02 (01-02) Okamžitá výmena

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: FAST PLUS, spol. s r.o.
Médium: Reklama v mieste predaja
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Reklama  v mieste predaja: „Okamžitá výmena“
zadávateľa: FAST PLUS, spol. s r.o. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada zaevidovala v mesiaci december sťažnosť od fyzickej osoby, okres Zlaté Moravce voči reklame umiestnenej na priečelí predajne, ktorá komunikovala akciu „Okamžitá výmena“, zadávateľa FAST PLUS, spol. s r.o. Sťažovateľ namieta, že z textu reklamy v znení: „prineste reklamovaný výrobok a odneste si nový“ nie je jasné, že ide o platenú službu. Vzhľadom na to, že ide o platenú službu, ktorá sa nevzťahuje na kúpu každého výrobku, sťažovateľ považoval uvedenú reklamu za klamlivú a zavádzajúcu. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že cieľom predmetnej reklamy je informovať zákazníkov, že v rámci reklamácií u zadávateľa zakúpených výrobkov poskytuje tento nadštandardný prístup oproti postupom a lehotám ustanoveným zákonom o ochrane spotrebiteľa. V rámci reklamy, ani nikde inde však nie je uvedená informácia, že služba je poskytovaná bezplatne. Naopak podmienky využitia tejto služby jasne a na viacerých miestach deklarujú, že ide o platenú službu. Podmienky sú vyvesené nielen v predajniach, ale sú dostupné aj na webovej stránke, pričom všetky potrebné informácie zákazníkom poskytujú aj predajcovia priamo v predajniach. Ďalej informačné materiály k tejto službe sú rozmiestnené po celej predajni (pri rôznych výrobkoch). Na týchto materiáloch je čitateľne uvedené: „Službu okamžitá výmena získate už od 1 eura“. 
 
Popis reklamy:
Vizuál reklamy na priečelí predajne zachytáva dva rovnaké produkty, jeden zabalený, druhý rozbalený, pri ktorých je symbol dvoch šípok, ktoré predstavujú výmenu produktu. Vo vrchnej časti vizuálu je text v znení: „Okamžitá výmena“ a v spodnej časti text v znení: „Prineste reklamovaný výrobok a odneste si nový.“
Pozn. Akcia „Okamžitá výmena“ je okrem toho komunikovaná aj priamo v predajni, prostredníctvom informačných materiálov umiestnených pri vybraných výrobkoch na ktoré sa možnosť vzťahuje. Pri pokladni sú umiestnené aj kompletné, podrobné podmienky uvedenej ponuky.
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, pričom osobitná pozornosť sa vyžaduje okrem iného aj pri informovaní o distribúcii, výmene, vrátení, oprave alebo  údržbe produktu (čl. 14 ods. 5 písm. c) Kódexu). V danom prípade je cieľom reklamy komunikácia akcie „Okamžitá výmena“, v rámci ktorej zadávateľ ponúka svojim zákazníkom službu, ktorá im v prípade reklamácie umožňuje vrátenie tovaru za tovar. Komisia sa v danom prípade nestotožnila s názorom sťažovateľa, že reklama je zavádzajúca, nakoľko v nej nie je uvedené, že za službu je nutné zaplatiť. Uvedená služba predstavuje určitý nadštandard. Výmena tovaru za tovar totiž nie je v rámci reklamačného konania automatická, pričom táto skutočnosť je  spotrebiteľom všeobecne známa. Komisia sa nedomnieva, že na základe reklamy by mohol priemerný spotrebiteľ nadobudnúť dojem, že služba je automaticky bezplatná resp. si reklamu takto interpretovať, bez ohľadu na to, že v nej nie je uvedená cena a v reklame tiež nie je uvedené, že služba je poskytovaná bezplatne. V tomto prípade je totiž reklama umiestnená na priečelí predajne a zároveň v mieste predaja sú umiestnené viaceré informačné materiály, ktoré obsahujú podrobné podmienky ponuky, vrátane jej ceny. Zadávateľ teda venoval komunikácii predmetnej akcie dostatočnú pozornosť, reklama neobsahuje údaj, ani prezentáciu ktoré by mohli spotrebiteľa uviesť do omylu a Komisia ju preto vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex. 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že reklama  v mieste predaja: „Okamžitá výmena“, zadávateľa: FAST PLUS, spol. s r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je  opodstatnená.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
 
 
V Bratislave dňa 24. 01. 2019 
 
                                                                                               
                                                                                              Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2019

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 14. 11. 2019...

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.