05 (02-05) Nattokinase Plus na portáli vh-sport.sk

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: / šíriteľa: VH ŠPORT s.r.o.
Médium: Internetová reklama (informácie na web stránke predajcu)
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 25 ods. 1 písm. b) a čl. 44 ods. 2
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Internetová reklama (informácie na web stránke predajcu): „Nattokinase Plus na portáli vh-sport.sk“
Zadávateľa/ šíriteľa: VH ŠPORT s.r.o.  
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 25 ods. 1 písm. b) a čl. 44 ods. 2 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres  Hlavné mesto Praha, ČR voči prezentácii prípravku – výživového doplnku Nattokinase Plus“ v rámci internetovej stránky predajcu VH ŠPORT s.r.o.  Sťažovateľ má za to, že reklama obsahuje tvrdenia, ktoré nie sú uvedené v zmysle platnej legislatívy. Podľa sťažovateľa sú predmetné zdravotné tvrdenie spôsobilé vyvolať mylnú predstavu o liečivých účinkoch predmetného výživového doplnku, a teda spotrebiteľa klamať. Sťažovateľ poukazuje aj na skutočnosť, že vo vzťahu k potravinám nie je dovolené prisudzovať im liečivé účinky, tak ako je prezentácia týchto účinkov povolená v prípade prípravkov schválených ako lieky.
 
Zadávateľ/ šíriteľ svoje stanovisko k predmetnej sťažnosti Rade nedoručil. 
 
Popis reklamy:
Predmetná webová stránka v rámci svojej ponuky vyobrazuje balenie daného produktu, označeného ako KOMPAVA NATTOKINASE PLUS 90 kapsúl, uvádza jeho cenu, informácie o dostupnosti a o.i. podrobne informuje o charakteristikách produktu – výživového doplnku. Sťažovateľ považuje za neetické informácie v nasledovnom znení: 
- prispieva k rozkladu a odstráneniu poškodených buniek z organizmu
- podporuje zacelenie rán po úrazoch a operáciách
- prispieva k urýchleniu hojenia športových zranení, ako sú modriny, poranenia šliach a svalov, zápaly a podvrtnutia
- zmierňuje opuchy nôh
- podpora zamedzenia vzniku krvných zrazenín
- pozitívny vplyv na priechodnosť krvi v cievach
- pomáha chrániť mozgové bunky pred nedostatkom kyslíka, tým že zvyšuje prekrvenie mozgových ciev
- pre všetkých ľudí, ktorí chcú mať čistý krvný obeh bez nadmerného množstva fibrínu
 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu neprípustnou je reklama, ktorú vylučujú alebo priamo zakazujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä pokiaľ ide o formu prezentácie alebo propagácie (čl. 25 ods. 1 písm. b) Kódexu). V danom prípade Komisia vychádzala najmä zo skutočnosti, že predmetom propagácie na web stránke je konkrétny produkt – výživový doplnok, na propagáciu ktorého, najmä v súvislosti s tvrdeniami použitými v reklame sa vzťahujú špecifické právne predpisy. Tvrdenia, voči ktorým namieta aj sťažovateľ nie sú v tomto prípade schválenými zdravotnými tvrdeniami, resp. v danom prípade nebolo žiadnym spôsobom preukázané, že sa nachádzajú v Zozname schválených povolených tvrdení (EFSA) a Komisia má za to, že ich použitie v reklame preto nebolo opodstatnené, ani súladné s Kódexom, práve s ohľadom na nesúlad so špecifickými legislatívnymi pravidlami a podmienkami používania zdravotných tvrdení.   
Kódex taktiež kladie dôraz na to, aby výživové doplnky neboli v rámci reklamy propagované spôsobom, ktorý môže u spotrebiteľa vyvolať dojem, že výživový doplnok je liekom (čl. 44 ods. 2 Kódexu). V rámci prezentácie výživového doplnku sú na stránke uvedené veľmi konkrétne vyjadrenia, ktoré súvisia s konkrétnymi chorobnými stavmi, či diagnózami, pričom tieto sú prezentované v kontexte pozitív a priamych účinkov uvedeného výživového doplnku. Celková textácia reklamy a spôsob, akým sú informácie vo vzťahu k účinkom produktu na web stránke uvedené môže podľa Komisie v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že uvedený výživový doplnok je liekom, ktorý má schopnosť pomáhať, liečiť, či prispieť k vyliečeniu  chorobného stavu a priemerný spotrebiteľ tak môže z reklamy jednoznačne nadobudnúť mylný dojem, že predmetom propagácie je liek, určený na liečbu ochorení, čo nie je pravda a účinky výživového doplnku v tomto smere tak nie je možné požadovať za dostatočne preukázané.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Internetová reklama (informácie na web stránke predajcu): „Nattokinase Plus na portáli vh-sport.sk“, zadávateľa/ šíriteľa: VH ŠPORT s.r.o.  je v rozpore s ustanoveniami čl. 25 ods. 1 písm. b) a čl. 44 ods. 2 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.
 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 25. 02. 2021
 
 
   Mária Tóthová Šimčáková v.r.
         predsedníčka Komisie
 
 

 

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.