26 (04-08) Pôžička s nulovým úrokom

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Poštová banka, a.s.
Médium: reklamná kampaň
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 15 ods. 3
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Reklamná kampaň: „Pôžička s nulovým úrokom“
zadávateľa: Poštová banka, a.s. 
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 15 ods. 3 Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Trnava voči kampani zadávateľa Poštová banka, a.s., ktorá komunikuje pôžičku s nulovým úrokom. Podľa sťažovateľa je reklama zavádzajúca, pretože pôžička je určená výhradne len pre klientov banky, čo banka neuvádza. Sťažovateľ má za to, že táto informácia by mala byť v reklame uvedená jasnejšie, keďže  ide o podstatnú podmienku a reklama podľa jeho názoru vytvára dojem, že pôžička je pre kohokoľvek. 
 
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že reklamnou kampaňou nedošlo podľa jeho názoru k porušeniu Kódexu, a to vzhľadom na skutočnosť, že reklama môže odkazovať aj na ďalšie podrobné informácie a spôsob, pretože jej účelom je vzbudiť pozornosť a zaujať čo najväčší počet adresátov. Banka negarantuje poskytnutie zvýhodnenej úrokovej sadzby en bloc každému jednotlivému záujemcovi. Vo svete reklamy sú formy propagácie, v ktorých sú uvedené iba základné a stručné informácie o propagovanom produkte, čo je na účely reklamy považované za postačujúce, preto nebolo nutné uvádzať všetky podmienky kampane. Reklama propagovanú pôžičku s úrokom 0% p.a. neprezentuje žiadnym spôsobom, ktorý by bolo možné považovať za nepravdivý, či zavádzajúci. Reklama obsahuje odkaz na webovú stránku banky, kde môže klient získať relevantné informácie o ponuke, vrátane Štatútu ku kampani. Možnosť získať propagovaný produkt má skutočne hocikto po splnení stanovených podmienok. Banka konala pri predmetnej reklame v úmysle oboznámiť spotrebiteľa o podmienkach kampane. Banka uvádza všetky informácie o produkte na webovom sídle ako aj na obchodných miestach. Pôžičku s úrokom 0% p.a. je možné poskytnúť výlučne prostredníctvom obchodného miesta, za fyzickej prítomnosti klienta. Spotrebiteľ pred poskytnutím pôžičky, získa všetky podstatné informácie o produkte na webovej stránke banky alebo na obchodných miestach.  
 
Popis reklamy:
Reklamný spot zobrazuje televíznu súťaž, v ktorej „hráč“ vyhráva jackpot. Medzi výhercom a moderátorkou súťaže prebieha nasledovný dialóg: 
Moderátorka: „Gratulujem k výhre! No čo urobíte ako prvé?“
Výherca. „ Pôjdem do poštovej banky a vezmem si pôžičku!“
Moderátorka: „Veď je s úrokom 0%. Však?“
Voice-over: Keď má pôžička úrok 0%, nie je dôvod nepožiť si. Tisícku si požičiate, tisícku aj vrátite.“ 
Spot je doplnený infografikou a v jeho závere sa v spodnej časti obrazu nachádza text v znení: „Na schválenie a poskytnutie pôžičky nie je právny nárok. Všetky informácie o získaní pôžičky s úrokom 0% p.a. a štatúte ku kampani nájdete na www.postovabanka.sk/pozicka.“ 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
O produkte sa nesmie tvrdiť, že sa šíri bez nároku na odplatu, najmä v spojení so slovami „grátis“, „zadarmo“, „bez poplatku“ v akomkoľvek gramatickom tvare, alebo jeho variante v cudzom jazyku, ak pre spotrebiteľa vzniká akýkoľvek nevyhnutný náklad s výnimkou skutočných nákladov dodávky, dopravy či poštovného; ak spotrebiteľ musí zaplatiť skutočný náklad dodávky, dopravy či poštovného (čl. 15 ods. 3 Kódexu). Cieľom komunikácie je propagácia pôžičky s nulovým úrokom, v rámci ktorej zadávateľ uvádza aj tvrdenie „Tisícku si požičiate, tisícku aj vrátite.“ Podmienky ponuky zadávateľ odprezentoval v rámci Štatútu ku kampani, kde je o.i. v časti podmienky Benefitu uvedené: „Účastník Kampane si zvolil čerpanie a splácanie spotrebiteľského úveru DOBRÁ PÔŽIČKA z jeho osobného účtu v Poštovej banke“. Z uvedeného vyplýva, že zákazník, ktorý chce požiadať o pôžičku nemusí byť v čase podania žiadosti už klientom banky, resp. fakt, že zatiaľ nie je klientom banky by mu nemusel brániť v tom, aby o pôžičku požiadal, avšak pri žiadosti si musí žiadateľ otvoriť v banke účet a klientom sa stať. Táto skutočnosť je však podstatnou informáciou, ktorú by potenciálny spotrebiteľ mal vopred vedieť, a to najmä s ohľadom na to, že s vedením účtu sa spájajú poplatky. Produkt Užitočný účet je štandardne spoplatnený sumou 5 € mesačne. Informáciu o poplatkoch za vedenie účtu sa klient z reklamy nedozvie a nie je na ňu upozornený ani na časti webovej stránky, ktorá o pôžičke informuje, vrátane štatútu. Informácia o poplatku za účet je súčasťou samostatného Cenníka služieb. Spotrebiteľ si túto skutočnosť nemusí uvedomiť a to najmä s ohľadom na to, že prezentovaná ponuka je komunikovaná spôsobom, ktorý vytvára dojem, že s jej poskytnutím sa nespájajú žiadne ďalšie povinnosti spojené s nákladmi, čo v skutočnosti vzhľadom na vyššie uvedené nie je pravdou, a preto považuje Komisia reklamu za v rozpore s Kódexom.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že reklamná kampaň: „Pôžička s nulovým úrokom“, zadávateľa: Poštová banka, a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 3 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je čiastočne opodstatnená.
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
 
 
V Bratislave dňa 25. 04. 2019 
                                                                                               Slavomíra Salajová  
                                                                                                podpredsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2019

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 14. 11. 2019...

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.