15 (04-05) Nakupujte bez strachu o svoje zdravie

Sťažovateľ: Fyzické osoby
Zadávateľ: ANDREA SHOP, s.r.o. ; šíriteľa: C.E.N. s.r.o. (vysielateľ televíznej programovej služby TA3)
Médium: Ticker počas živého vysielania
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 22 ods. 2
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Ticker počas živého vysielania: „Nakupujte bez strachu o svoje zdravie“
zadávateľa: ANDREA SHOP, s.r.o. ; šíriteľa: C.E.N. s.r.o. (vysielateľ televíznej programovej služby TA3)
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 22 ods. 2 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od dvoch fyzických osôb, okresy Bratislava a Dunajská streda, voči reklame v podobe tickeru umiestneného v spodnej časti obrazu, počas živého vysielania spravodajskej televízie TA3, ktorý informoval o on-line nákupoch na portáli www.andreashop.sk. Prvý sťažovateľ uvádza, že reklama má byť ako reklama aj riadne označená, čo v danom prípade nebola. Zároveň uvádza, že podľa jeho názoru nie je možné umiestňovať reklamu, podporovať službu, produkt a predaj priamo v spravodajskom bloku, resp. v spravodajskej relácii. Druhý sťažovateľ má za to, že reklama v ňom vyvolávala strach. Zároveň poukazuje na to, že reklama nebola označená ako reklama, ale len ako bežná správa.  
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že bol oslovený obchodným zástupcom televízie TA3 s ponukou odvysielať v tickeri informáciu o možnosti on-line nakupovania počas krízového obdobia v záujme ochrany zdravia zákazníkov. Po úprave a odsúhlasení textu zo strany TA3, televízia nasadila informáciu do tickera. Zadávateľ má za to, že za ponuku, odvysielanie, prípadne označenie  tejto informácie je zodpovedný vysielateľ. 
 
Vysielateľ televíznej programovej služby TA3, spoločnosť C.E.N. s.r.o. vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že Televízia TA3 je spravodajskou televíziou, ktorej cieľom je informovať divákov najmä o aktuálnom politickom, športovom, kultúrnom a spoločenskom dianí doma i v zahraničí, pričom ide o jedinú televíznu programovú službu tohto druhu v Slovenskej republike. Vo svojom televíznom vysielaní a prostredníctvom webovej stránky informuje svojich divákov o dôležitých udalostiach verejného záujmu. Žiaľ, najdôležitejšou udalosťou súčasnej doby je nepriaznivá epidemiologická situácia vyvolaná ochorením COVID 19. Spoločnosť ďalej uvádza, že i v tejto situácii považuje za svoju profesionálnu povinnosť vo vysielaní pokračovať a prinášať verejnosti aktuálne spravodajstvo. Televízia TA3 preto operatívne reaguje na situáciu, ktorej často prispôsobuje obsah i formu svojho vysielania, a to napríklad živým vysielaním i niekoľkých tlačových besied denne. Odvysielaný odkaz televízia TA3 nechápe ako reklamu, ale ako formu prezentácie informácie o e-shope, v nadväznosti na opakované výzvy predsedu vlády SR, epidemiológov a virológov na zníženie mobility obyvateľstva. Podstatou vysielania odkazu bolo upriamenie pozornosti verejnosti na možnosť on-line nákupov v e-shopoch, bez potreby návštevy tzv. kamenných obchodov. Cieľom informácie nebolo prezentovať konkrétny internetový obchod, ale e-shopy všeobecne, čo bolo (a naďalej je) v súlade s požiadavkami na zníženie mobility obyvateľstva. Šíriteľ má za to, že odvysielanie predmetného odkazu nemožno chápať striktne ako reklamu, ale ako oznam s verejno-prospešným kontextom. V kontexte súčasnej situácie je totiž potrebné aplikovať jednoznačne iný pohľad na obsah mediálnej komunikácie, ako je to v bežných časoch. Skutočnosť, že informácia bola odvysielaná vo forme odkazu na konkrétny e-shop vyplynula z toho, že o jej odvysielanie prejavil záujem konkrétny e-shop ako zmluvný partner televízie TA3. Odkaz neobsahoval žiadne informácie o konkrétnych tovaroch alebo službách internetového obchodu andreashop.sk. Išlo o všeobecnú informáciu pre divákov o možnosti realizovania nákupov bez ohrozenia zdravia z pohodlia domova. Podľa názoru šíriteľa nedošlo k žiadnej kolízii obsahu vysielaného odkazu s Kódexom. Odkaz neobsahoval ani informáciu o cenách akéhokoľvek produktu alebo služby, nezneužíval súkromie, nesmeroval voči maloletým alebo voči akémukoľvek konkurenčnému e-shopu, ani neohrozoval osobné údaje, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Na záver, šíriteľ uvádza, že odkaz bol vysielaný krátkodobo jeden deň, v tickeri. Išlo len o vizuálne zobrazenie informácie rotujúcej na lište v spodnej časti obrazovky. Šíriteľ sa pritom odvoláva na konkrétne rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 17.04.2019 a uvádza, že samotný odkaz nebol komunikátorom spĺňajúcim zákonnú definíciu programu, a preto nemôže napĺňať pojmové znaky reklamy. S poukazom na súčasnú situáciu nie je možné posudzovať účel odkazu čisto komerčne, ale potrebné je zohľadniť i jeho rozmer sociálny a prevenčný, a to práve z dôvodu umiestnenia odkazu v tickeri.       
 
