79 (10-11) Najvyššie zľavy teraz!

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: BUBO travel agency, s.r.o.
Médium: internetový banner
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 15 ods. 4
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Internetový banner: „Najvyššie zľavy teraz!“
zadávateľa: BUBO travel agency, s.r.o.
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl.15 ods. 4 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Košice, voči internetovej reklame zadávateľa BUBO travel agency, s.r.o. Sťažovateľ uvádza, že v septembri roku 2019 zadávateľ v rámci svojej reklamy uvádzal tvrdenie „Najnižšie ceny teraz!“. Sťažovateľ ďalej uvádza, že v novembri spoločnosť uskutočnila akciu, v rámci ktorej ponúkala svoje služby so zľavou 30%, čo bola podľa jeho názoru ešte výraznejšia zľava a klamlivým bolo tvrdenie zo septembra. Sťažovateľ má za to, že zadávateľ v septembri vedel, že v budúcnosti poskytne vyššie zľavy, a teda klamlivo informoval o najnižších cenách. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o. i. poukazuje na skutočnosť že sťažovateľ vo svojej sťažnosti uvádza, že spoločnosť BUBO nevykonala nekalú reklamu, keď v septembri 2019 propagovala svoje služby s heslom: „Najnižšie ceny teraz“. Z podnetu zadávateľ usúdil, že sťažovateľovi vadí, že v septembri 2019 propagovala spoločnosť BUBO svoje služby sloganom „Najvyššie zľavy teraz“, pričom v novembri 2019 spoločnosť BUBO uskutočnila 30 percentné zľavy na vybrané zájazdy. V septembri 2019 sa tak, podľa sťažovateľa, dopustila spoločnosť BUBO klamlivej reklamy, keďže v čase použitia reklamného sloganu „Najvyššie zľavy teraz“, neboli podľa sťažovateľa najvyššie zľavy.  
V novembri 2019 uskutočnila spoločnosť BUBO reklamnú akciu počas, ktorej poskytovala 30 percentné zľavy na vybrané zájazdy. Logickú konštrukciu sťažovateľa, že touto reklamnou akciou sa spoločnosť BUBO dopustila (retroaktívne) klamlivej reklamy (k septembru 2019), považuje zadávateľ za nesprávnu a absurdnú. Pri akceptácii takejto konštrukcie, by po použití reklamného sloganu „Najvyššie zľavy teraz“ nemohla spoločnosť BUBO už nikdy v budúcnosti zvýšiť zľavu na služby, ponúkané v čase použitia sloganu.
 
Vo svojom doplňujúcom stanovisku právny zástupca zadávateľa ďalej uvádza, že zľava sa uplatňovala len na vybrané zájazdy v rámci balíka od pólu k pólu a nebola platná pre iné zájazdy. Klient, nevie, akým spôsobom preukázať, že v čase platnosti najvyššej zľavy boli zľavy na produkty, na ktoré sa ponuka vzťahovala vo vzťahu k minulosti naozaj najnižšia. Klient uvádza, že boli najnižšie. V čase platnosti ponuky boli zľavy vo výške 23,3 % pre vracajúcich sa klientov a 10  % pre nových klientov.
 
V nasledovnom doplňujúcom stanovisku, zadávateľ prostredníctvom svojho právneho zástupcu o.i. uvádza, že podľa jeho názoru sa na slogan „Najvyššie zľavy teraz“ nevzťahuje čl. 15 ods. 4 Kódexu („Reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt.“), nakoľko sa v žiadnom prípade nejedná o tvrdenie, ktoré sa viaže na celý produkt. Dotknutý slogan mal všeobecný charakter, ktorého cieľom bolo upriamiť pozornosť spotrebiteľa na bližšie oboznámenie sa s ponukou služieb cestovnej kancelárie BUBO travel agency s.r.o. Zadávateľ taktiež uvádza, že nie je členom občianskeho združenia Rada pre reklamu, t.j. nie je viazaná dodržiavaním akýchkoľvek povinností resp. pravidiel určených internými dokumentmi Rady pre reklamu, t.j. nie je viazaný dodržiavať citovaný Etický kódex reklamnej praxe. Vo vzťahu k požiadavke Rady, a teda poskytnutiu informácií, ktoré jednoznačne a hodnoverne preukazujú pravdivosť tvrdenia použitého v reklame, a to v kontexte minulosti, napr. prehľad zliav poskytovaných na zájazdy pod názvom „od póla k pólu“, zadávateľ uvádza, že predmetné informácie nie je možné poskytnúť, nakoľko napr. prehľad zliav poskytovaných na zájazdy v rámci akejkoľvek kampane z minulosti nie je relevantný, a to najmä z dôvodu, že ponuka zájazdov a skladba služieb v rámci nich poskytovaných sa neustále obmieňa, preto nie je možné ceny, resp. akékoľvek zľavy z cien zájazdov porovnávať s odstupom niekoľkých mesiacov. Zadávateľ zároveň zastáva názor, že predmetné informácie obchodné tajomstvo.    
 
