzercii, ktorá bola zverejnená na titulnej strane týždenníka Žilinský večerník, šíriteľa PUBLISHING HOUSE, a.s. Sťažovateľ poukazuje na to, že reklama obsahuje webové odkazy www.pravdaojudite.net a judita.online, na ktorých sú zverejnené webové stránky s obsahom, ktorý približuje okolnosti trestného konania vo veci zločinu vraždy. Sťažovateľ uvádza, že trestné konanie nie je právoplatne skončené, pričom na web stránkach neznáma osoba zverejňuje časti trestného spisu doposiaľ neskončenej trestnej veci, a to aj napriek tomu, že celé trestné konanie pred prvostupňovým súdom bolo neverejné. Vylúčením verejnosti z hlavných pojednávaní je zakázané zverejňovať informácie z hlavných pojednávaní, týkajúcich sa skutočností a okolností, pre ktoré bola verejnosť vylúčená. Sťažovateľ má tiež za to, že na predmetných webových stránkach sú uvádzané ničím nepodložené a zjavne neopodstatnené tvrdenia o osobách, ktoré napĺňajú znaky trestného činu ohovárania. 
 
Rade bolo doručené stanovisko šíriteľa reklamy, spoločnosti PUBLISHING HOUSE, a.s. Šíriteľ v stanovisku o.i. uvádza, že má za to, že uverejnený odkaz na webovú adresu nespĺňa definíciu reklamy ani podľa záväzných právnych predpisov, ani podľa čl. 2 Etického kódexu reklamnej praxe z dôvodov, že slovami kódexu komunikačný proces bol iniciovaný nepodnikateľom, obsah uvedených webov má výlučne nekomerčný charakter, zadávateľ a akýkoľvek beneficient uvedeného webu nie sú súťažiteľmi v žiadnom slova zmysle, nespeňažujú akýkoľvek produkt a nesledujú ciele, ktoré používa komerčná komunikácia. Žiadna osoba sa v tejto súvislosti nestáva spotrebiteľom. V zmysle uvedeného nie je daná vecná pôsobnosť/príslušnosť Rady pre reklamu.
Šíriteľ ďalej vyjadruje názor, že sťažovateľ vo svojej sťažnosti neposkytol skutkové tvrdenie ako mala spoločnosť PUBLISHING HOUSE, a.s. porušiť svoje povinnosti, takže sa nie je možné relevantne vyjadriť k prípadným ustanoveniam predpisov/skutkovým podstatám, ktoré podľa sťažovateľa mali byť porušené/naplnené. 
Ďalej šíriteľ poukazuje aj na to, že uverejnenie webovej adresy nie je stotožniteľné s propagáciou obsahu, ktorý sa nachádza na webovej stránke. Poskytovateľ komunikačného média nenesie, ani nemôže niesť zodpovednosť za obsah webovej stránky, ktorý môže byť a často býva dynamický. Opak by znamenal, že by bol poskytovateľ nútený neustále v reálnom čase byť 100% oboznámený s obsahom celého webu a vyhodnocovať moment kedy sa už obsah webu môže dostať do rozporu s právnym poriadkom akýmkoľvek spôsobom, čo nie je reálne možné ani to právny poriadok nevyžaduje. Poskytovateľ komunikačného média môže zodpovedať len za text inzercie/reklamy uvedenej priamo v médiu, to v tomto prípade znamená za text s názvom webovej stránky = webovú adresu. Tento text si poskytovateľ komunikačného média vyhodnotil ako právne a eticky nezávadný. Za obsah webovej stránky nesie zodpovednosť jej prevádzkovateľ, resp. osoba, ktorá obsah týmto spôsobom tvorí a zverejňuje.“ 
 