Popis reklamy:
V tickeri televíznej programovej služby Televízie TA3, bola dňa 24.03.2020 v čase cca 10.45 hod odvysielaná informácia v nasledovnom znení: „Buďte zodpovední! Zostaňte doma! Produkty pre domácnosť kupujte online z pohodlia domova. Nakupujte bez strachu o svoje zdravie. www.andreashop.sk“. 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu za jeho dodržiavanie zodpovedajú predovšetkým zadávateľ reklamy, reklamná agentúra a poskytovateľ komunikačného média; za porušenie Kódexu zodpovedajú všetky osoby zúčastnené na komunikačnom procese spoločne, a to podľa miery svojho podielu na tomto porušení (čl. 4 ods. 1 Kódexu). V tomto kontexte ako aj s ohľadom na celkový charakter posudzovanej reklamy, vrátane spôsobu jej šírenia má Komisia za to, že v danom prípade nesie zodpovednosť za reklamu ako zadávateľ, tak aj šíriteľ. 
 
Komisia sa nestotožnila s argumentáciou šíriteľa, že v danom prípade nie je možné uvedené informácie, ktoré boli odvysielané v rámci tickeru považovať za reklamu, ale ako oznam s verejno-prospešným charakterom. Posudzovaný obsah informácie možno považovať za reklamu podľa čl. 2 ods. 1 písm. b) Kódexu, keďže reklamou sa na účely Kódexu rozumie komunikačný proces iniciovaný súťažiteľom alebo ním poverenou osobou, ako aj obsah, ktorý je výsledkom tohto komunikačného procesu, ak je účelom tohto komunikačného procesu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť správanie sa spotrebiteľa, najmä poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o produkte, činnosti alebo cieľoch súťažiteľa, prípadne o jeho projekte charitatívnej alebo inej nekomerčnej povahy. 
 
Niet predovšetkým pochybnosť o tom, že posudzovaný obsah sa šíril v rámci tickeru a cieľom šírenia bola známosť, resp. návštevnosť propagovaného internetového sídla, resp. konkrétneho e-shopu, ktoré je v tomto rámci potrebné považovať za primárny produkt kampane. Informácia nemala všeobecný charakter, neodkazovala v kontexte aktuálnej situácie na všeobecnú možnosť zníženia zdravotných rizík v súvislosti s on-line nakupovaním, prostredníctvom e-shopov, ale odkazovala na konkrétne webové sídlo, konkrétneho e-shopu. Aj z tohto dôvodu má Komisia za to, že uvedenú komunikáciu je možné v kontexte ustanovení Kódexu považovať za reklamu, a preto Komisia posudzovala, či je táto reklama zlučiteľná s požiadavkami Kódexu.
 
