63 (09-03) Nová Kia Sportage - Lajky

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Kia Motors Sales Slovensko s.r.o.
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „Nová Kia Sportage - lajky“
zadávateľa: Kia Motors Sales Slovensko s.r.o.   
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci október zaevidovala sťažnosť voči televíznemu spotu, ktorý propaguje automobil Kia Sportage. Sťažovateľ poukazuje na dialóg medzi otcom a dcérou, v ktorom dcéra povie otcovi, že si uvedomila, aké sú zvieratá dôležité. Odôvodnila to tým, že vďaka ním môže dostať tisícky „lajkov“ a „komentov“. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama má zlý vplyv na deti, keďže ich navádza na opovrhovanie zvieratami a učí ich, že zvieratá sú len veci. Podľa sťažovateľa nie je správne, aby si deti mysleli, že zvieratá „nám slúžia“ len na získavanie „lajkov“ alebo „komentov“ 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 08.11.2018 uvádza, že účelom predmetnej reklamy je predstaviť potenciálnym zákazníkom výrobok – nový model automobilu Kia Sportage. Hlavnou myšlienkou reklamy je poukázať na to, že nová Kia Sportage „ide s dobou“, t.z. informovať potenciálnych zákazníkov najmä o nových moderných technológiách a o jej modernom „mladistvom“ dizajne. V tejto súvislosti je v reklame zobrazovaný nový, vylepšený interiér aj exteriér novej Kia Sportage, a to všetko v duchu hlavného sloganu značky „The Power to Suprise“ (“schopnosť prekvapovať“), ktorý vyjadruje globálne odhodlanie spoločnosti prekonávať očakávania zákazníka pomocou neustálych inovácií v oblasti automobilového priemyslu a snahu vždy zákazníka pozitívne prekvapiť. Uvedená myšlienka a slogan sú zároveň, za účelom priblíženia sa mladej generácii, vtipne podporené zobrazením humorného momentu zo života dnešnej mladej rodiny. Podľa názoru zadávateľa je z reklamy jasné, že ide o využitie humoru a vtipu. Výroky dieťaťa uvedené v reklame nie sú žiadnym spôsobom podporované, rodič sa tvári prekvapene a s výrokom dieťaťa zjavne nesúhlasí. Reklama nenavádza deti, ani nikoho iného, aby opovrhoval zvieratami, ani neučí deti, že zvieratá sú veci, resp. „nástroje“ na dosiahnutie akýchkoľvek cieľov. 
 
Popis reklamy: 
Televízny spot zobrazuje jazdu otca s dcérou v novej Kia Sportage. Dcéra v ruke drží mobilný telefón, otec sa venuje jazde. Dcére pípne na telefón správa, usmeje sa a povie: „ Oci, asi budem veterinárka, uvedomila som si, aké sú zvieratá dôležité“. Nasleduje prestrih na otca, ktorý sa usmieva, lebo ho vyjadrenie dcéry poteší. Následne dcéra dodáva: „na to, aby som dostala tisícky lajkov a komentov“. Opätovný prestrih na otca, z ktorého výrazu tváre je zrejmé, že ho vyjadrenie dcéry prekvapuje. Voice-over povie: „ Nová Kia Sportage – Nikdy neprestane prekvapovať“. V závere reklamy odznie headline v znení: „Kia. The Power to Suprise“.   
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi (čl. 10 ods. 3 Kódexu). V danom prípade bolo cieľom reklamy predstaviť spotrebiteľom novú, vylepšenú verziu automobilu Kia Sportage. Automobil je vyobrazený na pozadí reklamného príbehu, hlavnými hrdinami ktorého je otec a jeho dcéra. Komisia sa nedomnieva, že správanie protagonistov reklamy by bolo porušujúce Kódex. Zadávateľ v reklame čiastočne využíva reklamné nadsadenie a humor, ktoré sú ale jasne identifikovateľné a Komisia si nemyslí, že výroky dcéry je možné v tomto smere vnímať doslovne alebo inak ako v humornom a nadnesenom význame. Reklama využíva fenomén mladých v spoločnosti, ktorý súvisí s digitálnymi technológiami. Reklama nenavádza na opovrhovanie zvieratami. Otec je z výrokov svojej dcéry skôr prekvapený a z výrazu jeho tváre nevyplýva, že by ich podporoval, naopak skôr s nimi nesúhlasí. Má skôr blahosklonný prístup, ktorý akceptuje aktuálnu prioritu dieťaťa, ku ktorej sa viaže aj nová funkcia prezentovaného automobilu a vôbec nenaznačuje schvaľovanie a nepredstavuje nevyhnutnú negatívnu hodnotovú orientáciu dieťaťa či rodiča.  Komisia sa preto nedomnieva, že reklama by mohla mať negatívny vplyv na deti, či maloletých a má za to, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom. . 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Nová Kia Sportage - lajky“, zadávateľa: Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 15. 11. 2018 
 
                                                                                               
                                                                                              Slavomíra Salajová 
                                                                                                podpredsedníčka Komisie 
 
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

13.5.2019

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 25. 04. 2019 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

10.4.2019

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 21. 03. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.