67 (09-02) Piješ s nami alebo proti nám?!

Sťažovateľ: Fórum PSR Slovensko
Zadávateľ: pijeme.sk s.r.o.
Médium: reklamná kampaň
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 31 písm.a), čl.33, čl. 35 ods. 3 písm. c), čl.10, čl.19 ods.2
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Billboard, web stránka, Facebook fan page: „Piješ s nami alebo proti nám?!“
zadávateľa: pijeme.sk s.r.o. 
 
sú v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 31 písm. a), čl. 33, čl. 35 ods. 3 písm. c) (vizuál reklamy využitej v rámci internetu na Facebooku a web stránke zadávateľa) a čl. 10 ods. 3 a čl. 19 ods. 2 (vizuál billboardu)  Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosti od právnickej osoby, Fóra PSR Slovensko voči vizuálu reklamy zadávateľa pijeme.sk s.r.o., ktorý bol použitý v rámci web stránky a billboardu. Sťažovateľ považuje reklamu za neetickú a má za to, že reklama podporuje nezodpovednú konzumáciu alkoholu vo veľkom množstve a vytvára dojem, že konzumácia alkoholu napomáha športovej výkonnosti, keďže zobrazuje športovca v akcii. Reklama v podobe billboardu zobrazuje konzumáciu zo športovej fľaše a vo veľkom množstve. Aj keď v danom prípade reklama na billboarde nezobrazuje konkrétnu fľašu alkoholu, vizuál priamo odkazuje na web stránku subjektu, ktorý ponúka službu expresnej dodávky alkoholu. Navyše na predmetnej web stránke je už športová fľaša nahradená fľašou vodky. Sťažovateľ záverom namieta, že v rámci reklamy je použité logo Fórum PSR Slovensko, avšak zadávateľ nie je členom predmetného združenia a o možnosť použitia loga nepožiadal, ani Fórum neinformoval. Sťažovateľ má teda za to, že v danom prípade zadávateľ zneužíva ochrannú známku sťažovateľa a poškodzuje dobré meno a dlhoročnú image združenia. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že kampaň so sloganom ,,Piješ s nami alebo proti nám“, bola určená pre domácich fanúšikov. V žiadnom prípade nepropaguje alkoholické nápoje, ale ani nenavádza k požívaniu alkoholických nápojov. Na grafike je vyobrazená plastová hokejová fľaša. V textových ale rovnako aj vizuálnych súčastiach grafiky na outdoorových plochách, sa nikde nezmieňuje ani nevyobrazuje alkohol či akékoľvek spojenie s ním či jeho užívaním. Symbol ,,Pi s rozumom“, je na grafike umiestnený z toho dôvodu že spoločnosť má vo svojej ponuke, okrem iného aj alkoholické nápoje. Práve preto sa zadávateľ rozhodol zdôrazniť svoj postoj a vylúčiť akúkoľvek súvislosť s myšlienkou tak ako je prezentovaná v kampani. Zadávateľ uvádza, že združenie v danej veci viackrát e-mailom oslovil, avšak nedostal odpoveď. Podľa jeho informácií symbol ,,Pi s rozumom,, je voľne dostupný na stiahnutie na web stránke fóra, dokonca hneď v niekoľkých grafických formátoch.
 
Popis reklamy:
Vizuál billboardu: 
Reklama zobrazuje športovca – hokejistu ktorý pije zo športovej fľaše. Vyobrazenie je doplnené headlinom v znení: „Piješ s nami alebo proti nám?!“, V spodnej časti vizuálu je logo zadávateľa pijeme.sk, telefónne číslo s odkazom „volajte non stop“, odkaz na web stránku „viac info na: www.pijeme.sk“. V pravom dolnom rohu je umiestnené logo „Pi s rozumom“. 
 
Vizuál použitý v rámci web stránky zadávateľa a na Facebook fanúšikovej stránke: 
Vizuál zobrazuje športovca – hokejistu, ktorý pije vodku priamo z fľaše. Vizuál je doplnený headlinom v znení: „Piješ s nami alebo proti nám?!“. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V predmetnom prípade Komisia uznala námietky sťažovateľa. Predmetná reklamná kampaň pozostávala z vizuálu billboardu a vizuálu, ktorý bol použitý v rámci digitálnej komunikácie.  
 
