21 (04-03) Orange love

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „Orange Love“
zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosti od fyzickej osoby, okres Čadca, voči televíznej reklame zadávateľa Orange Slovensko, a.s. podľa sťažovateľa reklama zobrazuje nebezpečné situácie a sú v nej zobrazené osoby v nebezpečných situáciách. Podľa sťažovateľa reklama nabáda ľudí na to, aby sa ponáhľali domov bez ohľadu na to, či to je alebo nie je nebezpečné. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že v reklamnej praxi sa často využíva vyobrazenie situácii, ktoré môžu byť považované za relatívne nebezpečné (rýchla jazda autami, preskakovanie prekážok, lietanie a pod.), avšak tieto slúžia na upútanie divákovej pozornosti, a to ako forma metafory, či hyperbolizácie, čo sa však považuje za prípustné. Zadávateľ nepovažuje situácie alebo praktiky vyobrazené v reklame za rizikové pre bezpečnosť a zdravie. Z reklamy je zrejmé, že táto nenavádza spotrebiteľov na to, aby sa „nebezpečne“ ponáhľali domov, ale v prenesenom význame (s vyústením do záveru, ktorý na produkt upozorní) nabáda spotrebiteľov, aby boli čím skôr s rodinou a spoločne využívali domeny, ktoré prináša reklamovaný produkt Love.  
 
Popis reklamy:
TV spot zobrazuje viaceré zábery, v ktorých sa ľudia ponáhľajú alebo utekajú: zamestnanci  „utekajú“ z práce; ľudia bežia po ulici, muž vystupuje z autobusu, ktorý pomaly odchádza zo zastávky, muž nastupuje do autobusu, ktorý pomaly odchádza zo zastávky, muž na stavbe drží v rukách dve zbíjačky, žena prudko zaparkuje pred školou, kuchár rýchlo servíruje jedlo na tanier, muž sa predbehne pred výťahom. Spot je doplnený dynamickou hudbou a voice-overom v znení: Keď budete mať Love, aj vy budete chcieť byť čím skôr doma. Pretože kým si užívate zábavu spoločne s rodinou, my vás odmeňujeme.“.
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie bezdôvodne, najmä bez opodstatnenia vo vzdelávacích alebo sociálnych cieľoch, obsahovať zobrazenie alebo opis nebezpečnej situácie alebo praktiky, ktorá sa javí ako riziková pre bezpečnosť alebo zdravie (čl. 23 Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia s námietkami sťažovateľa nestotožnila. Reklama pracuje s výrazným reklamným nadsadením, ktoré je z celkového spracovania reklamného spotu, divákovi zrejmé. Komisia sa nedomnieva, že by divák mohol brať reklamný príbeh – zobrazenie konkrétnych situácii v reklame, voči ktorej namieta sťažovateľ doslovne. Reklama nenavádza spotrebiteľov k tomu, aby uvedené situácie napodobňovali a Komisia je toho názoru, že priemerný spotrebiteľ vie sám zvážiť primeranosť a reálnosť predmetných situácii a taktiež pochopí, že tieto boli využité len v kontexte reklamného príbehu a komunikačného posolstva reklamy ako zjavne hyperbolizujúce správanie sa ľudí. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Orange Love“
zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.  
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 25. 04. 2019 
                                                                                               Slavomíra Salajová  
                                                                                                podpredsedníčka Komisie 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2019

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 14. 11. 2019...

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.