18 (03-06) O2 eKasa

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.
Médium: reklama zasielaná e-mailom
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 15 ods.4
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Reklama zasielaná e-mailom: „O2 eKasa“
zadávateľa: O2 Slovakia, s.r.o. 
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu.
 
Rada v mesiaci marec zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Ilava voči reklame, zasielanej e-mailom, zadávateľa O2 Slovakia, s.r.o. Sťažovateľ poukazuje, že v reklame sú využité tvrdenia ako napríklad: „najvyspelejší pokladničný systém“ a „najlepšiu“. Podľa sťažovateľa spoločnosť prezentuje svoje riešenie, ktoré nie je ani certifikované pre systém eKasa ako najvyspelejšie a najlepšie. Svojou funkcionalitou však podľa sťažovateľa zďaleka nedosahuje parametre podobných riešení (napr. sieťové prepojenie viacerých pokladničných miest, absencia skladovej evidencie, prepojenie s perifériami ako snímače čiarových kódov a váhy, prepojenie na e-shop, vernostný systém, cloud a pod.), ktoré sú bežné u iných pokladničných riešení. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza: „slogan „najvyspelejší pokladničný systém“ nie je v danom materiáli použitý správne a dostal sa do sveta v jeho pracovnej verzii. Z dôvodu ľudského pochybenia nebola táto pracovná verzia nahradená finálnou verziou, ktorú používame a budeme používať v celej reklamnej kampani. Touto verziou je slogan „Moderné riešenie s jednoduchým ovládaním“. Použitie superlatívu preto nenastalo zámerne. Predmetná pracovná verzia vznikla z dôvodu, že naše riešenie je vzhľadom na aktuálnu ponuku eKás na slovenskom trhu (v danej cenovej kategórii cca 200- 300e) naozaj vysoko vyspelým riešením. A v porovnaní s riešením hlavného konkurenta v tomto segmente by sme si mohli dovoliť použiť aj daný superlatív. Napriek tomu sme zvolili jemnejšiu verziu sloganu. Súčasťou sťažnosti boli však aj vyjadrenia o našom produkte, ku ktorým by sme sa radi vyjadrili do detailu: „Svojou funkcionalitou však zďaleka nedosahuje parametre podobných riešení (napr. sieťové prepojenie viacerých pokladničných miest, absencia skladovej evidencie, prepojenie s perifériami ako snímače čiarových kódov a váhy, prepojenie s na e-shop, vernostný systém, cloud a pod. bežné aj u iných pokladničných riešení)“. Toto tvrdenie nie je pravdivé, pretože O2 eKasa prináša všetky tieto možnosti pre každého, nerobíme rozdiel cenou HW ani softvéru a zákazníkom prinášame všetky funkcionality naraz. A.) sieťové prepojenie viacerých pokladničných miest – má O2 už v základe, zákazník má všetky eKasy evidované v jednom centralizovanom systéme, vie ich na diaľku spravovať ako on, tak aj technik O2 systémom vzdialenej plochy, vieme sa pripojiť na eKasu zákazníka a poskytnúť mu touto formou napr. technickú pomoc pri zadávaní tovarových položiek. Tj. všetky miesta kde sa používa pokladnica sú pripojené do siete a podnikateľ ich vie spravovať. Tieto môžu čerpať napr. tovar z jedného skladu B.) absencia skladovej evidencie – eKasa má skladové hospodárstvo, ktoré je v cene riešenia, bez dodatočných nákladov. eKasa navyše exportuje do najpoužívanejších ekonomických systémov ako Cigler Software Money a Pohoda. C.)    prepojenie s perifériami ako snímače čiarových kódov a váhy – O2 eKasu je možné vybaviť ďalším príslušenstvom, v ponuke bude mat O2 od apríla až 2 zariadenia na čítanie čiarového kódu, rovnako je možné pripojiť k O2 eKase váhu, ale aj iné zariadenia ako platobný terminál a tlačiareň na doklady, či Bonovaciu tlačiareň do kuchyne. Tlačiareň aj terminál dodávame k O2 eKase ako súčasť riešenia. D.) prepojenie na e-shop – nie je jasné, aké pripojenie má sťažovateľ na mysli, na trhu je nespočetné množstvo eshop obchodov – väčšina z nich používa systém fakturácie a online platby, prípadne platbu prevodom, alebo dobierkou pri dodaní. O2 zákazník má v O2 eKase 8GB dát a eKasa je zároveň tabletom - prostredníctvom neho je možné cez web rozhranie napr. administrovať funkcie eshopu, pokiaľ to eshop zákazníka umožňuje. Pokiaľ sa jedná o predaj, rovnako sa podnikateľ rozhodne, či bude k tovaru posielať zákazníkovi faktúru z fakturačného systému, alebo doklad, ktorý vie vystaviť aj cez eKasu. E.) cloud – prináša každá O2 eKasa, dokonca so sofistikovaným portálom s názvom O2 ekancelária kde zákazník spravuje obsluhu, eKasu, produktové položky, daňové skupiny tovaru, mení popisky tovaru, alebo dokonca pridáva fotografie jednotlivým produktom. F.) a pod. bežné aj u iných pokladničných riešení) – tieto funkcie doteraz nepatrili medzi bežné v segmente registračných pokladníc (nie POS softvérových systémov). Na záver by sme ešte radi upozornili na fakt, že sťažnosť je navyše mierená na samotné zariadenie a my promujeme službu ako celok (zariadenie a telco produkt), čo je aktuálne na trhu jedinečné riešenie.“.
 
