63 (08-10) Potrat je najhoršia forma genocídy

Sťažovateľ: fyzické osoby
Zadávateľ: nezmámy
Médium: vonkajšia reklama
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 10 ods. 7 a čl. 10 ods. 3 a ods.4, čl. 11 ods.1 a čl. 13 ods.1
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Vonkajšia reklama: „Potrat je najhoršia forma genocídy“ 
zadávateľa: neznámy
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 10 ods. 7 a čl. 10 ods. 3 a ods.4, čl. 11 ods.1 a čl. 13 ods.1 Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči vizuálu vonkajšej reklamy, súčasťou ktorého je vyobrazenie mŕtveho plodu dieťaťa. Sťažovateľ poukazuje na to, že reklama v ňom vyvoláva strach, smútok, bolesť a nechutenstvo a má za to, že takáto reklamy je nevhodná nielen vo vzťahu k tehotným ženám, ktoré sa tešia na budúceho potomka, ale aj vo vzťahu k citlivým osobám a deťom, ktoré s ňou musia prichádzať denne do kontaktu. 
 
Rada v danom prípade nevedela určiť, kto je zadávateľom reklamy. 
 
Popis reklamy:
Vizuál reklamy tvorí vyobrazenie mŕtveho ľudského plodu v dlani. Vizuál je doplnený textom: „Potrat je najhoršia forma genocídy“. Pod vizuálom sa nachádza odkaz na web stránku www.poselstvi-zbytku.sk. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama, ktorá je anonymná je neprípustná (čl. 10 ods. 7 Kódexu). Vzhľadom na to, že reklama neobsahovala označenie zadávateľa a toto sa nepodarilo určiť ani Rade, je reklama ako anonymná a netransparentná v rozpore s Kódexom.  V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravovaná zároveň s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi a  nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi a spôsobilá privodiť ujmu spotrebiteľom (čl. 10 ods. 3 a ods. 4 Kódexu). V predmetnom prípade je dominantným výrazovým prostriedkom reklamy zobrazenie ľudského plodu, v kontexte headlinu: „Potrat je najhoršia forma genocídy“. Komisia je toho názoru, že predmetný vizuál reklamy v rámci ktorého je vyobrazený plod nenarodeného dieťaťa, takto naturálnym spôsobom, navyše na reklamnej ploche, ktorá je dostupná širokej verejnosti nemožno považovať za etické. Predmetné vyobrazenie aj v kontexte vyššie uvedeného textu porušuje podľa Komisie všeobecné normy slušnosti a obsahuje prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť (čl. 11 ods. 1 Kódexu). Nemožno jednoznačne určiť, čo bolo cieľom zadávateľa reklamy, avšak ak reklamou chcel zadávateľ vyjadriť svoj negatívny názor voči umelému prerušeniu tehotenstva Komisia takúto formu prezentácie postoju nepovažuje za komunikáciu, ktorá by bola uskutočnená s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov a v súlade s dobrými mravmi. Dobrým mravom je, že v našej spoločnosti, má žena právo voľby a môže sa rozhodnúť, či uvedený zákrok podstúpi alebo nie. Navyše prirovnávať potrat ku genocíde nemá absolútne žiaden súvis a v danom prípade sa jedná o prirovnanie, ktoré porušuje všeobecné normy slušnosti a voči určitým skupinám osôb môže byť urážlivé. Samotné vizuálne spracovanie reklamy môže vzbudiť strach a šok (čl. 13 ods. 1 Kódexu), či inak negatívne zasiahnuť, napríklad ženy, ktoré prekonali napríklad spontánny potrat alebo boli donútené podstúpiť prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov. Komisia preto uznala námietky sťažovateľa a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama: „Potrat je najhoršia forma genocídy“, zadávateľa: neznámy je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 7 a 10 ods. 3 a ods. 4, čl. 11 ods. 1 a čl. 13 ods. 1 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 
 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy, prípadne k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 17. 10. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

17.7.2020

Tlačová správa zo 6. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Dňa 30. 06. 2020 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

17.6.2020

Tlačová správa z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

  BRATISLAVA. Dňa 28. 05. 2020 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.