66 (09-01) Najlepšia banka na sporenie

Sťažovateľ:
Zadávateľ: Poštová banka, a.s., odštepný závod 365.bank
Médium: tv spot, internetový banner
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot, internetový banner: „Najlepšia banka na sporenie“
zadávateľa: Poštová banka, a.s., odštepný závod 365.bank  
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Košice, voči reklame zadávateľa Poštová banka, a.s., odštepný závod 365.banka, v rámci ktorej bolo využité tvrdenie „najlepšia banka na sporenie“. Sťažovateľ je toho názoru, že v rámci reklamnej komunikácie zadávateľ hodnoverne nepreukázal použitie superlatívu „najlepšia“. 
 
Zadávateľ v rámci stanoviska za účelom preukázania pravdivosti a oprávnenosti označenia 365.bank ako najlepšej banky sporenie predložil prehľad úrokových sadzieb na sporeniach poskytovaných jednotlivými bankami a prípadných podmienok, za akých je daná sadzba poskytovaná. Zadávateľ je toho názoru, že z predmetného porovnania je vo vzťahu k výške úrokových sadzieb zrejmé, že sadzba, ktorú poskytuje je výhodnejšia v porovnaní s viacerými bankami. Vo vzťahu k niektorým bankám je síce sadzba nižšia, v tejto súvislosti však považuje zadávateľ za potrebné poukázať na skutočnosť, že pri posudzovaní výhodnosti sporenia , ktoré je predmetom reklamy je potrebné zohľadniť nie len samotnú výšku úrokovej sadzby, ktorá je 0,365% p.a., ale taktiež aj komplexne jeho ostatné vlastnosti, ako aj samotný kontext používania sloganu vo vzťahu k existencii/neexistencii podmienok potrebných na získanie úrokovej sadzby, spôsobu a procesu zriaďovania a možnosti dispozície s prostriedkami a skutočnosti, že slogan sa vzťahuje na kampaň ako celok. 
Základnou charakteristickou vlastnosťou sporenia je, že toto je bez viazanosti – vždy je možné realizovať dispozície s prostriedkami na podúčte Sporenie. Sporenie ako také nie je obmedzené žiadnym obdobím viazanosti, povinnými vkladmi ani inými podmienkami. Na rozdiel od ostatných bánk ponúkajúcich sporenie aj s prípadne vyššou sadzbou je charakteristické, že získanie proklamovanej úrokovej sadzby je viazané na splnenie osobitných podmienok, či už spočívajúcich v realizácii pravidelných vkladov, dojednaním určitej viazanosti alebo je charakteristické stanovenie maximálnej hranice prostriedkov, vo vzťahu ku ktorým sa sadzba aplikuje. 
Ďalej je podľa zadávateľa relevantným samotný charakter sporenia, ktorý je podúčtom k hlavnému účtu, pre ktorý je jednoduchý a efektívny proces jeho zriaďovania. Okrem procesu zriaďovania zadávateľ poukazuje aj na spôsob, akým môže klient prostriedky na konkrétny zriadený účet vkladať. Ide o jednoduchý prevodný príkaz zadaný priamo na podúčet, pričom s prihliadnutím na neexistenciu viazanosti na tomto podúčte, klient môže vložiť ľubovoľný objem prostriedkov v priebehu mesiaca, prípadne sa rozhodnúť v príslušnom mesiaci nevložiť, resp. vôbec ďalej prostriedky na konkrétny zriadený podúčet viac nevkladať. 
Zadávateľ ďalej uvádza, že samotná textácia sloganu neoznačuje za najlepšie výlučne len konkrétne sporenie, ale vyjadruje, že 365.bank ako taká je najlepšou na sporenie. Uvedené pramení práve z vyššie uvedených skutočností, a to, že nie je možné sa zameriavať len povrchne na výšku úrokovej sadzby, ale je nutné hodnotiť podmienky zriaďovania, možnosti využívania sporenia ako i fakt existencie či neexistencie obmedzení v prípade dispozície s prostriedkami na ňom. Slogan „365 – najlepšia banka na sporenie“ sa nevzťahuje výlučne na sporenie propagované v reklame, voči ktorej sa ohradzuje sťažovateľ, ale taktiež aj na druhú formu sporenia poskytovaného zo strany 365.bank, a to podúčet syslenie. V súvislosti s týmto produktom zadávateľ poukazuje na osobitnú úrokovú sadzbu vo výške 3,65% p.a., ktorá sa v čase aktívneho propagovania obidvoch podúčtov vzťahovala na prvých 1500€ nasporených za využitia jedného zo sporiacich pravidiel. Aktuálne sa poskytuje na všetky prostriedky na podúčte Syslenie za podmienky, že v príslušnom mesiaci klient vo vzťahu k sysleniu nerealizoval viac ako 100 transakcií.    
 