Popis reklamy:
Reklama zasielaná elektronicky propaguje pokladničný systém O2 eKasa. Vo vrchnej časti vizuálu je vyobrazené zariadenie eKasa. Nad obrázkom je text v znení: „keď ju už musíte mať, vyberte si tú najlepšiu“. Pod obrázkom text v znení: “O2 eKasa – najvyspelejší pokladničný systém“ a informácia o cene: „25 € mesačne“. Nasledujú informácie v nasledovnom znení: „Prečo potrebujete eKasu? Od 1. júla platí nová povinnosť pre podnikateľov vo forme eKasy s online pripojením do systému Finančnej správy. Spravte z tejto povinnosti svoju výhodu O2 eKasa predstavuje ideálnu voľbu s minimálnymi vstupnými nákladmi a bezkonkurenčnými benefitmi. Čo Vám prináša O2 eKasa? Pokladňa,     tlačiareň a platobný terminál so zárukou 24 mesiacov. Licencia, internetové pripojenie, aktualizácie a dátové úložisko. 0 € Do 30. 6. 2019 bez úvodnej platby za zariadenie. 0,99% Nízke poplatky za platbu kartou bez obmedzenia a skrytých podmienok.“ Pod informáciami je video, v ktorom je produkt bližšie predstavený. V závere je interaktívny „button“ – „Chcem O2 eKasu“ a text v znení: „Zadajte svoje údaje a zavoláme Vám s ponukou. Zároveň sa zapojíte do súťaže o 100x marketingovú podporu v hodnote 120 €.“
 
