51 (09-09) Oznámenie o zápise do obchodného registra

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: OBCHODNÝ REGISTER s.r.o.
Médium: Ponuka zasielaná poštou
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 12 ods. 1, čl. 14 ods. 1 písm.a), čl. 14 ods. 3 a čl. 22 ods. 1
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Ponuka zasielaná poštou: „Oznámenie o zápise do obchodného registra“
zadávateľa: OBCHODNÝ REGISTER s.r.o.
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 12 ods. 1, čl. 14 ods. 1 písm.a), čl. 14 ods. 3 a čl. 22 ods. 1 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči reklame spoločnosti OBCHODNÝ REGISTER s.r.o. Spoločnosť zasiela firmám list, prostredníctvom ktorého ponúka svoje služby týkajúce sa zápisu do obchodného registra. Sťažovateľ uvádza, že forma ponuky a jej prezentácia je spracovaná spôsobom, ktorý môže uviesť oslovené spoločnosti do omylu. K listu, v ktorom sa firma odvoláva na Vyhlášku a Nariadenie, firma prikladá výpis spoločnosti, ktorý má formát, úpravu aj písmo nápadne pripomínajúce oficiálny obchodný register a spotrebiteľ si tak môže podľa sťažovateľa mylne myslieť, že nezaplatením uvedenej čiastky si nesplní nejakú zákonnú povinnosť voči orgánu verejnej moci. Sťažovateľ má za to, že spotrebiteľ nemusí vedieť danú ponuku ako reklamu ani identifikovať, ale z uvedeného si môže myslieť, že sa jedná o zákonnú povinnosť, nie komerčne poskytovanú službu.
 
Zadávateľ svoje stanovisko Rade nedoručil. 
 
Popis reklamy:
Ponuka pozostáva z listu a výpisu z obchodného registra a šekovej poštovej poukážky, vystavenej na sumu 133€. 
 
V záhlaví listu je uvedené OBCHODNÝ REGISTER, spolu s adresou a odkazom na web stránku. Súčasťou je aj logo spoločnosti. V spodnej časti listu je uvedený názov spoločnosti, kontaktné údaje a text v znení: „Všetky podmienky sú uvedené na www.obchodnyregister.sk/vop. List je doplnený hranatou pečiatkou s údajmi OBCHODNÝ REGISTER, Bratislava -52-, dátumom odoslania a informáciou o čísle výpisu a počte listov. V spodnej časti je okrúhla pečiatka s názvom a logom. 
Text listu je v nasledovnom znení: 
„VEC: Oznámenie o zápise do Obchodného Registra. Na základe registrácie zápisu, bola vaša firma XY zapísaná do Obchodného Registra. Od. 1 novembra 2018 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov, ktorá upravuje nové vzory tlačív na podávanie návrhov týkajúcich sa konečných užívateľov výhod. Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, článok 14, sa nevzťahuje na spracovanie dát týkajúcich sa právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, vrátane mena, právnej formy alebo kontaktných údajov právnických, alebo fyzických osôb podnikateľov. Ponuka zápisu do Obchodného Registra podlieha zvýraznenému výpisu z Obchodného Registra a nie je v žiadnom súvise so zápisom alebo povinným zverejnením obchodného registra, alebo inými zverejneniami zo strany štátnych ustanovizní. Náklady spojené so zápisom do Obchodného registra predstavujú náklady zberu dát a ich zvýraznenému zápisu do Obchodného registra. Uhradením uvedenej platby, sa stáva účtovným dokladom. Keďže toto predstavuje obchodnú ponuku pre právnické a fyzické podnikateľské osoby, radi upravíme, alebo doplníme navrhovaný text podľa vášho želania. Ak si prajete, aby navrhovaný zvýraznený text nebol v Obchodnom Registri uverejnený, môžete toto v celosti, alebo čiastočne kedykoľvek vymazať, alebo nechať upraviť, prosím oznámte nám to písomne. V ostatných veciach sa vzťahy medzi Obchodným registrom a klientmi riadia obchodnými podmienkami Obchodného Registra. Platbu vo výške 133,00€, slovom stotridsaťtri eur prosím uhraďte do 14 dní od dátumu doručenia a to bankovým prevodom na účet Obchodného Registra s.r.o. (pozn. nasleduje číslo b.ú. a podklady pre úhradu).“ 
 
