05 (02-05) Líška polárna

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „Líška polárna“
zadávateľa: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosti od fyzickej osoby, okres Zvolen, voči spotu zadávateľa Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, ktorý komunikuje finančný produkt. Sťažovateľ uvádza, že reklama sa začína zvučkou, ktorá podľa jeho názoru znie ako zvuk z hracieho automatu. Podľa sťažovateľa reklama podvedome nabáda na gemblovanie.  
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i uvádza, že sťažovateľ upozorňuje na úvodný zvuk reklamy, ktorá má predstavovať sprievodný efekt k rolovaniu“ a následnému výberu z rôznych druhov reklám Fio banky v kampani „Dobré zvykov, pričom v prípade výberu dobrého zvyku súvisiaceho s líškou polárnou sa po úvodnom zrolovaní dobrých zvykov zastaví výber na „dobrý zvyk #3“, ktorý je následne reklamným spotom prezentovaný. Zadávateľ uvádza, že k žiadnemu spojeniu produktu s hazardom v rámci reklamy nedochádza. Banka reklamu tvorila s úmyslom vtipne poukázať na zvyky zvierat a tieto pripodobniť k dobrým zvykom banky, a takto prezentovať klientom dobré a cenovo výhodné služby. Úmyslom vytvorenia takéhoto „rolovania“ v úvode reklamy bolo predstavenie viacerých druhov dobrých zvykov. Výber zvuku sprevádzajúceho zrýchlenému ukážku týchto zvykov, t.j. rôznych druhov reklám, pripadá banke vhodný a adekvátny k celkovej vizualizácii úvodnej časti reklamy. Zadávateľ je presvedčený, že priemernému spotrebiteľovi je jasný zámer zvolenia predmetného zvuku k predstaveniu dobrých zvukov a v žiadnom prípade nie je vnímaný ako podnecovanie k hazardu.  
 
Popis reklamy:
Reklama prezentuje finančný produkt – osobný účet. Spot sa začína „rolovaním“ obrazov, na ktorých sú zachytené rôzne zvieratá, prostredníctvom ktorých banka prezentuje tzv. dobré zvyky. Rolovanie je sprevádzané zvukom pripomínajúcim napr. „koleso šťastia“. 
Obraz sa zastaví a zachytí líšku polárnu, ktorá sa vrhá do snehového záveja. Následne pokračuje scéna z reálneho života, kde muž v noci otvorí chladničku a vyberie si z nej syr, ktorý zje v posteli. Záverečná scéna opäť zachytáva líšku polárnu. 
Spot je sprevádzaný voice - overom v znení: “Pre líšku polárnu je dobrým zvykom ísť po čuchu za svojím cieľom. U nás vo Fio banke je dobrým zvykom mať čuch na dobré produkty, ktoré oceníte. Napríklad na osobný účet bez poplatkov a podmienok, založený on.line“. Spot je doplnený o bližšie informácie o produkte.  
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama musí byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom (čl. 10 ods. 3 Kódexu). V danom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Reklamný spot je súčasťou reklamnej kampane pozostávajúcej zo série spotov, ktorá je založená na komunikácii konkrétnych finančných produktov zadávateľa na motívy tzv. „dobrých zvykov“ s prepojením na živočíšnu ríšu. V úvode každého zo série spotov je prítomné akoby „rolovanie“ jednotlivých dobrých zvykov, ktoré sa odohráva na pozadí špecifického zvuku. Predmetné zobrazenie ani zvuk však Komisia nepovažuje za porušujúce Kódex. Zvuk pripomína skôr zvučku pre „koleso šťastia“, nie zvuk peňazí alebo napríklad hracích automatov, tak ako naznačuje sťažovateľ. Navyše z reklamy je jasné, čo je jej predmetom, a teda, že reklama komunikuje finančný produkt, v tomto prípade osobný účet. Taktiež je z reklamy zrejmé, že zadávateľom je v tomto prípade konkrétna finančná inštitúcia – banka. Komisia sa nedomnieva, že by priemerný spotrebiteľ mohol z reklamy nadobudnúť mylný dojem, že reklama prezentuje napríklad hazardnú hru. V reklame nie je vyobrazené ani žiadne správanie, či zvuk alebo iný výrazový prostriedok, ktorý by inak podporoval hranie hazardných hier. Reklama bola podľa Komisie pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi, a preto ju Komisia vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Líška polárna“, zadávateľa: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.   
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 27. 02. 2020 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

4.11.2020

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 15. 10. 2020...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.