25 (07-01) O2 Fér na faktúru

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.
Médium: web stránka zadávateľa
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 16 písm. a)
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Web stránka zadávateľa: „O2 Fér na faktúru“
zadávateľa: O2 Slovakia, s.r.o.
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 16 písm. a) Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči prezentácii služby O2 Fér na faktúru, na web stránkach spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. Sťažovateľ uvádza, že na stránke sú uvedené informácie, ktoré hovoria o tom, že s predmetnou službou zákazník neplatí žiadne mesačné poplatky, avšak od júla spoločnosť zavádza mesačný poplatok 2€ aj pre tento program. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že sťažnosť od fyzickej osoby, považuje za neoprávnenú, a teda, že reklama nie je v rozpore s Etickým kódexom reklamnej praxe. Aktuálne (pozn. v čase podania sťažnosti) je program O2 Fér bez mesačných poplatkov, stránka tak plne reflektuje aktuálne platný cenník. Zmenu, ktorá ešte len nastane 29.6.2020,  zadávateľ zákazníkom oznamoval v dostatočnom predstihu. O skutočnosti, že od 29.6.2020 sa zmenia ceny sú zákazníci transparentne informovaný aj webovej stránke https://www.o2.sk/podpora/ostatne-sluzby/digitalny-bonus. Pri splnení podmienok na získanie digitálneho bonusu tak budú mať aj zákazníci O2 Fér program naďalej bez poplatku, nakoľko dostanú bonus v rovnakej výške.  
 
Popis reklamy: 
Na web stránke zadávateľa, v časti, v rámci ktorej sú popísané výhody služby O2 Fér na faktúru je v grafickom prvku uvedené 0€ mesačne, pod ktorým je text v znení: „Výhody bez mesačných poplatkov a viazanosti.“
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu informácia o cene obsiahnutá v reklame alebo okolnosť, že informácia o cene je neúplná alebo chýba, nesmie vzbudzovať predovšetkým dojem, že cena je nižšia, než aká je v skutočnosti (čl. 16 písm. a) Kódexu). V danom prípade pri posudzovaní Komisia vychádzala zo skutočnosti, že zadávateľ v rámci reklamy explicitne uvádza, že zákazník mesačné poplatky za predmetnú službu neplatí (0€). Komisia plne akceptuje, že zadávateľ môže výšku poplatkov zmeniť, resp. si nastaviť inú cenovú politiku služieb a ich podmienok, a pri posudzovaní zohľadnila aj skutočnosť, že v čase podania sťažnosti informácie uvedené na stránke odrážali skutočnosť, resp. vtedy platné podmienky, avšak na druhej strane má Komisia za to, že v čase, kedy spoločnosť už vedela, že ku zmene podmienok dôjde, mala túto informáciu komunikovať zrozumiteľne a priamo aj pri prezentácii produktu, na ktorú poukazuje aj sťažovateľ, a to najmä vo vzťahu k novým, potenciálnym zákazníkom, ktorí si službu mohli uzatvoriť práve na základe predmetného benefitu, na zmenu ktorého upozornení priamo na stránke neboli. Komisia má za to, že v tomto prípade ide o produkt, s opakovanými plneniami – nie jednorázový, a preto zmena finančných podmienok, za ktorých sa služba poskytuje je podstatnou informáciou pre spotrebiteľov, resp. uvádzaná v reklame v prípade, ak zadávateľ už vedel o zmene vo výške poplatku. Komisia sa celkom nestotožňuje s argumentáciou zadávateľa, že pri splnení podmienok na získanie digitálneho bonusu budú mať aj zákazníci O2 Fér program naďalej bez poplatku, nakoľko dostanú bonus v rovnakej výške. Predmetný bonus je viazaný na elektronické zasielanie a uhrádzanie faktúr, ktoré nemusí vyhovovať každému zákazníkovi, a preto ani nie každý zákazník tento bonus získa.  S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť použitým reklamným tvrdeniam v čase, kedy už vedel o zmene podmienok a v tomto kontexte informácia o cene obsiahnutá v reklame vzbudzuje dojem, že cena je nižšia ako v skutočnosti je, a reklamu preto vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.     
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že web stránka zadávateľa: „O2 Fér na faktúru“, zadávateľa: O2 Slovakia, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 16 písm. a) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.   
 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 30. 06. 2020 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

4.11.2020

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 15. 10. 2020...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.