27 (04-09) Lásky je dosť pre všetkých

Sťažovateľ: fyzické osoby
Zadávateľ: Kofola, a.s.
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „Lásky je dosť pre všetkých“
zadávateľa: Kofola a.s. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb, okresy Bratislava, voči televíznej reklame zadávateľa Kofola a.s. Prvý sťažovateľ má za to, že reklama stvárňuje ženu len ako sexuálnu atrakciu a pôsobí sexisticky a ponižujúco. Druhý sťažovateľ je toho názoru, že reklama je v rozpore so slušnosťou a dvojzmyslami naráža na propagáciu sexu. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že v žiadnom prípade nebolo úmyslom spoločnosti Kofola a.s. predmetnou reklamou vyvolať negatívne pocity v jej divákoch. Spoločnosť si pri návrhoch svojich reklamných kampaní vždy zakladala a zakladá na jednom zo základných aspektov života – na láske. Lásku v takej podobe, v akej ju pozná snáď každý a ani tento nový reklamní spot nie je výnimkou. Najnovší reklamný spot spoločnosti s blížiacim sa obdobím, pre ktoré je láska snáď najtypickejšia – máj – vykresľuje rovnako príbeh lásky, avšak v tomto prípade so zrejmou dávkou nadnesenosti, keďže ide o príbeh, v ktorom sa do jedného dievčaťa zamilujú dvaja chlapci. Každý z nich je inej povahy a preto aj každý z nich k vyznaniu lásky k tomuto dievčaťu pristupuje svojim spôsobom - jeden jej píše báseň, druhý kreslí jej postavu tak, ako si ju predstavuje. Odkaz na čas lásky (máj) je zjavný aj z veršov básne o láske, ktoré sa v pozadí celého príbehu nesú, pričom tento je umocnený zakončením zo známej básne Máj od spisovateľa Karla Hynka Máchy. Záver tohto príbehu je otvorený zámerne, nakoľko zadávateľ týmto chcel dať možnosť a priestor samotným divákom, aby sa oni sami rozhodli, ako sa tento príbeh lásky skončí, či si dievča nakoniec vyberie jedného z chlapcov alebo ani jedného, pričom tvrdenie, ktoré zaznie na konci - že lásky je dosť pre všetkých - vyjadruje vieru a nádej, že naozaj lásku môže nájsť každý, kto sa jej nebráni a je otvorený možnosti byť ňou zasiahnutý a zároveň, že niekedy si ani v láske nemôže byť človek istý. Celá téma tejto reklamy je sprevádzaná typickými prejavmi jari – obdobia odnepamäti spojeného s láskou, prebúdzaním sa prírody, kvitnúcimi stromami, kvetinami. Závery, ktoré sú uvedené v podaniach sťažovateľov v súvislosti s touto reklamou, považuje zadávateľ za ukončenie popísaného príbehu v zmysle toho, ako si ho každý z nich nezávisle od zámeru  spoločnosti a jeho koncepcie vysvetlil. Skutočnosť, že by tento spot odkazoval na zneváženie postavenia ženy či inak porušoval Etický kódex reklamnej praxe zadávateľ odmieta. Práve naopak, reklama vykresľuje silu ženy, láska ku ktorej inšpiruje a dáva životu iný rozmer a smer. A taká je podľa zadávateľa láska všeobecne – cieľom tohto príbehu je povzbudiť tých, ktorí možno pochybujú o tom, že lásku raz vo svojom živote nájdu alebo tých, ktorí sa možno ako dievča z reklamy musia rozhodnúť medzi dvoma možnosťami.
 
Popis reklamy:
Televízny spot zobrazuje romantický príbeh v rámci ktorého sa dvaja mladí muži snažia získať priazeň jednej mladej ženy. Významným prvkom reklamy je voice-over, ktorý diváka sprevádza dejom reklamy: „Podvečer májový už na lúky sadá (záber na dievča, ktoré sa prechádza po lúke a v ruke má dva listy). Dve lásky vyznania dievča v mysli má (záber na strom, na ktorom sedia dvaja mladí muži). Nežný básnik, čo jej dušu dá (záber na tvár dievčaťa počas jarnej búrky) alebo zvodca, čo k jej tvarom vzhliada? (záber na časť ženskej postavy v mokrých šatách) Prvého mája príde tá chvíľa nemilá, však krásne dievča v pravý čas necháva zaznieť lásky svojej hlas (záber na jedného z mladých mužov, ktorý píše žene báseň a druhého, ktorý ju maľuje).“ 
Spot vyvrcholí záberom na rozkvitnutú čerešňu, pod ktorou stojí mladé dievča - Jarmila. Pri čerešni sa stretáva s oboma nápadníkmi, ktorí keď sa stretnú, s prekvapením na seba pozrú a opýtajú sa: „Hynek?“, „Vilém?“ „Jarmila? (spoločne). Jarmila sa usmeje, otočí a odchádza. Nasleduje záber na produkt – nápoj Kofola a headline: „Lásky je dosť pre všetkých“.    
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť (čl. 11 ods. 1 prvá veta). V predmetnom prípade sa Komisia nestotožnila s názormi sťažovateľov. Reklamný príbeh, čiastočne inšpirovaný romantickou básňou citlivo pracuje s motívom lásky. V reklame je zobrazený klasický ľúbostný trojuholník, v ktorom sa dvaja mládenci snažia získať priazeň jednej mladej ženy. Celkové spracovanie reklamného spotu je však decentné a doslovné zobrazenie známej básne Máj od spisovateľa Karla Hynka Máchy. Hlavní hrdinovia reklamy nie sú zobrazení spôsobom, ktorý by porušoval všeobecné normy mravnosti, či slušnosti. V reklame nie je zobrazená nahota, ani explicitné sexuálne správanie. Reklama nezobrazuje ženu ako sexuálnu atrakciu a nie je ani sexistická. Ženská hrdinka nie je v reklame prezentovaná ponižujúcim spôsobom, ale je zobrazená v kontexte reklamného príbehu, ktorý sa nesie v duchu lásky a vzťahov, celkového ľúbostného motívu a Komisia má za to, že reklama neporušuje Kódex. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Lásky je dosť pre všetkých“, zadávateľa: Kofola a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosti sťažovateľov nie sú opodstatnené.  
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 25. 04. 2019 
                                                                                               Slavomíra Salajová  
                                                                                                podpredsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2019

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 14. 11. 2019...

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.