17 (04-01) Najlepšie letné tábory

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Cestovná kancelária Vida s.r.o.
Médium: Internetová reklama (príspevok na sociálnej sieti FB)
Nález: Pozitívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Internetová reklama (sponzorovaný príspevok na Facebooku): „Najlepšie letné tábory“
 
Zadávateľa: Cestovná kancelária Vida s.r.o.
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami 15 ods. 4 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres  Martin, voči tvrdeniu „Najlepšie letné tábory“, ktoré bolo použité v reklame zadávateľa Cestovná kancelária Vida s.r.o. Sťažovateľ je toho názoru, že superlatív použitý v reklame sa nedá overiť, a preto jeho využitie považuje za neetické.  
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že uvedený superlatív použil na základe svojho subjektívneho názoru. Zadávateľ uvádza, že rešpektuje spravodlivú reklamu a príspevok upravil.
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu sponzorovaného príspevku na sociálnej sieti Facebook. Vizuál zobrazuje tváre detí a vedúcich. Vizuál je doplnený textom v znení: „Najlepšie LETNÉ TÁBORY s garanciou vrátenia platby v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie nájdete na www.ckvida.sk“ V spodnej časti je odkaz na web stránku zadávateľa a text: „Najlepšie LETNÉ TÁBORY“.  
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V zmysle Kódexu reklama nesmie použiť žiaden superlatív bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt (čl. 15 ods. 4 Kódexu). V predmetnej reklame využil zadávateľ superlatív v kontexte tvrdenia „najlepšie letné tábory“, ktorý je možné interpretovať, že služby – tábory, ktoré zadávateľ poskytuje sú najlepšie vo vzťahu ku konkurencii, čo však preukázané nebolo. Komisia pri posudzovaní vychádzala aj z tvrdenia zadávateľa, ktorý o.i. uviedol, že superlatív využil na základe subjektívneho názoru. Využitie predmetného tvrdenia na základe subjektívneho vnímania zadávateľom však v tomto prípade nemožno považovať za preukázanie pravdivosť a oprávnenosti daného tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produktu, a preto Komisia reklamu vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.  
Komisia ocenila, že zadávateľ reklamu upravil pred vydaním jej rozhodnutia a text reklamy zmenil, konkrétne v znení: „Skvelé letné tábory“. Predmetnú zmenu Komisia považuje za dostatočnú a má za to, že reklama v upravenej verzie nie je porušujúca Kódex. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Internetová reklama (sponzorovaný príspevok na Facebooku): „Najlepšie letné tábory“, zadávateľa: Cestovná kancelária Vida s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 15 ods. 4 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.
 
Nakoľko zadávateľ reklamu upravil pred vydaním rozhodnutia, Komisia v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, aby v budúcnosti upustil od šírenia reklamy vyhodnotenej ako v rozpore s Kódexom. 
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 29. 04. 2021
 
Mária Tóthová Šimčáková v.r. 
predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

15.6.2021

Raňajky s reklamou ON-LINE: Prichádza doba zelená

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame vás na ďalší zo série eventov...

11.6.2021

Asociácia stávkových spoločností novým členom Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Do Rady pre reklamu, združenia podporujúceho etickú samoreguláciu v oblasti reklamy na Slovensku, bola ku dňu 10.6.2021...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.