39 (08-05) Magnet 3 Pagen

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: PackWay s.r.o., ČR
Médium: katalóg
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Katalóg: „Magnet 3 Pagen“
zadávateľa: PackWay s.r.o.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Trenčín voči vybranému obsahu, ktorý bol súčasťou katalógu Magnet 3 Pagen. Sťažovateľ namieta, že na konkrétnej strane katalógu sú vyobrazené ako súčasť ponuky erotické pomôcky. Podľa názoru sťažovateľa sa uvedená ponuka nemá nachádzať v katalógu, ktorý ponúka vianočné dekorácie, oblečenie, obuv a potreby do domácnosti. Sťažovateľ vyjadruje názor, že ku katalógu, ktorý rodič len letmo pozrie a nenájde nič nevhodné sa ľahko môžu dostať maloleté osoby, pričom v katalógu nikde nie je uvedené, že je vhodný až od 18 rokov. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že katalóg je distribuovaný do viacerých krajín EÚ a je koncipovaný tak, aby pokryl potreby širokej verejnosti. Súčasťou sortimentu je vo veľmi malom rozsahu aj ponuka erotických pomôcok, Túto ponuku využívajú predovšetkým seniori, pre ktorých je to jediná možnosť ako si diskrétne a bezpečne tieto pomôcky zaobstarať. Tovar je diskrétne zabalený. Vo vzťahu k samotnej prezentácii tovaru v katalógu, zadávateľ uvádza, že v reklame nie sú žiadne explicitné sexistické a sexuálne zobrazenia, ani zobrazenia ľudského tela, či aktu. Katalóg obsahuje len fotografie predmetných produktov. V rámci názvu, či textov na predmetnej stránke katalógu je uvedený text „Chuť na milovanie“, nie sú tam však využité žiadne hanlivé výrazy, ani žiadna výzva. Zadávateľ taktiež uvádza, že katalógy sú zasielané adresne, na základe súhlasu adresáta, v súlade s pravidlami GDPR osobám starším ako 18 rokov. Zároveň na strane 137, ktorá predchádza sťažovateľom namietanému obsahu je uvedené, že nasledujúca strana obsahuje erotický obsah, čím je spotrebiteľ upozornený na nevhodný obsah pre osoby staršie ako 18 rokov. Katalóg je adresovaný vždy dospelej osobe a je zabalený vo fólii, nie je teda možné v ňom listovať bez toho, aby ho adresát rozbalil. Po doručení katalógu je na zodpovednosti adresáta komu ďalšiemu katalóg poskytne a bez vedomia adresáta by katalóg nemal byť poskytnutý osobe mladšej ako 18 rokov. Vo vzťahu k námietke sťažovateľa, že sa uvedená ponuka nemá nachádzať v katalógu, ktorý ponúka vianočné dekorácie, oblečenie, obuv a potreby do domácnosti, zadávateľ uvádza, že rešpektuje právo na plnohodnotný život a možnosť mať slobodný prístup k pomôckam, ktoré mu zvyšujú kvalitu života. Ponuku v rámci katalógu využívajú prevažne seniori, pre ktorých je zadávateľ dôveryhodný partner, u ktorého môžu všetko diskrétne a bezpečne objednať so zárukou kvality a s rešpektovaním právnych noriem. Katalóg umožňuje seniorom objednať si tovar z domu, bez znalosti moderných technológií a internetu.  
 
 
Popis reklamy:
Reklama je súčasťou prezentácie tovaru katalógu, ktorý o.i. ponúka rôzne druhy sortimentu – vianočné dekorácie, pomôcky do domácnosti, obuv, oblečenie a i. Časť katalógu, voči ktorej smeruje sťažnosť je zameraná na ponuku erotických pomôcok. Na predmetnej strane sú fotografie konkrétnych erotických pomôcok a DVD filmov s erotickým obsahom. Pod každým produktom je jeho názov, popis a cena. Stránka obsahuje podnadpis „Chuť na milovanie“. Na stránke, ktorá sa nachádza bezprostredne pred uvedenou stranou je text v znení: „Nasledujúca strana obsahuje tovar s erotickou tematikou. Nevhodné pre osoby mladšie 18 rokov.“
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti (čl. 11 ods. 1 prvá veta). V danom prípade sa Komisia s tvrdením sťažovateľa nestotožnila. Katalóg prezentuje rôzny sortiment zadávateľa, pričom jedna jeho strana sa venuje aj ponuke sortimentu s erotickou tematikou. Komisia nevníma ako porušujúce Kódex to, že súčasťou prezentácie v katalógu sú aj erotické pomôcky, nakoľko tieto tvoria časť sortimentu, ktorý má zadávateľ v ponuke a rovnako, ako má právo uvedený tovar predávať, má právo aj na jeho ponuku, resp. prezentáciu. Samotná komunikácia tohto sortimentu neobsahuje zobrazenia, výrazy alebo prezentácie, ktoré by Komisia považovala za porušujúce všeobecné normy slušnosti alebo mravnosti. Na stránke sú vyobrazené konkrétne produkty, ktoré sú v ponuke zadávateľa bez akéhokoľvek ďalšieho kontextu resp. zobrazenia, ktoré by bolo napríklad hanlivé alebo dehonestujúce. Zároveň zadávateľ na obsah predmetnej stránky spotrebiteľa upozornil, keď priamo na stránku, ktorá sa nachádza bezprostredne pred ponukou erotického tovaru umiestnil informáciu v znení: „Nasledujúca strana obsahuje tovar s erotickou tematikou. Nevhodné pre osoby mladšie 18 rokov“. Komisia je toho názoru, že informácia je viditeľná a umiestnená tak, aby v prípade, že spotrebiteľ nechce nasledujúcu stránku vidieť napríklad, že daný obsah považuje za  nevhodný, môže sa jej vzhliadnutiu cielene vyhnúť.
Vo vzťahu k možnej konfrontácii reklamy maloletými, Komisia vzala do úvahy skutočnosť, že katalóg je zasielaný výhradne dospelým osobám, ktorým je aj primárne určený a tieto preberajú aj zodpovednosť za to, či katalóg deti uvidia alebo nie. Navyše Komisia má za to, že  uvedená reklama, ako už bolo spomenuté vyššie v konečnom dôsledku neobsahuje prvky a výrazové prostriedky, ktoré by boli neslušné, prípadne mohli mať negatívny dopad na deti a maloletých, a preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.       
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Katalóg: „Magnet 3 Pagen“, zadávateľa: PackWay s.r.o., ČR nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.   
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 15. 10. 2020 
                                                                                                    Slavomíra Salajová
                                                                                                podpredsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

4.11.2020

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 15. 10. 2020...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.