Popis reklamy:
TV spot: 
Na pozadí grafiky, ktorá znázorňuje rozbíjanie predmetov (napr. opasok, nákup, retiazka a i. ) je dominantným prostriedkom hovorený text (akoby rap) v znení: „Nová hra na „plejko“ a nové tenisky, telefón, Chorvátsko, na auto tie disky. Hambáčik na obed, potom dvíhať činky. S kamoškou na obed a bio šminky. Večere nákupy, výlety, opasky, košieľky, retiazky, tepláky....A večer čo? Drink? Škoda, že si nedáš!“ 
Nasleduje voice - over v znení: “Odriekaš si, odkladáš si a potom skladuješ peniaze na bežnom účte? Prestaň konečne odkladať a začni sporiť. Presuň svoje peniaze do 365-ky na sporenie bez viazanosti, s úrokom až 0,365% ročne. 365-ka, najlepšia banka na sporenie.“. 
 
Vizuál internetového banneru: 
Na pozadí loga banky a mobilného telefónu, na displeji ktorého je uvedená výška úrokovej sadzby – „3,65% ročne, je uvedený nasledovný text: “Automatické zaokrúhľovanie platieb s najlepšou bankou na sporenie“. Vizuál ďalej obsahuje texty: „nauč sa sporiť aj míňať peniaze naraz! Aktivuj si Syslenie s úročením 3,65% ročne. Viac o Syslení nájdeš na www.365.bank/syslenie“.  
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt (čl. 15 ods. 4 Kódexu). Je nutné uviesť, že samotný význam použitia superlatívov sa vo väčšine prípadov vzťahuje k vymedzeniu sa voči konkurenčným subjektom, spôsobom, kedy zadávateľ chce oznámiť spotrebiteľovi, že dosahuje určitú najvyššiu mieru vlastnosti. V danom prípade zadávateľ využil superlatív v kontexte tvrdenia „najlepšia banka na sporenie“. Je možné súhlasiť s vyjadrením zadávateľa, že predmetné tvrdenie sa nevzťahuje len na výšku úrokovej sadzby a podmienky jej získania. Pri sporiacich produktoch sú dôležité ďalšie parametre, ktoré odlišujú jednotlivé sporiace produkty, hlavne flexibilita vkladania prostriedkov a viazanosť, teda flexibilita výberu nasporených prostriedkov, ktoré sú relevantné k pojmu dobrý a superlatívu „najlepší“. Produkty zadávateľa sú v tomto smere vysoko konkurenčné vo vzťahu k ostatným sporiacim produktom na trhu a porovnanie sa v týchto parametroch je preto relevantné. Zadávateľ zároveň preukázal Komisii vo svojom vyjadrení, že vo vybraných parametroch dosahuje konkurenčnú výhodu a jeho produkt je skutočne pre spotrebiteľa najvýhodnejší, resp. najlepší. Vo vzťahu k pravidlu používania superlatívov je potrebné uviesť, že zadávateľ nemusí priamo v reklame aj preukázať zdroj dôkazov použitého tvrdenia a je na jeho rozhodnutí, či v reklame aj odkáže na zdroj informácií. Avšak na to aby ho používal etickým spôsobom je ho povinný preukázať, teda musí disponovať relevantnými a objektívnymi informáciami (výsledok prieskumu, test, ocenenie a pod.) ešte pred samotným rozhodnutím použiť v reklame superlatív.  Komisia má preto za to, že využitie superlatívu, v kontexte, v akom ho uviedol zadávateľ, má svoje opodstatnenie a reklama neporušuje ustanovenia Kódexu. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot, internetový banner: „Najlepšia banka na sporenie“, zadávateľa: Poštová banka, a.s., odštepný závod 365.bank nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 14. 11. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

17.6.2020

Tlačová správa z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

  BRATISLAVA. Dňa 28. 05. 2020 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán...

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.