Samotný výpis má podobu akoby oficiálneho výpisu, s označením čísla výpisu a pečiatkou. V záhlaví je uvedené: „VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA  vyhotovený z aktuálnych údajov Okresného súdu (pozn. doplnené o sídlo súdu) k dátumu XY.“   Výpis ďalej obsahuje informácie o obchodnom mene spoločnosti, sídle, IČO, dni zápisu, právnej forme a predmetu činnosti.“
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
Reklama musí byť jasne ako taká identifikovateľná, bez ohľadu na to, akú má formu alebo aké komunikačné médium využíva; pri posudzovaní sa však zohľadní forma reklamy, komunikačné médium, ako aj použitá reklamná technika (čl. 22 ods. 1 Kódexu). V danom prípade má reklamu podobu listu – Oznámenia o zápise do Obchodného Registra, ktoré je zasielané priamo podnikateľským subjektom. Zadávateľ prostredníctvom reklamy komunikuje možnosť využitia služby v podobe zápisu do Obchodného Registra, ktorú poskytuje. Celkový vizuál reklamy, jej formu, ako aj spôsob prezentácie tejto služby však Komisia nepovažuje za reklamu, ktorá by ako reklama bola jasne identifikovateľná. Uvedenú skutočnosť podporuje aj fakt, že reklama sa v texte priamo odvoláva na konkrétnu legislatívu, v podobe vyhlášky Ministerstva spravodlivosti. Reklama nekomunikuje informácie spôsobom, z ktorého by bolo zrejmé, že ide o komerčnú ponuku; je pravdou, že v reklame je spomenutá aj akási obchodná ponuka, avšak z celkového kontextu  táto podstatná skutočnosť nemusí byť priemernému spotrebiteľovi zrejmá. V tomto smere má Komisia taktiež za to, že reklama je koncipovaná spôsobom, ktorý zneužíva dôveru priemerného spotrebiteľa a zneužíva nedostatok jeho skúseností, prípadne jeho dôverčivosť (čl. 12 ods. 1 Kódexu). Reklamný formát ako aj technika, ktorú zadávateľ využil budí dojem, že ponuka služby vyplýva zo zákona a priemerný spotrebiteľ môže byť v tomto smere uvedený do omylu, že objednanie si služby u tejto konkrétnej spoločnosti je jeho povinnosťou. Komisia považuje v tomto smere reklamu za klamlivú, keďže môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu a je spôsobilá narušiť jeho ekonomické správanie (čl. 14 ods. 1 písm. a) Kódexu). Spotrebiteľ vzhľadom na reklamu ani nemusí zvážiť využitie daných služieb u konkurencie, keďže reklama navodzuje dojem, že konkurencia v tomto prípade ani nie je a služba je nevyhnutne poskytovaná len spoločnosťou zadávateľa, čo nie je pravda. Komisia je preto toho názoru, že reklama na základe klamlivých údajov získava vlastnému podniku prospech na úkor iného (čl. 14 ods. 3 Kódexu), čo nie je možné považovať za súladné s Kódexom, najmä vo vzťahu ku konkurencii.
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Ponuka zasielaná poštou: „Oznámenie o zápise do obchodného registra“, zadávateľa: OBCHODNÝ REGISTER s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 12 ods. 1, čl. 14 ods. 1 písm. a), čl. 14 ods. 3 a čl. 22 ods. 1 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.
 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 12. 11. 2020
Mária Tóthová Šimčáková v.r. predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

4.11.2020

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 15. 10. 2020...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.