108 (11-01) Najlepší webhosting na SK

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Websupport, s. r. o.
Médium: Internet
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: Čl. 15 ods. 4

Rada pre reklamu, Cukrová 14, 813 39 Bratislava


Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :
Reklama vo vyhľadávači: „Najlepší webhosting na SK“
zadávateľa: Websupport, s. r. o.

je v rozpore

s ustanoveniami čl. 15 ods. 4 Etického kódexu reklamnej praxe.Rada obdržala dňa 10. 10. 2011 sťažnosť fyzickej osoby na reklamu umiestnenú na internetovom vyhľadávači Google „Najlepší webhosting na SK/WebSupport.sk“ spoločnosti Websupport, s. r. o. Podľa sťažovateľa z uvedenej reklamy nie je možné zistiť, podľa akého kritéria sa jedná o najlepší webhosting, čo evokuje že zadávateľ ponúka najlepší webhosting na Slovensku vo všeobecnosti. Označením produktu ako „najlepší“ dochádza podľa fyzickej osoby k poškodzovaniu ostatných súťažiteľov, nakoľko spotrebiteľ môže nadobudnúť dojem, že ostatné produkty na trhu sú horšie, a tým sa stáva reklama zavádzajúcou.

Zadávateľ svoje stanovisko nedoručil.

Popis reklamy vo vyhľadávači:

Predmetná reklama sa zobrazovala po zadaní výrazu „najlepší webhosting“ do
internetového vyhľadávača Google. Headline: „Najlepší webhosting na SK ∣ WebSupport.sk“ Subheadline: „www.websupport.sk/webhosting“ Doplňujúci text: „Lacný webhosting od 0,50 €/mesiac. Rýchla podpora. Pridajte sa aj vy! Hosting na mieru – Neobmezdený hosting – Multihosting“

Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V reklame je možné využiť superlatív v prípade, že zadávateľ jednoznačne a hodnoverne preukáže pravdivosť a oprávnenosť takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt. V danom prípade Komisia uznala námietky sťažovateľa a konštatovala, že využitie superlatívu „najlepší webhosting“ nie je možné považovať za opodstatnené a etické, nakoľko zadávateľ žiadnym spôsobom nepreukázal skutočnosti, na základe ktorých by mohol byť považovaný za najlepšieho poskytovateľa webhostingových služieb a neuviedol ani žiadnu konkrétnu jedinečnú vlastnosť, ktorá by ho odlišovala od konkurencie. Na základe vyššie uvedeného sa Komisia stotožnila s názorom sťažovateľa a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že uvedená reklama vo vyhľadávači: „Najlepší webhosting na SK“ zadávateľa: Websupport, s. r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 15 ods. 4 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.

V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy, prípadne k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.


Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu len ak zaplatia administratívny poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: 2622107629/1100. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave, dňa 10. 11. 2011

Ing. Jarmila Grujbárová
Predsedníčka Komisie
 

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.