03 (01-03) Podporte Centrum Nádej

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Poradenské centrum Nádej, občianske združenie
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej aj „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
TV spot: „Podporte Centrum Nádej“
zadávateľa: Poradenské centrum Nádej, občianske združenie
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada zaevidovala v mesiaci december sťažnosť od fyzickej osoby, okres Žilina, voči spotu zadávateľa Poradenské centrum Nádej, občianske združenie, ktorý bol zameraný na podporu získania 2% z daní. Sťažovateľ poukazuje na to, že v závere reklamy bola pomoc vyhradená len pre ženy, matky, prípadne ich deti. Teda skupina selektovaná na základe pohlavia, prípadne tiež zameraná na matky v rozvodovom konaní a získanie výhody pred súdom pri určovaní práv a povinností k maloletým deťom. V závere šotu bolo podľa sťažovateľa zrejmé, že pomoc sa netýka starých ľudí, zdravotne postihnutých, ani mužov, či otcov s deťmi. Podľa sťažovateľa ide o protiústavné zvýhodňovanie skupiny ľudí na základe pohlavia. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o i. uvádza: „Účelom reklamného spotu, ktorý vo svojej sťažnosti fyzická osoba namieta, je upriamiť pozornosť verejnosti na možnosť poskytnutia príspevku 2% z daní pre OZ, ktoré budú využité pre podporu osôb, ktoré boli obeťami domáceho násilia. Týmto osobám ponúka naše OZ medziiným krízovú intervenciu zastabilizovaním situácie a zabezpečením bezpečného ubytovania a základných potrieb v danej situácii. Súčasťou našich služieb je tiež psychologické poradenstvo, sociálne poradenstvo a sociálna asistencia, právne poradenstvo a asistovaný kontakt. OZ poskytuje odborné poradenstvo pre ľudí, ktorí sa stali obeťou domáceho násilia, a to aj ženám, deťom aj mužom. Poslaním nášho OZ je zastaviť cyklus domáceho násilia prostredníctvom podporných služieb a osvety tak, aby boli posilnené obete násilia a ich deti v ťažkej životnej situácii....Pokiaľ spot uvádza, že pomoc sa týka žien a matiek, v žiadnom prípade tým neselektuje tieto kategórie osôb, podľa ich veku, ani zdravotného stavu. Takýto záver nie je z obsahu reklamného spotu možné žiadnym spôsobom vyvodiť. A ide len o nelogické tvrdenie sťažovateľa, ktoré žiadnym spôsobom nie je hlbšie vysvetlené, a preto sa nie je možné k nemu ani bližšie vyjadriť. Čo sa týka mužov, ide o malú kategóriu obetí domáceho násilia (v porovnaní so ženami), ktorej je naše OZ pripravené svoje služby poskytnúť, čo na svojej webovej stránke dôsledne uvádza. Pokiaľ táto kategória obetí nie je v spote výslovne uvedená, nie je možné túto skutočnosť považovať za akúkoľvek diskrimináciu mužov, ako sa sťažovateľ nesprávne domnieva.....obsah reklamné spotu bol odôvodnený sledovaním oprávneného záujmu, ktorým je prioritne (avšak nie výlučne) ochrana žien, matiek a ich detí, a preto obsah reklamného spotu považujeme za primeraný a nevyhnutný na dosiahnutie sledovaného účelu. Účelom reklamného spotu je informovať o možnosti prispieť 2% daní na činnosť nášho OZ, ktoré je v prípade domáceho násilia takmer vždy konfrontované so skutočnosťou, že obeťami domáceho násilia sú okrem detí osoby ženského pohlavia.“   
 
Popis reklamy:
Spot sa začína záberom na panelákový dom, nasleduje záber na bytovú schránku v dome a konkrétne časti bytu – kvapkajúci vodovodný kohútik, nástenné hodiny, hračky. Nasleduje záber na detské nôžky vystriedaný záberom na ženskú postavu, ktorá nakladá obed a prináša ho na stôl, kde ho položí pred dievčatko. Nasleduje záber na zatvorené dvere bytu bez menovky. V priebehu spotu je počuť voice-over v znení: „Centrum Nádej pomáha obetiam domáceho násilia aj prostredníctvom poskytovania utajeného bývania. Prispejte aj vy. Aby sme pomoc mohli poskytnúť ďalším ženám a deťom. V závere je v rámci obrazovej zložky spotu zobrazené logo a názov organizácie Poradenské centrum Nádej, občianske združenie. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
V zmysle Kódexu reklama nesmie podporovať žiadnu formu diskriminácie, a to najmä z dôvodu rasy, národnosti, náboženstva, politickej príslušnosti, pohlavia alebo veku (čl. 13 ods.6 Kódexu). V danom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľa. Reklama neobsahuje výrazové prostriedky ani zobrazenia, ktoré by podporovali diskrimináciu. Reklama bola pripravená s ohľadom na komunikačné posolstvo a v kontexte poslania a činností, ktoré zadávateľ vykonáva a medzi ktoré patria okrem iného aj služby poskytované obetiam domáceho násilia. To, že v reklame nie sú explicitne uvedené všetky skupiny osôb, ktorým sú služby a pomoc poskytované, neznamená, že reklama určitú skupinu preferuje na úkor inej. V reklame ani nie je uvedené, že službu nemôžu iné skupiny klientov (napríklad muži) využiť. S ohľadom na vyššie uvedené Komisia vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.   
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Podporte Centrum Nádej“, zadávateľa: Poradenské centrum Nádej, občianske združenie nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je  opodstatnená.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
 
 
V Bratislave dňa 24. 01. 2019 
 
                                                                                               
                                                                                              Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

27.9.2019

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

    BRATISLAVA. Dňa 12. 09. 2019 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako...

20.8.2019

Raňajky s reklamou: Ako robiť a vysielať televíznu a rozhlasovú reklamu tak aby bola etická?

  Nová európska smernica o audiovizuálnych mediálnych službách dáva veľký dôraz na budúcu...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.