65 (09-05) Mučeník, či vojnový zločinec? Vieme odpoveď.

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: ARTFORUM spol. s r.o.
Médium: Newsletter
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Newsletter: „Mučeník, či vojnový zločinec? Vieme odpoveď.“
zadávateľa: ARTFORUM spol. s r.o. 
  
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci október zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči reklame v podobe newslettra zasielaného e-mailom,  ktorá upozorňovala na knižné novinky kníhkupectva Artforum. Sťažovateľ namieta voči predmetu e-mailu, ktorý obsahuje textáciu v znení: „Mučeník či vojnový zločinec? Vieme odpoveď“ v kontexte prezentácie knihy o Jozefovi Tisovi. Sťažovateľ má za to, že takto koncipovaná reklama je v rozpore s ustanoveniami o spoločenskej zodpovednosti reklamy, keďže Jozef Tiso bol riadne usvedčený vojnový zločinec a spochybňovanie tohto právneho aktu vo vzťahu k výrazu „mučeník“ v kontexte s činmi, za ktoré bol odsúdený je podľa slovenského právneho poriadku spochybňovanie holokaustu a podpora ideológie fašizmu, čo sú trestné činy. Predmet e-mailingu podľa sťažovateľa budí dojem, že zadávateľ reklamy s trestnými činmi Jozefa Tisa súhlasí a spochybňovanie jeho činov pri likvidácii Židov na Slovensku vzbudzuje dojem, že podporuje diskrimináciu na základe rasy, pohlavia a národnosti. Sťažovateľ tiež vyjadruje názor, že využitie senzačného titulku, vloženého do predmetu e-mailu účelovo podporuje adresátov k tomu, aby si e-mail otvorili a knihu zakúpili, pričom spoločnosť využíva aktuálnu situáciu, ktorá vyvolalo zverejnenie upútavky RTVS k relácii „Najväčší Slovák“. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 31.10.2018 uvádza, že newsletter, ktorý má v predmete text “Mučeník alebo vojnový zločinec? Vieme odpoveď.” je naviazaný na úvod newslettra, v ktorom je odkaz na novú knihu, ktorá prispieva do bibiliografie venovanej Jozefovi Tisovi. Ide o historickú knihu, podrobný životopis, neheroizujúci a neobchádzajúci ani zločineckú etapu života Jozefa Tisa, za ktorú bol odsúdený. Takto je obsah knihy avizovaný aj v danom newslettri. Formulácia z predmetu newslettru je jasná reakcia na nekorektnú až otrasnú kampaň produkcie RTVS, ktorá položením otázky Mučeník či vojnový zločinec? bez ďalšieho komentára, dáva priestor na prekrúcanie faktov a spochybňovanie Tisovej viny. My sme v našom newslettri pridali vetu Vieme odpoveď. Vieme ju a spochybňovanie nemá mať miesto vo verejnej diskusii – je to odsúdený vojnový zločinec. Kníhkupectvo Artforum vo svojej 26 ročnej histórii vždy šírilo hlasy prodemokratické, hlasy tolerantné a v súlade s ľudskými právami. Pri výbere sortimentu dbá na kvalitu vedeckých publikácií, nedáva priestor konšpirátorským titulom a špeciálne sleduje tituly venované druhej svetovej vojne, téme holokaustu v rovine vedeckej aj osobných príbehov preživších. Artforum je firma uvedomujúca si svoju spoločenskú zodpovednosť a aj formulácia predmetu tohto newslettru je toho dôkazom: reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, zapájame sa do spoločenskej diskusie a ľuďom ponúkame kvalitné knihy, ktoré svojím obsahom vzdelávajú a argumentujú v prospech pravdy a demokracie.
Zadávateľ vyjadril názor, že zámerom formulácie z newslettru bolo citovať kampaň RTVS v kritickom duchu s cieľom poukázať na nespochybniteľnosť faktu, že Jozef Tiso bol vojnový zločinec. 
 
