36 (05-05) Oznámenie

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: AA Správa, s.r.o.
Médium: Leták vhadzovaný do schránok
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 12 ods. 1, čl. 14 ods. 1 písm. a), čl. 14 ods. 3 a čl. 22 ods. 1
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Leták vhadzovaný do poštových schránok: „Oznámenie“
zadávateľa: AA Správa, s.r.o.  
     
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 12 ods. 1, čl. 14 ods. 1 písm. a), čl. 14 ods. 3 a čl. 22 ods. 1 Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci apríl zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Senec, voči vizuálu reklamy, ktorá bola vhadzovaná do poštových schránok. Sťažovateľ namieta, že reklama, ktorá má podobu „oznámenia“ navodzuje dojem, že sa jedná o úradnú zásielku, čo je umocnené tým, že reklama má podobu „žltých oznámení“, v ktorých sú údaje o dátume napísané rukou. Každý Oznam má v rohu číslo oznamu, čo ešte viac budí dojem, že ide o úradnú zásielku. Občan má tak dojem, že si termín na servis kotlov musí zajednať, pretože ho k tomu úradne vyzvali. Z ponuky nie je jasné, že sa jedná o nezáväznú ponuku revízie kotlov a komínov a občan to môže a nemusí využiť. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama uvádza ľudí do omylu a vytvára dojem, že spoločnosť je jediná poverená, ktorá môže dané služby vykonať. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že pri poskytovaní služieb nie je jeho cieľom nikoho uvádzať do omylu ani žiadnym spôsobom zavádzať či už zákazníkov alebo obchodných partnerov. Spoločnosť zabezpečuje druh služby, ktorou si vlastníci vykurovacích zariadení a komínov splnia svoju zákonom uloženú povinnosť. Je na každom vlastníkovi, či takú službu využije alebo nie. Oznámenie je koncipované jednoducho a zrozumiteľne, aby bolo zrejmé čo je jeho predmetom a ako má konkrétny vlastník v prípade záujmu o využitie služby postupovať. V našich podmienkach je pomerne bežné, že túto zákonom predpísanú povinnosť si plní málo subjektov, čo môže mať v budúcnosti práve pre nich nepriaznivé dôsledky (od nehôd po odmietnutie poistných plnení a i.). Poskytovaním tejto služby sa spoločnosť snaží vlastníkom pomôcť eliminovať takéto riziká. Oznámenie nemá nič spoločné s oznámeniami zasielaným Slovenskou poštou, a.s., ani formát, ani obsah. Vo vzťahu k zvolenej farbe zadávateľ uvádza, že pokiaľ by bol zvolený papier akejkoľvek inej farby, určite sa dá nájsť paralela, prečo nie je ani táto iná farba vhodná (nakoniec drvivá väčšina úradných zásielok je tlačená na bielom papieri). Čo sa týka údajov dopísaných perom, ide o údaje, ktoré nie sú vopred známe a v čase sa menia. Je jednoduchšie a efektívnejšie údaj dopísať perom na predtlačenú formu ako znova tlačiť oznámenie. Zadávateľ uvádza, že sťažovateľ sa snaží oznámenie vykresliť spôsobom, ktorý nezodpovedá realite. 
 
Popis reklamy: 
Vizuál reklamy (na žltom papieri) má podobu Oznámenia s nasledovným textom: „OZNÁMENIE o termíne vykonania čistenia a kontroly komína, dymovodu alebo vykonania odborného servisu plynového kotla podľa §23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra slovenskej republiky č. 401/2007 Z.Z. o technických a podmienkach a o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol v objekte a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. o zabezpečení bezpečnosti pri práci a bezpečnosti tlakových technických zariadení – kotlov. Pridelený termín pre Vašu obec a ulicu: od .... (termín doplnený rukou) 2017 do ....(termín doplnený rukou) 2017 nás kontaktujte pre pridelenie presného času realizácie. 
1. Prostredníctvom web stránky aa.sprava.sk /rodinné domy/ objednať kominára alebo servis kotlov – výberom Vašej obce, ulice a prideleného termínu z tohto letáku, alebo 
2. Telefonicky na čísle +421 918 880 662 v pracovné dni medzi 9.00 a 14.00. 
Na kontrolu komínov si vyhraďte 30 minút, na odborný servis kotlov si vyhraďte 1 hodinu. Pridelený čas realizácie Vám bude zaslaný prostredníctvom SMS. 
Na kontrolu komínov a kotlov Vám bude stačiť vyhradiť si 1,5 hod, oba úkony na seba nadväzujú!
Po realizácii úkonov Vám bude zaslané potvrdenie. 
Služba je poskytovaná každoročne, blížiaci sa termín kontroly v nasledujúcom roku Vám oznámime dopredu. 
Ceny služieb sú dostupné na web stránke www.aasprava.sk, AA sprava, s.r.o.  
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
Reklama musí byť jasne ako taká identifikovateľná, bez ohľadu na to, akú má formu alebo aké komunikačné médium využíva; pri posudzovaní sa však zohľadní forma reklamy, komunikačné médium, ako aj použitá reklamná technika (čl. 22 ods. 1 Kódexu). V danom prípade má reklamu podobu Oznámenia, ktoré je vhadzované do poštových schránok. Zadávateľ prostredníctvom reklamy komunikuje možnosť využitia služieb (napr. čistenie komínov, či revíziu kotlov), ktoré poskytuje. Celkový vizuál reklamy, jej formu, ako aj spôsob prezentácie služieb však Komisia nepovažuje za reklamu, ktorá by ako reklama bola jasne identifikovateľná. Uvedenú skutočnosť podporuje aj fakt, že reklama sa v texte priamo odvoláva na oznámenie v zmysle príslušnej legislatíve. Reklama nekomunikuje informácie spôsobom, z ktorého by bolo zrejmé, že ide o komerčnú ponuku, resp. o ponuku spoločnosti, ktorá poskytuje služby uvedené v reklame. V tomto smere má Komisia taktiež za to, že reklama je koncipovaná spôsobom, ktorý zneužíva dôveru priemerného spotrebiteľa a zneužíva nedostatok jeho skúseností, prípadne jeho dôverčivosť (čl. 12 ods. 1 Kódexu). Reklamný formát ako aj technika, ktorú zadávateľ využil budí dojem, že spotrebiteľovi vyplýva táto povinnosť priamo zo zákona a priemerný spotrebiteľ môže byť v tomto smere uvedený do omylu, že objednanie si služby u tejto konkrétnej spoločnosti je jeho povinnosťou. Komisia považuje v tomto smere reklamu za klamlivú, keďže môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu a je spôsobilá narušiť jeho ekonomické správanie (čl. 14 ods. 1 písm. a) Kódexu). Spotrebiteľ vzhľadom na reklamu ani nemusí zvážiť využitie daných služieb u konkurencie, keďže reklama navodzuje dojem, že konkurencia v tomto prípade ani nie je a služba je nevyhnutne poskytovaná len spoločnosťou zadávateľa, čo nie je pravda. Komisia je preto toho názoru, že reklama na základe klamlivých údajov získava vlastnému podniku prospech na úkor iného (čl. 14 ods. 3 Kódexu), čo nie je možné považovať za súladné s Kódexom, najmä vo vzťahu ku konkurencii. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Leták vhadzovaný do poštových schránok: „Oznámenie“, zadávateľa: AA Správa, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 12 ods. 1, čl. 14 ods. 1 písm. a), čl. 14 ods. 3 a čl. 22 ods. 1 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 
 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu,  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 31. 05. 2017
                           Mária Tóthová Šimčáková 
                             predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.