72 (10-04) Najvyššie kurzy NHL

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: DOXXbet, s.r.o.
Médium: Internetová reklama
Nález: Pozitívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Internetová reklama: „Najvyššie kurzy NHL“
zadávateľa: DOXXbet, s.r.o.
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu.
 
Rade ako združeniu etickej samoregulácie bola Slovenskou obchodnou inšpekciou postúpená sťažnosť fyzickej osoby, okres neznámy, voči reklamnej komunikácii v podobe internetového banneru a voči informáciám uvedeným na webovej stránke zadávateľa DOXXbet, s.r.o.
V prvej časti sťažnosti sťažovateľ namieta voči vizuálu banneru, ktorý obsahuje text v znení: „najvyššie kurzy na NHL“. Sťažovateľ namieta, že reklama v ňom ako v zákazníkovi vyvoláva dojem, že predmetná spoločnosť má najvyššie možné kurzy na NHL a je lepšia ako konkurencia, avšak v skutočnosti to podľa sťažovateľa pravda nie je. Sťažovateľ ďalej namieta voči akcii „U nás Ti už tiket neujde“, ktorá bola komunikovaná v rámci webovej stránky zadávateľa. Sťažovateľ uvádza, že v rámci vizuálu reklamy je uvedený text v znení: “Dáme Ti 20€ ZDARMA na prvý tiket!“ Podľa sťažovateľa uvedený text evokuje v zákazníkovi dojem, že dostane 20 € zdarma, bez akýchkoľvek podmienok, čo podľa neho umocňuje ešte aj text v znení: „bez skrytých podmienok“. Sťažovateľ namieta, že reálne podmienky ponuky sa dozvie až po ďalších kliknutiach na reklamu, a preto reklamu považuje za klamlivú a zavádzajúcu.    
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o. i. uvádza, že „kurzy na zápas sú tvorené z troch základných tipov (1-X-2). Výška kurzov a ich férovosť voči klientovi je stanovená výslednou kurzovou hladinou všetkých možných kurzov na tieto 3 tipy.“ Pritom sa opiera o percentuálne rozpätie bežne zaužívanej marže na slovenskom trhu  pre stávkové kancelárie pri súťaží NHL a o porovnanie vlastnej bežne nastavenej marže v deň zápasu a marže v čase konania sa akcie, ktorá bola nižšia ako bežná. Týmto bola podľa zadávateľa „podmienka splnená a prehlásenie o Najvyšších kurzoch NHL je pravdivé. Zároveň platí, že slovenský klient má legislatívne znemožnené tipovať v zahraničných stávkových spoločnostiach, a preto porovnávame len slovenský trh bez ohľadu na výšku kurzov zahraničných spoločností.“ Vo vzťahu k námietkam ohľadom komunikácie akcie „u nás Ti už tiket neujde“ zadávateľ uvádza, že „reklama na bezrizikovú stávku reálne a v platnom znení promuje jasne uvedené podmienky akcie na podstránke, kde je klient presmerovaný po rozkliknutí novinky buttonom “Zistiť viac”. Bez skrytých podmienok v tomto prípade znamená, a to platí v prípade bezrizikových stávok všeobecne, že po navrátení peňazí klientovi nepodliehajú tieto finančné prostriedky žiadnemu ďalšiemu pretočeniu a suma 20 € je klientovi navrátená ako vyberateľný bonus, ktorý si môže previesť spätne na účet. Doteraz sme pripísali viac ako 5 000 bezrizikových stávok, i v tomto prípade platí, že nemáme jedinú sťažnosť v tomto duchu, ale naša infolinka funguje pre našich klientov i potencionálnych klientov na princípe maximálnej informovanosti a ústretovosti. Takže ak klient chce, bez jediného kliku sa k informáciám dostane cez náš livechat alebo priamo telefonicky. Každý jeden z našich reklamných bannerov vedie klienta na relevantnú podstránku. Informácie sú dostupné v každom ďalšom najbližšom možnom kroku:
https://www.doxxbet.sk/sk/bonusy-a-akcie/bezrizikova-stavka“ 
 
Popis reklamy:
Internetový banner – „Najvyššie kurzy“
Na modrom pozadí, na ktorom sú vyobrazené hokejky, je uvedený text v znení: NHL prichádza a spolu s ňou aj najvyššie kurzy na NHL“. V spodnej časti vizuálu je umiestnené logo spoločnosti. 
 
Komunikácia akcie „U nás Ti už tiket neujde“
Akcia je komunikovaná prostredníctvom banneru umiestneného na stránke zadávateľa. Uvedený banner vyobrazuje na červenom pozadí tiket, ktorý akoby utekal. Súčasťou je headline v znení: „U nás Ti už tiket neujde!“ A v zelenom rámiku informácia: „bez skrytých podmienok“. Pod ním je text v znení: „Dáme Ti 20 € ZDARMA na prvý tiket!“ Pod textom je interaktívny button „čítaj viac“, ktorým je užívateľ po kliknutí  presmerovaný na samostatnú podstránku obsahujúcu podrobné informácie o ponuke, vrátane príkladu. Ešte podrobnejšie podmienky a informácie o tom, „kedy sa Vám prvá stávka vráti?“ a „Kedy sa Vám prvá stávka nevráti“, sú taktiež súčasťou predmetnej podstránky a užívateľovi sa zobrazia po kliknutí na button „zistiť viac“.   
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt (čl. 15 ods. 4 Kódexu). V danom prípade zadávateľ využil superlatív v rámci tvrdenia „najvyššie kurzy na NHL“. Uvedené tvrdenie vyznieva, že spoločnosť mala v čase ponuky (akcie) najvyššie kurzy na zápasy NHL, a to vo vzťahu aj ku konkurencii, ktorá pôsobí na slovenskom trhu. Túto skutočnosť však zadávateľ jednoznačne nepreukázal. Tvrdenie o „bežne zaužívanej marži“ v danom prípade nie je relevantné, keďže samotné tvrdenie zadávateľa nie je ničím hodnoverne podložené, a preto ani jednoznačne nepreukazuje pravdivosť a oprávnenosť využitia  superlatívu „najvyššie“ v čase jeho využitia, a to s ohľadom na reálnu výšku kurzov slovenskej konkurencie v rovnakom čase, pričom ak má byť tvrdenie o najvyšších kurzoch pravdivé, musí sa vzťahovať na celú súťaž NHL (každý zápas) v priebehu spotrebiteľom očakávaného (komunikovaného) času. 
 
Vo vzťahu k námietkam sťažovateľa ohľadom akcie „U nás Ti už tiket neujde“ sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila a má za to, že zadávateľ komunikoval podmienky ponuky zrozumiteľne a jasne. Komisia sa nedomnieva, že by na základe headlinu reklamy priemerný spotrebiteľ mohol nadobudnúť mylný dojem, že akcia nemá žiadne podmienky, resp. pravidlá, o to viac, že samotná reklama obsahuje priamo výzvu v podobe interaktívneho buttonu na to, aby sa spotrebiteľ, ak ho akcia zaujala, k podmienkam dostal. Podmienky ponuky nie sú umiestnené mimo webovej stránky, prípadne v časti stránky, na ktorej by podmienky spotrebiteľ primárne neočakával, ale sú súčasťou podstránky venovanej priamo predmetnej akcii, a preto má Komisia za to, že v danom prípade zadávateľ venoval komunikácii ponuky dostatočnú pozornosť a reklamu nepovažuje za klamlivú, či zavádzajúcu. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že internetový banner: „Najvyššie kurzy NHL“, zadávateľa: DOXXbet, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je čiastočne opodstatnená.   
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 12. 12. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.