35 (06-02) Okná, za ktorými býva horúco II.

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Ľubomír Svetlík - MIRADOR
Médium: printová reklama
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 11 ods. 1 písm. b)
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Printová reklama: „Okná, za ktorými býva horúco“
zadávateľa: Ľubomír Svetlík - MIRADOR  
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. b) Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Trenčín, voči printovej reklame zverejnenej v časopise Môj dom. Sťažovateľ namieta voči vizuálu reklamy, na ktorom je za oknom rozmazaná nahá ženská postava.  
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že v minulosti sa Komisia predmetnému vizuálu reklamy, ktorý bol zverejnený v rámci billboardu už venovala a rozhodla, že reklama neporušuje Kódex. Vizuál reklamy nebol od toho obdobia menený, pri veľkých formátoch (billboardoch) zadávateľ pristúpili k ešte väčšiemu rozostreniu oproti minulosti. V printovej reklame v rozsahu 1/3 formátu A4 to nepovažoval za potrebné z titulu malej veľkosti obrázka. Zadávateľ uvádza, že daný vizuál považuje za umelecké stvárnenie tepelnoizolačných vlastností svojho výrobku – v tomto prípade okien. Zadávateľ na záver dodáva, že nebolo úmyslom reklamy akýmkoľvek spôsobom dehonestovať a ponižovať ženy, ani pohoršovať čitateľov.
 
Popis reklamy:
Na bielom pozadí je zachytená časť nahej rozkročenej ženskej „rozostrenej“ postavy, ktorá akoby sa dlaňou opierala o zarosené sklo. Cez postavu je umiestnený headline v znení: „Okná, za ktorými býva horúco“. Vo vrchnej časti vizuálu je umiestnené logo a názov značky MIRADOR, text „drevohliníkové okná a dvere“. V dolnej časti je text: „Drevohliníkové okná do moderných rodinných domov“.
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
Reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä v reklame použitým zobrazeniam ženy alebo muža v obraze alebo vo zvuku, predovšetkým sa vyvarovať použitia takého zobrazenia ženy alebo muža v obraze, ktoré pôsobí sexisticky, diskriminačne, urážlivo alebo ponižujúco s ohľadom na celkové obrazové stvárnenie reklamy (čl. 11 ods. 1 písm. b) Kódexu). Cieľom reklamy bolo v danom prípade propagovať služby spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou okien. Komisia si je vedomá, že v roku 2015 vydala k podobnému, nie však identickému vizuálu reklamy negatívny nález. Je však potrebné uviesť, že v danom prípade zadávateľ využil odlišné médium a vizuál taktiež nie je úplne identický, a preto bola reklama posudzovaná opätovne. V danom prípade je dominantným výrazovým prostriedkom reklamy zobrazenie nahej ženskej postavy, v kontexte sloganu „Okná, za ktorými býva horúco“. Na rozdiel od predchádzajúceho vizuálu, kedy pohľad na postavu zachytával vrchnú časť tela v posudzovanom prípade ide o zobrazenie takmer celej postavy v zjavne rozkročenej póze, ktorá pôsobí sexisticky. Postava modelky je síce čiastočne rozostrená, ale celková póza modelky je vulgárna a predmetné zobrazenie je v tomto prípade s ohľadom na celkové stvárnenie reklamy možné považovať za porušujúce všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Napriek určitému vzťahu k produktu „naznačeniu tepelnoizolačných vlastností“ skla je potrebné aj pri zobrazení ľudskej bytosti zohľadniť možné pôsobenie, o to zvlášť pri nahej postave. V danom prípade póza postavy napriek rozostreniu nie je obvyklou pózou pri danom produkte a jej celkové spracovanie je sexistické. Komisia tak považuje zobrazenie modelky za účelové a v rozpore s Kódexom. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že printová reklama: „Okná, za ktorými býva horúco“, zadávateľa: Ľubomír Svetlík - MIRADOR  je v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. b) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 20. 06. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.