42 (07-12) Letgo SK - opica

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: OLX BV
Médium: TV spot
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 11 ods. 1 písm. b)
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
TV spot: „Letgo SK - opica“
zadávateľa: OLX BV      
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. b) Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci september zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby, okres Považská Bystrica, voči TV spotu zadávateľa OLX BV, ktorý komunikuje aplikáciu Letgo. Sťažovateľka namieta voči scéne, v ktorej muž odfotí svoju partnerku, aby ju predal na inzerát, aby ju predal na inzerát, pričom zaznie voice-over: „Je načase to predať? Záujemca je na blízku.“ Toto zobrazenie a komentár robí podľa sťažovateľky zo ženy predmet, objekt, s ktorým si muž môže zaobchádzať ako sa mu zažiada a predať ju inému cez aplikáciu. Nabádanie k takémuto správaniu sa voči ženám, nemá podľa sťažovateľky čo robiť v televízii. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že reklama je súčasťou globálnej kampane spoločnosti OLC BV, poskytovateľa služieb mobilnej aplikácie letgo so sloganom „Je načase to predať“ („it is time to let go“), pričom slová hračka anglického výrazu „let go“ (predať, nechať ísť, netrápiť sa) je zároveň názvom mobilnej aplikácie. Globálna kampaň v sebe zahŕňa niekoľko bizardných situácii, kedy sa osoba nevie rozlúčiť s vecou, ktorú má rada, ale ktorá pre ňu už nemá opodstatnenie a tak ju uloží na web, aby sa pre ňu našiel iný záujemca. Cieľom sťažovateľom namietanej reklamy je vtipnou formou poukázať na možnosť predaja vecí, ktoré človek už nepotrebuje prostredníctvom internetu. Reklama za týmto účelom využíva motív humornej situácie a reklamného nadsadenia, ktoré sú bežnými výrazovými prostriedkami reklamy, a preto ich nie je možné vnímať doslovne, ale je potrebné ich vnímať ako primerané marketingové zveličenie v kontexte cieľa reklamy. Reklamný príbeh je celkom zjavne vyskladaný ako fikcia, je poňatý evidentne humorne a s nadsázkou. Reklama priamo vyjadruje základné hodnoty značky letgo, ktorú spoločnosť dlhodobo komunikuje ako nadsázka, priateľstvo, nebrať veci vážne, netrápiť sa a podobne. Reklama nenabáda ani nepodporuje predaj ľudí a zadávateľ má za to, že vzhľadom na silný humorný element v reklame, priemerný spotrebiteľ musí byť schopný vnímať uvedené posolstvo, vtip a nadsázku, ktorým je toto posolstvo komunikované. Pri pohľade na vyobrazenie ženy, nemožno povedať, že by toto pôsobilo vulgárne alebo dehonestujúco, prípadne, že by znižovalo dôstojnosť ženy. Keďže ide o propagáciu mobilnej aplikácie, je možné v predmetnom prípade hovoriť skôr o humornej paralela zadávateľ si nemyslí, že by reklama navádzala na nevhodné správanie voči ženám. Priemerný spotrebiteľ nemôže reklamu vnímať doslovne, resp. inak ako v prenesenom význame. Cieľom reklamy nie je podporovať rodové stereotypy, urážlivo sa správať k ženám, či podporovať diskrimináciu. Predmetná reklama je spoločensky zodpovedná, nie je zavádzajúca, zľahčujúca, nepravdivá alebo zneužívajúca, neporušuje ani všeobecné normy mravnosti a slušnosti a je plne v súlade s Kódexom. 
 
Popis TV spotu : 
Reklamný príbeh začína zobrazením mladého páru – muža a ženy, ktorý stopuje na kraji cesty. Pri páre zastaví malé červené auto a nasleduje záber, v ktorom muž nakladá veci do auta. Žena okrem batohu podáva mužovi veľkú plyšovú opicu. Muž sa zadíva na opicu a povie: „Moja, stačilo tej opice“. Žena odpovie: „Čo s ňou chceš spraviť?“;  Muž: „Streliť!“, na čo žena len zahmká a zmierene povie: „Héééj. Tak“. Muž vytiahne mobilný telefón, odfotí opicu a zverejní ju v aplikácii Letgo. Nasleduje prestrih na iného muža, ktorý podáva predajcovi peniaze, ďakuje za opicu, ktorú si berie a dá ju kričiacim deťom v aute. Žena v aute sa na neho vyčítavo pozrie, muž vytiahne mobil a chce si ju odfotiť. Nasleduje voice- over v znení: „Je načase to predať? Záujemca je nablízku. Odfoť, zdieľaj, dohodni a predaj. S novou aplikáciou letgo.“     
 
Komisia preskúmala sťažnosti, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť okrem iného aj v reklame použitým zobrazeniam ženy alebo muža v obraze alebo vo zvuku, predovšetkým sa vyvarovať použitia takého zobrazenia ženy alebo muža v obraze alebo vo zvuku, ktoré pôsobí sexisticky, diskriminačne, urážlivo alebo ponižujúco s ohľadom na celkové obrazové, zvukové alebo zvukovoobrazové stvárnenie reklamy (čl. 11 ods. 1 písm. b) Kódexu). Cieľom predmetnej reklamy je v danom prípade komunikácia mobilnej aplikácie, ktorá slúži na predaj vecí, ktoré človek už nepotrebuje. Motív predmetného TV spotu, jeho obrazové aj zvukové spracovanie približuje spotrebiteľovi základné charakteristiky, mechanizmus a podstatu služby. Komisia akceptuje tvrdenie zadávateľa, že reklama využíva humor a reklamné zveličenie, avšak zároveň má za to, že scéna, v ktorej muž odfotí ženu v aute je v kontexte textu voice overu: „je načase to predať?“ neprimeraná. Takéto zobrazenie ženy a najmä správanie sa voči ženám nie je možné považovať za vtipné, ani humorné. Naopak Komisia je toho názoru, že v kontexte celkového zvukovoobrazového stvárnenia reklamy pôsobí toto zobrazenie urážlivo a voči ženám ponižujúco, keďže nevhodným spôsobom naznačuje, že objektom predaja by mohla byť aj žena. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Letgo SK - opica“, zadávateľa: OLX BV je v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. b) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 
 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu,  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: 2622107629/1100. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 22. 09. 2016
                   Mária Tóthová Šimčáková
                       predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

3.4.2018

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 22. 03. 2018...

29.3.2018

Rada pre reklamu vydala Opčný protokol k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie

BRATISLAVA. Na podnet a po konzultácii s Asociáciou nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.