13 (03-01) Nicky minaj with Juicewrld

Sťažovateľ: Fyzické osoby
Zadávateľ: XL promotion s.r.o.
Médium: vonkajšia reklama
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Vonkajšia reklama: „Nicky Minaj with Juicewrld“
zadávateľa: XL promotion s.r.o.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada v mesiaci marec zaevidovala sťažnosti od piatich fyzických osôb, okresy Bratislava a Ružomberok, voči vonkajšej reklamnej kampani, ktorá propagovala koncert americkej speváčky Nicky Minaj. Sťažovatelia považujú predmetné vyobrazenie speváčky na reklame za vulgárne a v rozpore s pravidlami slušnosti a poukazujú na negatívny dopad takejto reklamy na deti a mládež. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že manažment speváčky pripravil vizuál, ktorý propaguje celoeurópske turné speváčky naprieč všetkými mestami, v ktorých sa koncerty konajú. V danom prípade vizuál využíva fotografiu z obalu albumu „Queen“. Na vizuále je samotná speváčka a zámerom bolo upútanie na blížiaci sa koncert. Zadávateľ pripúšťa, že vizuál bol odvážnejší a mohol u niektorých občanov spôsobiť pohoršenie, interpretka však mala zahalené všetky časti tela, ktoré môžu verejnosť poburovať. Ohľadom vysielania spotu na veľkoplošnej obrazovke na Trnavskom mýte, zadávateľ uvádza, že tento predstavuje zostrih z videoklipov speváčky, ktoré sa počas bežného dňa vysielajú v rotáciách hudobných televízií bez akéhokoľvek obmedzenia. V oboch prípadoch si však zadávateľ nie je vedomý, že by reklama bola v rozpore s Kódexom. 
 
Popis reklamy:
Printová vonkajšia reklama 
Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je vyobrazenie speváčky Nicky Minaj, oblečenej v kostýme z korálok, ktorý prekrýva jej intímne partie. Vo vrchnej časti vizuálu je názor turné „Nicky Minaj with Juicewrld“, v spodnej podrobnejšie informácie o termíne a mieste konania.   
 
Spot odvysielaný v rámci vonkajšej led obrazovky
Spot je zostrihom z videoklipov speváčky Nicky Minaj, kde v rámci jednotlivých jeho obrazov je vyobrazená priamo speváčka v rôznych pózach a kostýmoch. Záver spotu obsahuje informácie o koncerte, vrátane miesta a termínu konania. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti alebo prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť a zadávateľ by k reklame mal pristupovať s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov. Pri posudzovaní reklamy vychádzala Komisia okrem iného zo skutočnosti, že cieľom reklamy bola komunikácia koncertu americkej speváčky Nicky Minaj a dominantným výrazovým prostriedkom reklamy bolo zobrazenie motívu, ktorý sa nachádza priamo na obale albumu, čo možno považovať za opodstatnené. Samotné zobrazenie interpretky nie je vulgárne, ani dehonestujúce, v reklame nie sú odhalené intímne partie a reklama neobsahuje ani prvky, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti. Vizuál reklamy, voči ktorému namietajú sťažovatelia má skôr podobu umeleckej fotografie a vystihuje imidž umelkyne ako takej. Taktiež spot, ktorý bol premietaný v rámci led obrazovky nepovažuje  Komisia za neetický. Tento predstavuje zostrih hudobných videoklipov speváčky, avšak jednotlivé vyobrazenia neobsahujú prvky, ktoré možno považovať za neslušné – interpretka je zachytená priamo pri speve alebo tanci. Reklamná kampaň zodpovedá jej cieľu a propagovanému produktu, a preto vyhodnotila Komisia sťažnosti ako neopodstatnené.   
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama: „Nicky Minaj with Juicewrld“, zadávateľa: XL promotion s.r.o.nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosti sťažovateľov nie sú opodstatnené.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 21. 03. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

27.9.2019

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

    BRATISLAVA. Dňa 12. 09. 2019 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.