32 (07-08) Magio archív

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Médium: web stránka zadávateľa
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 14 ods. 5 písm. a)
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Web stránka zadávateľa: „Magio Archív M – HD vysielanie“
zadávateľa: Slovak Telekom, a.s.
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Prešov voči prezentácii služby Magio Archív M, zadávateľa Slovak Telekom, a.s. Sťažovateľ poukazuje na to, že na web stránke sú v zozname staníc uvedené aj stanice v HD kvalite, avšak v skutočnosti ich zadávateľ zákazníkovi k tejto službe neposkytol, ani po upozornení spotrebiteľa na danú komunikáciu na web stránke zadávateľa. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že podstata webovej stránky Magio Televízie spočíva v poskytnutí základných informácií o službe Magio Televízia, ktorého súčasťou môže byť aj doplnková služba Magio Archív. Keďže ide o komunikáciu prostredníctvom siete Internet využíva zadávateľ okrem vizuálnej (primárnej) komunikácie aj jednoduché odkazy (linky – popisnú časť), prostredníctvom ktorých sa prípadný záujemca a/alebo účastník dostane k doplňujúcim resp. upresňujúcim informáciám vzťahujúcim sa k prezentovanej službe/produktu v rámci vizuálnej časti webovej stránky. V časti, v ktorej sú uvedené informácie o Magio TV archíve, je viditeľne umiestnený link (https://www.telekom.sk/wiki/televizia/spustenie-programu-od-zaciatku-a-magio-tv-archiv) na web stránku, kde záujemca získa úplné informácie, vrátane presnej alternatívy kanálov k prislúchajúcej doplnkovej službe (verzii služby Magio Archív). Rovnako v súvislosti s prezentáciou Magio Archív je pod uvedeným linkom (ako súčasť popisnej časti prezentácie produktu) uvedené, ktorá programová služba je poskytovaná v rámci doplnkovej služby Magio Archív vo verzii SD alebo HD. Zadávateľ je toho názoru, že prezentovaná popisná ako aj grafická časť sú vzájomne komplementárnymi súčasťami prezentácie produktu Magio Archív, kt. umožňujú záujemcovi získať detailný a úplný obraz o poskytovanej službe. Takto poskytnutá informácia, hoci sa nenachádza na jednom mieste ale v rámci dvoch častí webovej stránky je kompletná a úplná a v tomto duchu je potrebné ju aj hodnotiť z pohľadu súladu s Kódexom. Spoločnosť Telekom je presvedčená o tom, že webovú stránku ako reklamu/prezentáciu doplnkovej služby Magio Archív je možné považovať za pravdivú, slušnú a čestnú reklamu, nakoľko obsahuje úplné a priemernému spotrebiteľovi zrozumiteľne prezentované údaje. Záujemca tak vždy mal a aj bude mať možnosť oboznámiť sa s podmienkami, čím je zabezpečená jednak pravdivosť reklamy (možnosť účastníka sa odvolať na pravdivosť podmienok uvedených na webovej stránke), jednak čestnosť reklamy (reklama žiadnym spôsobom nezneužíva dôveru priemerného spotrebiteľa, resp. nevyužíva nedostatok jeho skúseností, nakoľko podmienky tam uvedené sú vždy verejne a voľne dostupné). Zadávateľ je presvedčený, že spôsob, forma a obsah akým komunikuje dostupnú verziu tel. programov pre jednotlivé varianty doplnkovej služby Magio Archív je súčasne v súlade s čl. 12 ods. 6 Kódexu, podľa ktorého „V reklame sa nesmie opomenúť podstatná informácia, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie o obchodnej transakcii; pri posudzovaní rozsahu spotrebiteľovi sprostredkovaných informácií sa zohľadňuje aj použité komunikačné médium.“. Samotná podstata internetovej prezentácie umožňuje, aby informácie boli prezentované detailnejšie, pričom zadávateľ nepovažuje za nevyhnutné, aby boli údaje prezentované na jednom mieste, pokiaľ je vhodnejšie ich prezentovať odkazom na podstránku a tým sprostredkovať záujemcovi informáciu v prehľadnejšom móde a v celosti. Grafická časť prezentácie je predovšetkým určená k tomu, aby záujemcu zaujala, vyvolala v ňom pozitívnu emóciu a záujem o produkt. Zámerom popisnej časti je poskytnúť záujemcovi upresňujúce a komplexné podstatné informácie o prezentovanom produkte. Prezentovaná reklama spoločnosti Telekom všetky uvedené predpoklady spĺňa a zadávateľ je tiež presvedčený, že použitá forma prezentácie netrpela takými nedostatkami, ktoré by záujemcu ako priemerného spotrebiteľa mohli uviesť do omylu o podstate a obsahu prezentovanej služby. Napriek tomu sme sa v súvislosti s podnetom rozhodli pristúpiť k úprave prezentovaných informácii a so zámerom dosiahnuť lepšiu zákaznícku odozvu sme doplnili informačný text aj do grafickej sekcie webu, kde sú zobrazené názvy jednotlivých TV kanálov, poskytovaných ako súčasť doplnkovej služby Magio Archív, a zároveň sme upravili grafické zobrazenie TV kanálov tak, aby tieto názvy staníc reflektovali verziu TV kanálu poskytovanú ako súčasť doplnkovej služby Magio Archív.
 
