37 (08-03) Nezabúdajte na opaľovací krém

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: lekáreň Harmonia Poprad
Médium: vonkajšia reklama (bilboard)
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 11 ods. 1 písm. a)
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Vonkajšia reklama: „Nezabúdajte na opaľovací krém“
Zadávateľa: Lekáreň Harmonia Poprad
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. a) Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres neznámy voči reklame, ktorá propaguje lekáreň Harmonia v Poprade. Podľa sťažovateľky daná reklama znevažuje ľudí rozdielnej farby pleti, doslova ukazujúc, že ak nechcete byť čierny, natrite sa krémom. Sťažovateľka považuje reklamu za nevhodnú a znevažujúcu. 
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že reklama v žiadnom prípade nemá znevažovať a ani neznevažuje ľudí rozdielnej farby. V reklame taktiež nie je uvedené, že ak nechcete byť čierny, máte sa natrieť krémom. Interpretácia sťažovateľky je podľa zadávateľa v danom prípade individuálna a subjektívna a nikto iný si danú reklamu v kontexte sťažnosti takto neinterpretoval. Lekáreň Harmónia v žiadnom prípade nesúhlasí s rasovou, či etnickou diskrimináciou a taktiež by si nedovolila použiť niečo, čo by mohlo takúto diskrimináciu v ľuďoch vyvolať, použiť vo svojich propagáciách. 
 
Popis reklamy:
Vizuál reklamy zachytáva dvoch dospelých ľudí, muža a ženu, ktorí ležia na pláži, žena má v ruke fotoaparát a fotí si batoľa, čiernej pleti, ktoré sedí medzi párom. Vizuál je doplnený headlinom v znení: „Nezabúdate na opaľovací krém“. Súčasťou vizuálu je logo a názov lekárne, adresa, kontaktné údaje a smerové označenie so vzdialenosťou k lekárni. 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť o.i. aj použitým slovným hračkám dvojzmyslom, predovšetkým sa vyvarovať použitia takých slovných hračiek alebo dvojzmyselných vyjadrení, ktoré pôsobia o.i. diskriminačne, urážlivo alebo ponižujúco s ohľadom na svoj podtext (čl. 11 ods. 1 písm. a) Kódexu).   
Reklama zachytáva pár, muža a ženu, bielej pleti, ktorí sú na pláži. Medzi nimi je umiestnené dieťatko čiernej pleti, pričom z vizuálu je zrejmé, že v danom prípade ide o viditeľnú fotomontáž a  postava dieťaťa je voči ostatným zobrazeniam neproporčná a doplnená. Súčasťou vizuálu je headline v znení: „Nezabúdajte na opaľovací krém“. Komisia nepovažuje uvedené zobrazenie a grafické spracovanie reklamy za kontextuálne adekvátne, obzvlášť v prípade ak zadávateľ chcel prostredníctvom reklamy zverejnenej v dovolenkovom období upozorniť na to, že je vhodné si na dovolenku pribaliť aj opaľovací krém. Komunikačné posolstvo totiž v danom prípade nie je v súlade s predmetným zobrazením a celkové vizuálne spracovanie reklamy v kontexte vyššie uvedeného textu v tomto prípade vytvára dvojzmysel, smerom k zobrazeným osobám, ktorý podľa Komisie znižuje ľudskú dôstojnosť a pôsobí urážlivo, čo nemožno považovať za etické. Vo vzťahu k dvojzmyslu Komisia uvádza, že v danom prípade požiadavka na potrebu osobitnej pozornosti v kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti znamená, že bez ohľadu na skutočnosť, či tento vznikol náhodou alebo úmyselne, je v kontexte zobrazených osôb a použitia dieťaťa potrebné venovať takú pozornosť aby sa predišlo aj náhodným výsledkom, resp. je potrebné obzvlášť zvažovať možné posolstvo a pochopenie reklamy rôznymi spotrebiteľmi.        
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama: „Nezabúdajte na opaľovací krém“, zadávateľa: Lekáreň Harmonia Poprad je v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. a) Kódexu a sťažnosť sťažovateľky je opodstatnená.  
 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 14. 10. 2021 
 
 
 
   Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.