V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnil právny zástupca šíriteľa, JUDr. Tomáš Mészáros, PhD., ktorý na úvod vysvetlil, že podľa názoru šíriteľa sa v danom prípade nejedná o reklamu tak ako ju definuje príslušná legislatíva a uvedený komunikát nie je reklamou ani podľa Kódexu, nakoľko cieľom nie je ovplyvnenie správania spotrebiteľa v kontexte napr. kúpy produktu, reklama nie je namierená ani voči konkurencii a nemá ani komerčný charakter. Súčasťou komunikátu sú len odkazy na webové sídla. Následne uviedol, že nie je reálne v možnostiach šíriteľa, aby si preveroval obsah každej jednej ponuky, ktorú zverejní, v tomto prípade obsah webových stránok, na ktoré reklama odkazuje, o to viac, že tento obsah je dynamický a pravidelne sa mení. Šíriteľ teda v tomto smere nemôže niesť ani zodpovednosť za tento obsah, prípadne reklamu. V rámci diskusie, či uvedené možno považovať za reklamu, vo vzťahu k jej označeniu ako inzercia ako aj skutočnosti, že v danom prípade ide o platenú inzerciu,  T. Mészáros potvrdil, že daný komunikát bol zverejnený za odplatu. Na záver doplnil, že po obdržaní sťažnosti sa spoločnosť rozhodla uvedenú inzerciu ďalej nezverejňovať. 
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu inzercie, ktorá bola zverejnená na titulnej strane týždenníka Žilinský večerník. Vizuál reklamy pozostáva z dvoch odkazov na webové sídla: na ružovom pozadí je odkaz v znení: „WWW.PRAVDAOJUDITE.NET“, na čiernom pozadí je odkaz v znení: WWW:JUDITA.ONLINE“. Reklama je slovne označená ako „Inzercia“ a jej súčasťou je aj číslo inzercie.   
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V prvom rade sa Komisia venovala otázke, či uvedený komunikát možno považovať za reklamu, v zmysle definície Kódexu. Posudzovaný komunikát možno považovať za reklamu podľa čl. 2 ods. 2 Kódexu, keďže reklamou je aj obsah, ktorý je výsledkom komunikačného procesu iniciovaného nepodnikateľom, pokiaľ sa v rámci tohto komunikačného procesu využívajú metódy a sledujú ciele (resp. pri šírení obsahu používajú spôsoby), ktoré spravidla využíva alebo sleduje (resp. používa) komerčná komunikácia. Niet predovšetkým pochybnosť o tom, že posudzovaný obsah sa šíri prostredníctvom printovej inzercie, ktorá bola priamo v médiu ako inzercia aj označená a cieľom šírenia ktorej je známosť, resp. návštevnosť propagovaných internetových sídiel, ktoré je v tomto rámci potrebné považovať za primárny produkt reklamy. 
Samotný obsah reklamy, resp. jej vizuál Komisia nepovažuje za neetický. Reklama komunikuje len slovné označenia – názvy dvoch webových sídiel. Tieto neobsahujú napríklad vulgarizmus, ani také výrazové prostriedky, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti či slušnosti. Reklama tiež nie je skrytou a je ako reklama aj riadne označená, a teda spotrebiteľ predmetnou reklamou nie je uvedený do omylu, napríklad spôsobom, že v danom prípade sa jedná o redakčný obsah, nie o reklamu. Reklamu – teda inzerciu Komisia s poznaním obsahu stránky k času vydania nálezu nepovažuje za neetickú a porušujúcu Kódex a nie je ani toho názoru, že reklama samotná nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom. 
Komisia si uvedomuje určitú citlivosť obsahu, na ktorý reklama v tomto prípade upozorňuje a pri posudzovaní sa oboznámila aj s námietkami sťažovateľa, ktorý uvádza viacero skutočností, ktoré poukazujú na neetickosť uvedených webových stránok vo vzťahu k ich obsahu. V tomto kontexte si však Komisia dovoľuje uviesť, že predmetom jej posudzovania nie je produkt samotný, ale v kontexte etickosti a ustanovení Kódexu bola posudzovaná výhradne len samotná reklama – teda inzercia s primeraným zhodnotením obsahu stránky (t.j. na predmetnej stránke nedochádza napríklad k predaju zakázanej veci, alebo k ponuke zakázaných služieb alebo k inej činnosti, ktorá by sa dala jednoznačne vyhodnotiť z pohľadu legislatívy alebo na etickej úrovni a z pohľadu kategórie dobrých mravov). Komisia teda neposudzovala  oprávnenosť a pravdivosť obsahu internetových stránok samotných, na ktoré reklama odkazuje. Vo všeobecnosti nemožno úplne abstrahovať aj od etickosti, či legálnosti obsahu, na ktorý reklama ako forma propagácie upozorňuje. Komisia však nateraz nemá vedomosť o tom, že uvedeným konaním – zverejnením informácií o predmetnom prípade by došlo napr. k porušeniu zákona a obsah stránok by bol vyhodnotený ako nelegálny. V prípade ak by sa v budúcnosti preukázalo, že obsah predmetných webových stránok porušuje nejaké zákony, mohlo by uvedené byť novou skutočnosťou, ktorá by mohla mať vplyv aj na opätovné posúdenie reklamy samotnej a zmenu rozhodnutia Komisie. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že printová reklama (inzercia): „Pravda o Judite“, šíriteľa: PUBLISHING HOUSE, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 25. 02. 2021
 
 
   Mária Tóthová Šimčáková v.r.
         predsedníčka Komisie
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.