Popis reklamy:
Na web stránke zadávateľa, v časti, ktorá informovala o výhodách Magio televízie, konkrétne o Archíve sa užívateľovi po kliknutí na link „Magio Archív M – Zobraziť TV stanice“  zobrazilo okno s prehľadom TV staníc, ktoré sú súčasťou Archívu. Pri troch konkrétnych TV staniciach bola uvedené označenie SD/HD. Reklama bola doplnená textom v znení: “Ak nechcete aby vám čokoľvek uniklo z našej ponuky televíznych kanálov, prinášame vám aj možnosť využitia Archívu M, ktorý zabezpečuje dostupnosť vysielania až 20 televíznych kanálov 7 dní dozadu.“ 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, okrem prípadu, keď ide o jasnú hyperbolizáciu v reklame. Osobitná pozornosť sa vyžaduje okrem iného aj pri prezentácii alebo inom informovaní o charakteristikách produktu (čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu). V danom prípade sa Komisia celkom nestotožnila s názorom zadávateľa, že reklama obsahuje dostatočné informácie o charaktere produktu, konkrétne o službe Magio Archív M a pri posudzovaní vychádzala zo skutočnosti, že časť webovej stránky, voči ktorej namieta aj sťažovateľ, s informáciami o službe obsahovala explicitné označenie SD/HD, na základe ktorého mohol byť priemerný spotrebiteľ oprávnene uvedený do omylu a domnievať sa, že súčasťou služby Magio Archív M je pri predmetných, takto označených TV staniciach dostupné vysielanie nielen v SD formáte, ale aj vo vysokom rozlíšení, čo ale nebola pravda. Komisia nevylučuje, že reklama má upútať pozornosť a aj má obsahovať všetky informácie k danej službe, na druhej strane, nemôže reklama upútavať práve takou charakteristikou, ktorá je pre spotrebiteľa významná, a ktorú v skutočnosti služba neobsahuje aj keď na inom mieste existuje kompletná charakteristika o danej službe. Uvedená reklama sa totiž nachádzala bezprostredne pri informovaní o prehľade televíznych kanálov a spotrebiteľ teda nemusel nevyhnutne vyhľadávať ďalšie zdroje informácií. Zároveň zadávateľ nepristúpil bezprostredne k úprave reklamy na základe upozornenia sťažovateľa, ktorý ale ako zákazník nedostal danú službu v prezentovanej kvalite. S ohľadom na tieto skutočnosti má teda Komisia za to, že predmetná reklama obsahovala údaj, ktorý vo vzťahu k prezentácii charakteristík produktu bol zavádzajúci a zadávateľ v tomto smere nevenoval dostatočnú pozornosť informovaniu o charakteristikách produktu. Preto reklamu vyhodnotila ako porušujúcu Kódex. Komisia však ocenila úpravu predmetnej reklamy ešte pred vydaním nálezu a má za to, že jej aktuálna podoba sprostredkúva informácie jasne a zrozumiteľne. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Web stránka zadávateľa: „Magio Archív M – HD vysielanie“, zadávateľa: Slovak Telekom, a.s je v rozpore s čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.   
 
Komisia oceňuje úpravu reklamy zadávateľom a  v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 10. 09. 2020 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

14.10.2020

Arbitrážnu komisiu posilnil odborník na sociálne siete, influencer marketing a on-line reklamu

BRATISLAVA. Medzi členov Arbitrážnej komisie, ktorá posudzuje sťažnosti na reklamu a rozhoduje v otázkach reklamnej etiky reklamy...

25.9.2020

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 10. 09. 2020 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.