Podľa Kódexu, ak sa pre reklamu používa komunikačné médium, ktoré obsahuje spravodajské informácie alebo iné redakčné obsahy, reklama musí byť odlíšená takým spôsobom, aby bola ako reklama rozoznateľná pre priemerného spotrebiteľa; priemerný spotrebiteľ musí byť schopný identifikovať ako reklamu aj hybridné formy ako infomercial alebo advertorial (čl. 22 ods. 2). V predmetnom prípade sa reklama šírila v rámci tickeru, umiestneného na pozadí živej tlačovej konferencie k aktuálnej situácii ohľadom šírenia koronavírusu a následných opatrení. Je bežnou praxou, že predmetný ticker obsahuje poväčšine spravodajské informácie, ktoré dopĺňajú aktuálne vysielanie a informujú divákov o ďalších novinkách z domova a zo zahraničia. Komisia neupiera šíriteľovi, aby uvedený priestor využil pre šírenie komerčnej komunikácie a reklamy, avšak táto by mala byť ako reklama dostatočne označená, viditeľná a hlavne ako reklama aj rozpoznateľná. V predmetnom prípade má Komisia za to, že odvysielanie predmetných informácií – reklamy nebolo súladné s požiadavkami, ktoré v tomto ohľade na reklamu kladie Kódex. Priemerný spotrebiteľ oprávnene nemusel uvedený obsah interpretovať ako reklamu, ale naopak, mohol byť uvedený do omylu a domnievať sa, že informácia je súčasťou spravodajského servisu. V danom prípade nepovažuje Komisia za dostatočné ani označenie reklamy spôsobom „Informačný servis“, nakoľko toto v predmetnom prípade mohlo naopak diváka skôr uviesť do omylu, zároveň toto označenie samotné nemení povahu informácie komerčného charakteru na informáciu spravodajského charakteru. Komisia preto vyhodnotila reklamu a spôsob jej šírenia, resp. označenia ako v rozpore s Kódexom. Komisia sa zároveň nestotožnila so sťažovateľom, ktorý namietal reklame, že táto vzbudzuje strach. Reklama musí byť vo všeobecnosti koncipovaná tak, aby bezdôvodne nevyužívala motív strachu, nevytvárala pocit strachu a neprezentovala produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie strachu (čl. 13 ods. 1). V danom prípade mala Komisia za to, že reklamu ako aj formu jej zverejnenia priemerný spotrebiteľ by mal chápať v širšom kontexte spoločenskej situácie, kedy nie z dôvodu šírenia strachu ale z dôvodu zabezpečenia hygienických opatrení sa prikazuje alebo odporúča správanie sa obyvateľstva. V tomto má Komisia za to, že ide o kontextuálnu reklamu v nadväznosti na spoločenskú situáciu a Komisia sa priklonila k názoru šíriteľa, že cieľom týchto reklamných informácií nebolo vzbudzovať strach.
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že reklama Ticker počas živého vysielania: „Nakupujte bez strachu o svoje zdravie“, zadávateľa: ANDREA SHOP, s.r.o.; šíriteľa: C.E.N. s.r.o. (vysielateľa televíznej programovej služby TA3) je v rozpore s ustanovením čl. 22 ods. 2 Kódexu a sťažnosti sťažovateľov sú čiastočne opodstatnené.   
Napriek tomu, že predmetnú reklamu zadávateľ aktuálne nepoužíva, Komisia zohľadniac čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa a šíriteľa reklamy, aby v budúcnosti upravil reklamu tak, aby bola rozoznateľná pre priemerného spotrebiteľa. 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 23. 04. 2020 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

17.7.2020

Tlačová správa zo 6. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Dňa 30. 06. 2020 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

17.6.2020

Tlačová správa z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

  BRATISLAVA. Dňa 28. 05. 2020 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.