Popis reklamy:
Vizuál internetového banneru zobrazuje leva a text v znení: “„OD PÓLU K PÓLU“; Najvyššie zľavy teraz!“.
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
Systém samoregulácie v oblasti etickej reklamy nie je viazaný na členstvo v Rade; s ním sú spojené len následky súvisiace s pozitívnym arbitrážnym nálezom. Komisia je oprávnená posudzovať aj reklamu nečlena, pričom takýto systém vychádza z medzinárodných štandardov a všeobecne akceptovaného systému samoregulácie. V predmetnom prípade Komisia posudzovala v súvislosti s reklamou tvrdenie v znení: „Najvyššie zľavy teraz!“, ktoré bolo uvedené ako súčasť internetového banneru, prostredníctvom ktorého zadávateľ komunikoval výhodné ceny a zľavy na vybrané druhy zájazdov. V prvom rade sa Komisia zaoberala otázkou možnej klamlivosti reklamy z dôvodu, ktorý popisuje samotný sťažovateľ. V danom prípade sa však s argumentáciou sťažovateľa nestotožnila. Zadávateľ uvádzal, že poskytuje „najvyššie zľavy“ na vybrané zájazdy, v rámci konkrétnej reklamnej akcie v konkrétnom čase. To, že zadávateľ v budúcnosti poskytol vyššie zľavy v rámci inej marketingovej akcie nie je v tomto prípade dôvodom k tomu, aby reklama bola vyhodnotená ako klamlivá. Z reklamy je jasné, že zľava sa týkala konkrétneho obdobia – časového úseku s platnosťou do minulosti, nie do budúcnosti, ako by tomu bolo napr. pri použití textu „..už nikdy nedostanete vyššiu zľavu“. Predmetnú akciu preto nemožno posudzovať smerom do budúcnosti, a teda vo význame, že v budúcnosti zadávateľ nemôže uplatniť napríklad inú akciu s vyššími zľavami, a v tomto kontexte námietky sťažovateľa Komisia ani neuznala. 
Komisia sa zaoberá reklamou vo vzťahu k celému Kódexu, a preto sa zaoberala posudzovaním pravdivosti reklamy aj smerom k minulosti. V zmysle Kódexu reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt (čl. 15 ods. 4 Kódexu). Zadávateľ využil superlatív v kontexte tvrdenia „najvyššie zľavy“. Aj s ohľadom na vyššie uvedené má Komisia za to, že na to, aby bolo využitie superlatívu v danom prípade opodstatnené, musí zadávateľ vedieť preukázať, že zľavy k uvedenému produktu boli s ohľadom na minulosť skutočne  najvyššie, a teda, že služby / produkty, na ktoré sa ponuka vzťahovala neboli napríklad v rámci relevantného obdobia (napríklad danej sezóny) poskytované za nižšie ceny, resp. s vyššími zľavami ako v čase platnosti posudzovanej reklamy. Tieto skutočnosti však zadávateľ nijako nepreukázal, a preto má Komisia za to, že využitie superlatívu bolo v danom prípade neopodstatnené. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že internetový banner: „Najvyššie zľavy teraz!“, zadávateľa: BUBO travel agency, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je neopodstatnená.   
Napriek tomu, že predmetnú reklamu zadávateľ aktuálne nepoužíva, Komisia zohľadniac čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, aby v budúcnosti nešíril reklamu s použitím superlatívu bez jednoznačného a hodnoverného možnosti preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 26. 03. 2020 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

4.11.2020

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 15. 10. 2020...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.