24 (04-06) Oznámenie o termíne

Sťažovateľ: Fyzické osoby
Zadávateľ: AA Správa, s.r.o.
Médium: leták vhadzovaný do poštových schránok
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 22 ods. 1
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Leták vhadzovaný do schránok: „Oznámenie o termíne“
zadávateľa: AA Správa, s.r.o. 
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 22 ods. 1 Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb, okresy Trenčín a Partizánske, voči letáku, ktorý bol vhadzovaný do poštových schránok, zadávateľa AA Správa, s.r.o. Prvý sťažovateľ poukazuje na to, že leták je vyhotovený na výrazne žltom papieri a na prvý dojem budí dojem úradného oznámenia. Sťažovateľ považuje takýto spôsob vynucovania si termínu komerčnej kontroly komína a dymovodu za výrazné porušenie práv spotrebiteľov. Podľa názoru sťažovateľa je reklama o.i. v rozpore s Kódexom, je klamlivá a využíva nekalú obchodnú praktiku.  Druhý sťažovateľ tvrdí, že reklama mu pripadá ako úradný dokument. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že nesúhlasí s tvrdením sťažovateľov, že leták na prvý dojem budí dojem úradného oznámenia. Na letáku nie je žiadnym spôsobom uvedený názov, erb prípadne odvolávka na akýkoľvek úrad v SR. Leták nebol distribuovaný spôsobom pre úradné oznámenia bežným - zásielka, vyhlásenie obecným rozhlasom, vyvesenia na tabuli obce. Leták obsahuje jednoduchou (stručnou) formou popis služby - termín realizácie úkonov, miesto realizácie, kontakt, vymenovanie doplňujúcich služieb k základnému úkonu, zákon podľa ktorého sú občania povinný tieto úkony realizovať a zvýraznenú informáciu v závere letáka, že leták je určený na informovanie klientov o termíne, v ktorom bude správcovská spoločnosť AA Správa, s.r.o. dané úkony v obci zabezpečovať. Táto informácia je zvýraznená tak, aby si ju každý občan všimol a nemohol ju prehliadnuť. Z dôvodu plošnej neznalosti svojich zákonných povinností majiteľmi rodinných domov zadávateľ informuje občanov, že ide o ich povinnosť vyplývajúcu zo zákona, a to najmä z dôvodu ochrany ich zdravia a majetku svojho a ostatných susedov prostredníctvom certifikovaných majstrov a technikov. Táto informácia slúži na popísanie jednak kvality služby, kde zadávateľ garantuje zabezpečenie certifikovaných majstrov, ktorých je v SR nedostatok a ich dostupnosť je výrazne obmedzená a súčasne zabezpečuje informáciu o zdroji, kde si môžu spotrebitelia  tvrdenia overiť - predmetné zákony. Pokiaľ túto informáciu na leták zadával nedával, veľká väčšina si ju overovala u telefonistov, nakoľko ňou nedisponovala a zbytočne to predražovalo cenu služby. Oznámenie je koncipované jednoduchou formou, ako OZNÁMENIE TERMÍNU, kedy budú kominári vykonávať kontrolu komínov v obci, stanovením konkrétneho termínu pre danú obec a podľa akého zákona budú túto činnosť vykonávať. Spôsob informovania občanov je veľmi podobný tejto forme s tým rozdielom, že zadávateľ informácie rozšíril o doplnkové služby - pridelenie presného času, spojenie viacerých úkonov na jeden termín, archiváciu správ o kontrole pre ich budúcu potrebu a garantovanie technika aj po vypršaní platnosti revíznej správ. Súčasne zadávateľ podľa svojich vyjadrení zvolil spôsob odovzdania informácie, ktorý ani náhodou nemôže byť považovaný za bežný spôsob používaný akýmkoľvek úradom - roznos letákov do schránok. Na distribúciu marketingovej informácie nie sú používané bežné komunikačné kanály obecných úradov - rozhlas a nástenka. Zadávateľ má za to, že pokiaľ je takáto jednoduchá forma informovania občanov o vykonaní (zabezpečení) služby dlhé roky v SR bežná, nie je správne spoločnosti, ktorá používa iný (nový) marketingový nosič ako bolo doteraz bežné, čo zadávateľ vníma ako inovatívny prístup, túto formu zakázať. Vo vzťahu k námietke, že leták je na výraznom žltom papieri, zadávateľ uvádza, že ani po dvoch rokoch používania tejto farby sa ani raz nestretol s akýmkoľvek úradným dokumentom na papieri inej farby ako bielej. Sťažovateľ ďalej konštatuje, že si letákom spoločnosť vynucuje termín vykonania tejto služby. K uvedenému zadávateľ vysvetľuje, že klienti, ktorí si službu objednajú, musia tak urobiť telefonicky na call centre, ináč im služba nebude dodaná, keďže o ich záujme spoločnosť nevie. Následne sú klientom posielané informácie s presným časom kedy technik príde a platbu za úkon realizujú až po realizácii úkonu. Samozrejme jednou z možností je nevyužiť termín v letáku, o čom sú v prípade záujmu o iný termín klienti informovaní, v tom prípade sú však informovaní aj o cene za dopravu, o ktorú sa samotný úkon v inom, nie hromadnom termíne navyšuje. 
Zadávateľ tiež uvádza, že s ohľadom na predchádzajúce rozhodnutia Komisie v minulosti leták upravil. Samotná podstata letáku - jeho jednoduchosť, kopíruje dlhoročný spôsob komunikácie konkurencie, v prípade, že by od jednoduchého štýlu komunikácie upustil dosiahla by konkurencia neprimeranú konkurenčnú výhodu. Súčasne leták obsahuje také informácie, ktoré sú pre rozhodovanie zásadné a nie je možné bez nich produkt prezentovať. 
 