Popis reklamy: 
Reklama ma podobu newslettra, zasielaného e-mailom, ktorý informuje o knižných novinkách kníhkupectva Artforum. Predmetom správy newslettru je text v znení: „Mučeník či vojnový zločinec? Vieme odpoveď.“ V úvode newslettru je vyobrazenie knižnej novinky „Jozef Tiso – Kňaz. Politik. Kolaborant“, ponúkanej v rámci predpredaja. Pod vyobrazením knihy je text v znení: „Špeciálny tip. Prvý hĺbkový rozbor života Jozefa Tisa z inej ako slovenskej perspektívy. J. M. Ward uprednostnil chronologický prístup, ktorý priniesol mnohé prekvapenia. Nevyhýba sa ani najkontroverznejším kapitolám Tisovho života – jeho vojnovému spojenectvu s nacistickým Nemeckom a zodpovednosti za osud slovenských židov. Mučeník alebo vojnový zločinec? Táto kniha má odpovede. Kniha v predpredaji“.
 
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom (čl. 10 ods.3 Kódexu). V danom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľa. Cieľom reklamy bolo sprostredkovať čitateľom novinky v podobe knižných titulov, medzi ktorými je okrem iného aj historická kniha, životopis Jozefa Tisa. Reklama využíva aj otázku, ktorá v ostatnom čase v rámci slovenskej spoločnosti odznela v súvislosti s inou kampaňou (upútavkou RTVS na reláciou najväčší Slovák), a tá oprávnene vyvolala negatívne ohlasy a reakcie, avšak Komisia jej využitie v rámci tejto reklamy nevníma ako porušujúce Kódex. Tvrdenie „Mučeník, či vojnový zločinec? Vieme odpoveď.“ nemožno v danom prípade interpretovať ako spochybňovanie historických faktov, či vyjadrenie podpory a súhlasu s konaním, ktoré je nezákonné prípadne ho relativizovať. Komisia si je vedomá, že zadávateľ použil vlnu záujmu, ktorú vyvolala upútavka RTVS, ale  nedomnieva sa, že zadávateľ úmyselne využil motív predchádzajúcej kampane s cieľom potenciálneho zatraktívnenia obsahu s ohľadom na jeho relativizáciu ale skôr reagovaním na nevhodne zvolenú komunikáciu RTVS. V predmetnom prípade sa jedná skôr o reakčnú kampaň, formu využitia ktorej ale Komisia nepovažuje za neetickú. Reklama na rozdiel od kampane RTVS  naopak uvádza, že pozná odpoveď (nenecháva ju na hlasovanie čitateľov), resp. že čitateľ v knihe nájde pravdivé fakty, ktoré prinášajú jednoznačnú odpoveď na uvedenú otázku, pričom tieto sú naznačené už aj na samotnom prebale knihy, kde je uvedený text: „Jozef Tiso – Kňaz. Politik. Kolaborant.“ Komisia tiež brala do úvahy skutočnosť, že cieľová skupina predmetnej reklamy je v danom prípade jasne zadefinovaná – ako čitatelia, ktorí sa chcú dozvedieť pravdu a chcú získať o téme ďalšie, pravdivé informácie. S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom, nepodporuje diskrimináciu a je v súlade s podmienkami, ktoré Kódex na reklamu v kontexte spoločenskej zodpovednosti kladie. Komisia si ale uvedomuje závažnosť predmetnej témy vo všeobecnosti a limity spracovania v reklame, a preto dáva do pozornosti  zadávateľovi, že aj pri produkte ako je kniha je nevyhnutné zvážiť všetky možné dopady zvolenej formy jej propagácie aj s ohľadom na vnímanie a náladu v spoločnosti.
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že newsletter: „Mučeník, či vojnový zločinec? Vieme odpoveď.“, zadávateľa: ARTFORUM spol. s r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Rad
u o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 15. 11. 2018 
 
                                                                                               
                                                                                              Slavomíra Salajová 
                                                                                                podpredsedníčka Komisie 
 
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

13.5.2019

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 25. 04. 2019 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

10.4.2019

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 21. 03. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.