48 (09-05) Nabíjačka autobatérie

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Alza.sk s.r.o.
Médium: Web stránka zadávateľa
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 14 ods. 5 písm. b)
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Web stránka zadávateľa: „Nabíjačka autobatérie“
zadávateľa: Alza.sk s.r.o.
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Košice voči prezentácii ceny zľavneného produktu – nabíjačky autobatérie. Sťažovateľ poukazuje na to, že na web stránke je uvedená pôvodná cena 3290€, čo považuje vzhľadom k reálnej cene produktu za zavádzajúce. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že webovej stránke došlo v danom prípade ku chybe, ktorá nebola spôsobená úmyselne, pričom došlo k situácii, kedy sa omylom pri produkte objavila čiastka 3290€, za ktorú sa produkt predáva v Českej republike v českých korunách. K tomuto omylo došlo v dôsledku chyby interného informačného systému, pričom produkt sa za túto cenu nikdy nepredával. Zadávateľ uvádza, že po odhalení chyby bola táto odstránená a pri produkte sa následne zobrazovala správna cena. 
 
Popis reklamy:
Na web stránke je vyobrazený produkt – nabíjačka autobatérie. Súčasťou stránky je popis produktu, informácie o dostupnosti a cene. V súvislosti s cenou je na stránke uvedená cena s DPH vo výške 108,90€ a pôvodná cena vo výške 3290€. V rámci prezentácie je spotrebiteľ informovaný o výške zľavy v hodnote 97%.  
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním. Osobitná pozornosť sa vyžaduje okrem iného pri prezentácii alebo inom informovaní o ekonomickej alebo finančnej hodnote produktu a konečnej cene (čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu). V danom prípade zadávateľ komunikoval produkt vo výraznej zľave 97 %, pričom ako pôvodnú cenu uviedol 3290€. Pri posudzovaní Komisia vychádzala aj z tvrdenia zadávateľa, ktorý pripustil, že za takúto pôvodnú cenu sa predmetný produkt nikdy nepredával a uvedené bolo spôsobené technickou chybou, ktorú zadávateľ po zistení odstránil. Komisia akceptuje túto skutočnosť, avšak zároveň má za to, že v čase, kedy bol výrobok prezentovaný s nesprávnou cenou mohol uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. Nie každý spotrebiteľ totiž pozná približné cenové relácie týchto produktov a výška zľavy 97% percent znie natoľko atraktívne, že priemerný spotrebiteľ si túto chybu ani nemusel uvedomiť. S ohľadom na túto skutočnosť má Komisia za to, že zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť informovaní o ekonomickej a finančnej hodnote produktu, a preto reklamu vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Web stránka zadávateľa: „Nabíjačka autobatérie“, zadávateľa: Alza.sk s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.   
 
Komisia oceňuje úpravu reklamy zadávateľom a v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia v neupravenom znení.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 12. 11. 2020 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  v.r.
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

2.9.2021

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 19. 08. 2021 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

2.7.2021

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR 2021

BRATISLAVA. Dňa 24. 06. 2021 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.