V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnil zástupca spoločnosti, pán Andrej Šušoliak. A. Šušoliak uviedol, že spoločnosť denne distribuuje viac ako 7000 letákov, na ktoré ľudia reagujú objednaním si služby prostredníctvom call centra. Vzhľadom na množstvo distribuovaných letákov má spoločnosť za to, že dve sťažnosti nemôžu automaticky vyvolávať dojem, že kampaň je klamlivá, resp. že ľudia si zamieňajú leták s úradným oznámením. S takýmito námietkami sa spoločnosť nestretla ani v rámci telefonátov na call centrum. A. Šušoliak taktiež uviedol, že táto forma reklamy vychádza z bežných praktík komunikácie služby kominárov, ktorí využívajú obecný rozhlas,  cez ktorý je obyvateľom oznámený termín o tom, kedy sa v obci bude nachádzať kominár. Zadávateľ pripúšťa, že leták využíva faktický a strohý jazyk, ale má za to, že sú v ňom informácie sprostredkované jasne a zrozumiteľne, tak aby bolo možné službu čo najlepšie sprostredkovať, a to s ohľadom aj na zaužívanú prax.
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu letáku. Na žltom papieri je text v znení: 
„Číslo oznámenia: 2019-02-.................... AASPRAVA; OZNÁMENIE O TERMÍNE
vykonania čistenia a kontroly komína alebo dymovodu a vykonania odborného servisu plynového kotla; úkony sa realizujú podľa požiadaviek vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z. a zákona 314/2001 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol v objekte.
Pridelený termín rodinným domom vo Vašej obci a ulici: od ......................... 2019 do ...................... 2019. Najneskôr do ............................ 2019 nás kontaktujte pre pridelenie presného času realizácie,
Telefonicky na čísle 0918 859 946 v pracovné dni medzi 8.30 a 15.30
Využitím tohto termínu Vám Garantujeme:
 