Vo vzťahu k vizuálu billboardu má Komisia za to, že tento nebol pripravovaný s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom (čl. 10 ods. 3 Kódexu). Reklama síce explicitne nezobrazuje konzumáciu alkoholu, avšak v danom prípade nemožno úplne opomenúť skutočnosť, že predmet podnikania zadávateľa s alkoholom nepochybne súvisí. Je síce pravdou, že v portfóliu zadávateľa sú aj nealkoholické nápoje, avšak ponuka týchto tvorí vo vzťahu k ponuke alkoholických nápojov skôr menšinový podiel a Komisia sa nedomnieva, že práve propagácia nealkoholických nápojov mala byť hlavným posolstvom predmetnej reklamy. Uvedené potvrdzuje aj skutočnosť, že zadávateľ v rámci vizuálu zobrazil logo „Pi s rozumom“, ktoré je jednoznačne definované vo vzťahu ku propagácii alkoholu, a teda samotná reklama alkohol, resp. jeho kúpu a donášku aj propaguje. V tomto kontexte považuje Komisia za problematické aj využitie sloganu. Športovec, ktorý v reklame pije z fľaše je vyobrazený na pozadí športoviska, zrejme športovej haly v rámci zápasu, pričom ako uviedol aj zadávateľ, reklama bola určená „pre športových fanúšikov“. Predmetný slogan spolu s vyobrazením akoby nabádal k pitiu alkoholu (fanúšikov ale aj športovcov), čo Komisia opätovne vyhodnotila ako nezodpovedné, a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že v ostatnej dobe boli v rámci spoločnosti zachytené viaceré prípady,  negatívneho, až násilného správania sa športových fanúšikov, ktorí boli pod vplyvom alkoholu. Reklama teda tento trend pitia v kontexte športu, resp. fandenia športovcom podporuje, čo nemožno považovať za správne, etické a zodpovedné.   
 
Komisia uznala námietky sťažovateľa aj vo vzťahu k využitia loga „Pi s rozumom“, ktoré štandardne používajú v rámci komunikácie alkoholu členovia združenia Fórum PSR. Tí sa o.i. zaviazali k dodržiavaniu vlastných etických pravidiel pri komunikácii alkoholu, pričom tieto idú takpovediac nad rámec všeobecných pravidiel propagácie alkoholu a sú prísnejšie ako legislatíva. Využitie loga v predmetnej reklame vyvoláva dojem, že zadávateľ sa riadi uvedenými etickými pravidlami združenia, resp. že je jeho členom, čo v skutočnosti preukázané nebolo. Komisia oceňuje, že zadávateľ sa na združenie s požiadavkou o použitie loga viackrát obrátil avšak nakoľko mu súhlas s použitím udelený nebol má za to, že v reklame bol neoprávnene využitý výsledok cudzej tvorivej činnosti, resp. cudzí nápad, na použitie ktorého zadávateľ nemal oprávnený ani zákonný dôvod (čl. 19 ods. 2 Kódexu). Takýmto nie je ani skutočnosť, že logo je umiestnené na web stránke predmetného združenia s možnosťou jeho stiahnutia. Uvedené totiž nezakladá oprávnenie iných subjektov používať logo napríklad v rámci reklamnej kampane. Za pozitívne možno označiť tiež snahu zadávateľa (prostredníctvom použitia loga) upozorniť resp. vyzvať spotrebiteľov na kontrolovanú spotrebu alkoholu. V danom prípade však nebol zvolený správny postup na realizáciu takéhoto upozornenia. 
 
 
Komisia sa podrobne zaoberala aj vizuálom využitým v rámci digitálnej komunikácie na web stránke zadávateľa a fanúšikovej stránke na Facebooku. Vizuál v danom prípade explicitne pracuje s motívom priamej konzumácie alkoholu (vodky)  športovcom – hokejistom. Komisia považuje predmetné zobrazenie za v rozpore s požiadavkami, ktoré Kódex vo vzťahu ku komunikácii alkoholických nápojov kladie a má za to, že reklama priamo prezentuje  nezodpovedný postoj ku konzumácii a spotrebe alkoholických nápojov (čl. 31 písm. a) Kódexu) a zobrazuje spotrebu alkoholu za takých okolností, ktoré sú všeobecne považované za nevhodné a nerozumné (čl. 33 Kódexu). Vyobrazenie športovca, ktorý do seba „leje“ vodku v kontexte sloganu „piješ s nami alebo proti nám“ zároveň vyvoláva dojem, že konzumácia alkoholických nápojov je nevyhnutná pre športový úspech, či môže k takémuto úspechu prispieť (čl. 35 ods. 3 písm. c) Kódexu), a preto reklamu Komisia vyhodnotila ako v rozpore s Kódexom. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že reklamná kampaň: „Piješ s nami alebo proti nám?!“, zadávateľa: pijeme.sk s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 31 písm. a), čl. 33, čl. 35 ods. 3 písm. c) (v prípade vizuálu reklamy použitej v rámci web stránky zadávateľa a na Facebook fanúšikovej stránke) a čl. 10 ods. 3 a čl. 19 ods. 2 (v prípade vizuálu billboardu) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 14. 11. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

15.6.2021

Raňajky s reklamou ON-LINE: Prichádza doba zelená

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame vás na ďalší zo série eventov...

11.6.2021

Asociácia stávkových spoločností novým členom Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Do Rady pre reklamu, združenia podporujúceho etickú samoreguláciu v oblasti reklamy na Slovensku, bola ku dňu 10.6.2021...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.