62 (10-10) Nezmeškajte najlepšie vianočné darčeky

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: STUDIO MODERNA s.r.o.
Médium: telenákupný šot
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 14 ods. 2
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Telenákupný šot: „Nezmeškajte najlepšie vianočné darčeky (teplovzdušná fritéza)“ 
zadávateľa: STUDIO MODERNA, a.s.
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 14 ods. 2 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Sobrance, voči reklamnému spotu, ktorý komunikoval vianočnú ponuku produktov zadávateľa STUDIO MODERNA, a.s. Sťažovateľ poukazuje na to, že súčasťou ponuky v spote bola aj teplovzdušná fritéza, s tým, že zadávateľ si túto objednal, nakoľko v reklame bola uvedená informácia, že mu produkt príde do Vianoc. Sťažovateľ ďalej uvádza, že následne bol kontaktovaný, že produkt je vypredaný, a v prípade záujmu sa môže zapísať, s tým, že mu produkt bude doručený na budúci rok. Zadávateľ považuje reklamu za klamlivú a zavádzajúcu, nakoľko aj v čase, kedy bol informovaný o tom, že produkt je vypredaný bola reklama vysielaná v televízii. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že „uvedený televízny spot bol plánovaný byť vo vysielaní v pôvodnom termíne do 17.12. 2020. Nakoľko súčasná situácia v zmysle lockdownov mení povahu predaja takmer každý deň, vzhľadom na veľmi vysoký záujem zákazníkov o daný produkt, bohužiaľ nastala situácia, že produkt sa nám pre zásielkový predaj vypredal. Pre uvedené TV spoty sme okamžite začali konať s televíziami ohľadom stiahnutia predmetných TV spotov, nakoľko sa ale teleshoppingove media plány robia na týždennej báze, spoty vypíname ako je to v daných podmienkach a po dohode s televíziami možné. Samozrejme, zákazníci sú relevantne informovaní, že k vypredaniu produktu došlo, stále je ale dostupný na vybraných predajniach v nasej sieti, takže zákazníci sú navigovaní na dostupnosť na predajne, resp. v prípade, že sú ochotní počkať, dávame im možnosť produkt si objednať, bohužiaľ bez garancie doručenia pred Vianocami. Vzhľadom na meniacu sa situáciu takmer každý deň sa snažíme a vždy je našim prvoradým záujmom vyjsť zákazníkovi v ústrety. Predmetnou reklamou sme nezavadzali, sme schopní stále objednávky doručiť do Vianoc, bohužiaľ predmetný produkt sa vypredal a reagujeme ihneď na odstránenie aj posledných spotov, ktoré sa ešte niekde v médiách mohli objaviť. Od dnešného dňa (pozn. 14.12.2020), by nemal byt vysielaný ani jeden z predmetných spotov na teplovzdušnú fritézu so spomínanou informáciou.“
 
Popis reklamy:
Spot prezentuje produkty zadávateľov, ktoré si môžu zakúpiť vo zvýhodnených cenách ako vianočný darček s doručením do Vianoc. V rámci prezentácie výrobkov je zobrazená aj teplovzdušná fritéza. Pri výrobku je piktogram vianočnej gule s textom: “Doručíme do Vianoc. Zaručene“. Spot je doplnený voice-overom v znení: „Pozor! Nezmeškajte najlepšie vianočné darčeky. Objednajte si produkty všetkých vašich obľúbených značiek za tie najlepšie ceny ešte dnes a my vám garantujeme ich doručenie do Vianoc. Doprajte si radostné objatia s novým hrejivým setom vankúša a prikrývky Dormeo teraz s úžasnou 50% zľavou. Varte a pečte rýchlo a hlavne zdravo s novou a vylepšenou teplovzdušnou fritézou Air Fryer Pro za najlepšiu cenu. Tak ponáhľajte sa. Objednávajte ešte dnes a darčeky vám doručíme do Vianoc. Pozor. Čas sa kráti. Volajte alebo nás navštívte.“
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). V danom prípade reklama komunikuje produkty zadávateľa, ktoré si môže zakúpiť za zvýhodnené ceny, pričom jedným zo základných apelov reklamy je nákup uvedených produktov ako vianočný darček. Uvedený apel a výhodnosť ponuky je podporená zárukou doručenia tovarov do Vianoc. Komisia neupiera zadávateľovi komunikovať možnosť doručenia tovaru zadávateľa do Vianoc, a v rámci predvianočnej ponuky akceptuje aj to, že uvedený benefit je bežnou súčasťou marketingovej praxe firiem. Na druhej strane však spôsob, akým zadávateľ tento benefit v rámci reklamy komunikoval, nemožno považovať vzhľadom na okolnosti a súvislosti, ktoré mali vplyv na jeho uplatnenie za etický. Komisia nespochybňuje, že v procese komunikácie ponuky mohlo dôjsť k vypredaniu výrobku, avšak v reklame je „doručenie do Vianoc“ komunikované formou garancie/ záruky a explicitne sa v nej o.i. uvádza „my vám garantujeme ich doručenie do Vianoc“ či “Doručíme do Vianoc. Zaručene“ a Komisia je toho názoru, že na základe predmetnej „záruky“ zákazník oprávnene očakáva, že nebudú existovať žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na to, že produkt mu doručený do tohto termínu z nejakých, hoc aj objektívnych príčin nebude. V prípade zadávateľa však existovala možnosť upozorniť spotrebiteľov, že danú záruku je schopný dodržať len pre limitovaný počet tovarov, čo by upozornilo aj spotrebiteľa na existenciu možnej objektívnej prekážky získania tovaru do Vianoc. Komisia oceňuje snahu zadávateľa zastaviť kampaň v čo najkratšom možnom čase, po zistení, že uvedený benefit nemôže byť zákazníkom reálne uplatnený, tak ako ho uvádza reklama, avšak zároveň má za to, že v čase, kedy bola daná reklama vysielaná, avšak výrobok samotný bol už vypredaný, resp. nemohol byť zákazníkom doručený do Vianoc obsahovala reklama informáciu o garancii doručenia, ktorá vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých bola použitá, bola klamlivá a spôsobilá uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu.
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že telenákupný šot: „Nezmeškajte najlepšie vianočné darčeky (teplovzdušná fritéza)“, zadávateľa: STUDIO MODERNA, a.s. je v rozpore s čl. 14 ods. 2 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.
 
Vzhľadom na skutočnosť, že zadávateľ stiahol reklamu, Komisia v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, aby do budúcna upustil od jej ďalšieho šírenia v prípade, že z nejakého dôvodu nie je možné, aby splnil podmienky, ktoré reklama uvádza alebo reklamu upravil. 
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 14. 01. 2021
 
 
    Mária Tóthová Šimčáková 
         predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

10.1.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 10. 12. 2020 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.