Pridelenie presného času realizácie čistenia a kontrol a v prípade potreby odstránenia vady na zariadení.
Jednoduchú dostupnosť k potvrdeniam o kontrole v prípade, že sa Vám znehodnotia, napr. pre potreby poisťovne, požiarneho zboru a podobne.
Pridelenie technika k termínu vypršania platnosti protokolov o kontrole (napríklad po roku), pre potreby pravidelnej kontroly v termínoch podľa vyhlášky a zákona.
Toto oznámenie je určené na informovanie o termíne, v ktorom bude správcovská spoločnosť AA Správa, s. r. o. zabezpečovať vo vašej obci čistenie a kontrolu komínov a plynových kotlov, bojlerov a pod., ktoré je povinný každý majiteľ rodinného domu pri ich používaní vykonávať najmä z dôvodu ochrany zdravia a majetku svojho a ostatných občanov, a to prostredníctvom certifikovaných kominárskych majstrov a servisných technikov na plynové spotrebiče! 
AA Správa, s.r.o.
 
Poznámka: v rámci vizuálu reklamy, ktorý bol zaslaný sťažovateľmi, bolo rukou doplnené číslo oznámenia a konkrétne termíny. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
Kódex kladie na reklamu požiadavku, že táto musí byť jasne ako taká identifikovateľná, bez ohľadu na to, akú má formu alebo aké komunikačné médium využíva; pri posudzovaní sa však zohľadní forma reklamy, komunikačné médium, ako aj použitá reklamná technika (čl. 22 ods. 1 Kódexu). Predmetom sťažnosti je v danom prípade leták – „Oznámenie o termíne“, cieľom ktorého je sprostredkovanie komerčnej ponuky, konkrétne služby čistenia a kontroly komína alebo dymovodu a vykonania odborného servisu plynového kotla, ktoré zabezpečuje zadávateľ. Komisia oceňuje, že zadávateľ, aj s ohľadom na predchádzajúci arbitrážny nález reklamu čiastočne upravil a do letáka pridal o.i. aj explicitnú informáciu o tom, že „toto oznámenie je určené na informovanie o termíne, v ktorom bude správcovská spoločnosť AA Správa, s. r. o. zabezpečovať vo vašej obci čistenie a kontrolu komínov a plynových kotlov, bojlerov a pod....“, na druhej strane má však Komisia za to, že takáto úprava dostatočne neidentifikuje predmetné oznámenie o termíne ako reklamu, ktorá by bola jasne identifikovateľná. Spôsob uvedenia informácií na letáku a jeho celkový text a štylizácia sú direktívne a nenasvedčujú tomu, že ide o komerčné oznámenie, resp. reklamu. Strohosť oznámenia, s odvolaním sa na príslušnú legislatívu môže v spotrebiteľovi vyvolať potrebu určitej naliehavosti objednania si služby u danej spoločnosti, a to čiastočne aj pod hrozbou nesplnenia si zákonnej povinnosti. V reklame chýbajú prvky a výrazové prostriedky, ktoré by ju jasne ako reklamu – čiže možnosť, nie povinnosť využitia komerčnej služby definovali. Komisia neupiera zadávateľovi odvolanie sa v rámci reklamy na príslušnú legislatívu, avšak zároveň má za to, že zadávateľ by mal v tomto prípade svoju ponuku doplniť o výrazové prostriedky, prípadne formulácie, ktoré komunikáciu ako reklamu aj jasne identifikujú. Takýmito môže byť napríklad využitie loga, či iných grafických prvkov, ktoré napríklad definujú službu, či zadávateľa, „zjemnenie“ formulácii textu (napríklad „ponúkame vám možnosť zabezpečiť si....“), prezentácia benefitov s jasným uvedením, že tieto sa viažu ku konkrétnej ponuke tohto konkrétneho zadávateľa, ktorý je komerčným subjektom (napríklad „využitím služieb od nás vám garantujeme...“, „máme dlhoročné skúsenosti s...“) a iné. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Leták vhadzovaný do schránok: „Oznámenie o termíne“, zadávateľa: AA Správa, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 22 ods. 1 Kódexu a sťažnosti sťažovateľov sú opodstatnené. 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 25. 04. 2019 
                                                                                               Slavomíra Salajová  
                                                                                                podpredsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2019

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 14. 11. 2019...

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.