V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnili zástupcovia spoločnosti. V rámci diskusie uviedli, že slogan v znení „najvyspelejší pokladničný systém“ nebol použitý v predmetnej reklame správne, resp. reklama bola odoslaná v pracovnej verzii. Napriek tomu, uvedený superlatív má svoje opodstatnenie a bol použitý s ohľadom na skúsenosti s ponúkanou službou v Českej republike, kde táto má už svoju históriu, je úspešne zabehnutá a s ohľadom na konkurenciu bola vyhodnotená ako najlepšia. Aktuálne prebieha implementácia danej služby aj na Slovensku a spoločnosť je presvedčená, že aj tu bude predstavovať pre zákazníka najvyspelejšie a najlepšie riešenie, vzhľadom k tomu, že v rámci svojej kategórie je jedinečná. Zákazník má za mesačný poplatok k dispozícii nielen hardvér ale aj pripojenie, podporné služby, POS terminál a pod. Samotné zariadenie slúži aj ako tablet, nielen ako eKasa. Na záver zástupcovia dodali, že reklama nebola odoslaná koncovému zákazníkovi, resp. užívateľovi služby, ktorý je spotrebiteľom ale bola zameraná primárne na obchodných partnerov a predajcov. Reklamná kampaň navyše ešte nie je kompletná a podrobné informácie budú komunikované aj v rámci ďalších kanálov.  
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt (čl. 15 ods. 4 Kódexu). V danom prípade sú uvedené superlatívy použité v rámci tvrdení: „vyberte si tú najlepšiu“ a „najvyspelejší pokladničný systém“. Pri posudzovaní reklamy a opodstatnenosti superlatívu Komisia brala okrem iného na zreteľ aj tvrdenie zadávateľa, ktorý uviedol, že reklama bola v tejto verzii zaslaná recipientom predčasne a omylom, pričom nebola poslaná spotrebiteľom. Komisia akceptuje tvrdenie zadávateľa, že ponúkaný produkt v spojení so službou je určitým riešením, ktoré vo vzťahu ku konkurencii môže byť jedinečné. Na druhej strane v reklame nie sú jasne definované parametre, ktoré by tvrdenia objektivizovali, resp. ktoré by jednoznačne preukazovali, že uvedená ponuka je najlepšia, prípadne najvyspelejšia vo vzťahu k ostatným konkurenčným ponukám. A to najmä s ohľadom, že systém doposiaľ na Slovensku zavedený nebol a informácie o ponuke boli v tejto podobe zverejnené pred samotným spustením služby. Komisia nepovažuje za preukázanie pravdivosti a opodstatnenosti využitia superlatívov ani skutočnosť, že uvedená služba je úspešne implementovaná v Českej republike, nakoľko v tomto prípade ide o odlišný trh a úspešnosť či spokojnosť zákazníkov s produktom v jednej krajine automaticky nemusí znamenať, že tento bude dosahovať rovnaké výsledky v inej krajine. S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že zadávateľ aj keď omylom, predčasne použil superlatívy pred možnosťou ich objektivizovania s trhom a dostatočne nepreukázal opodstatnenosť a pravdivosť využitých superlatívov v reklame, a preto ich použitie považuje v danom prípade za neetické. Komisia zároveň ocenila prístup zadávateľa, ktorý uviedol, že v ďalšej kampani k danému produktu bude pracovať s inou verziou textácie. Vo vzťahu k námietkam sťažovateľa ohľadom konkrétnych funkcionalít produktu, s týmito sa Komisia nestotožnila, resp. ich považuje za neopodstatnené, nakoľko zadávateľ predložil dostatočnú a podrobnú argumentáciu, ktorá naopak preukazuje, že z pohľadu funkcionality je produkt porovnateľný s funkcionalitami predávaných elektronických pokladní, ku ktorým nová služba bude konkurenčným produktom po jej certifikovaní a spustení predaja. Komisia tiež ocenila prístup zadávateľa, ktorý v riadnej reklamnej komunikácií nepoužíva superlatívy použité v pracovnej verzii omylom zverejnenej reklamy.
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že reklama zasielaná e-mailom: „O2 eKasa“, zadávateľa: O2 Slovakia, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je čiastočne opodstatnená.
Zadávateľ sám zmenil reklamnú komunikáciu, a preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva len  k zamedzeniu ďalšieho šírenia pôvodnej reklamy.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 21. 03. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

27.9.2019

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

    BRATISLAVA. Dňa 12. 09. 2019 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako...

20.8.2019

Raňajky s reklamou: Ako robiť a vysielať televíznu a rozhlasovú reklamu tak aby bola etická?

  Nová európska smernica o audiovizuálnych mediálnych službách dáva veľký dôraz na budúcu...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.