43 (09-02) Potrat = nájomná vražda

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: Nadácia Slovakia Christiana
Médium: Vonkajšia reklama (billboard)
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 10 ods. 3 a čl. 20 ods. 1

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Vonkajšia reklama: „Potrat = nájomná vražda“
Zadávateľa: Nadácia Slovakia Christiana

je v rozpore

s ustanoveniami čl. 10 ods. 3 a čl. 20 ods. 1 Kódexu.Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Prešov, voči billboardovej reklame, zadávateľa Nadácia Slovakia Christiana. Sťažovateľ namieta, že reklama je podľa jeho názoru zavádzajúca, nečestná, negatívna a poburujúca. Sťažovateľ ďalej uvádza, že reklama robí zlé meno tolerantnej spoločnosti a označuje ľudí za nájomných vrahov. Vytvára tlak v spoločnosti a rozdeľuje komunitu občanov a citovo vydiera. Sťažovateľ taktiež dodáva, že vizuál využíva vyobrazenie pápeža Františka, ktorý podľa jeho názoru nedal povolenie využiť svoju tvár na billboarde, čím reklama poškodzuje jeho meno.  

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. úvodom dáva do pozornosti slová pápeža Františka, ktoré sú voľne dostupné v médiách printových ako aj TV a pre úplnosť ponúka aj zdroje: „Ako však môže byť terapeutickým, civilizovaným, či jednoducho ľudským taký čin, ktorý odstraňuje nevinný a bezbranný život v jeho rozvoji? Položím vám otázku: je správne „zbaviť sa“ ľudskej bytosti pre vyriešenie problému? Slobodno najať si vraha na vyriešenie problému? Neslobodno. Nie je správne „zbaviť sa“ človeka, hoci aj maličkého, pre vyriešenie problému. Je to akoby sme si na vyriešenie problému najali vraha.“ Rím generálna audiencia 10.10.2018 cyklus katechéz o prikázaní Nezabiješ. (zdroj:https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2018-10/papez-frantisek-generalna-audiencia-sprava-nezabijes.html). „Abort je viac než problém, abort je vražda. Potrat... bez zjemňujúcich slov: kto koná potrat, zabíja. Vezmite si ktorúkoľvek knihu embryológie, z akých študujú študenti na lekárskych fakultách. Tretí týždeň po počatí, v treťom týždni, koľkokrát skôr než si to tá mamička všimne, sú tam už všetky orgány, všetky, dokonca aj DNA. Nie je to osoba? Je to ľudský život, bodka. A tento ľudský život treba rešpektovať. Tento princíp je taký jasný, a tomu, kto ho nevie pochopiť, by som položil dve otázky: Je správne zabiť ľudský život, aby sa vyriešil nejaký problém? Z vedeckého hľadiska je to ľudský život. Druhá otázka: je správne najať si nájomného vraha na vyriešenie problému? Toto som povedal verejne v interview, ktoré robil Jordi Évole. Povedal som aj ďalší raz pre Cope (španielske katolícke rádio), chcel som to zopakovať... a bodka. Nechoďme s divnými otázkami. Na základe vedy je to ľudský život. Knihy to učia. Ja sa pýtam: je správne ho zlikvidovať, aby sa vyriešil problém?“ Následne zadávateľ uvádza, že preto je Cirkev taká neoblomná v tejto otázke, pretože keby to akceptovala, je to, akoby akceptovala každodennú vraždu. Jedna hlava štátu mu povedala, že demografický pokles sa u nich začal s potratovým zákonom a majú silný výpadok v tej vekovej skupine, pretože spočítali, že sa vykonalo šesť miliónov abortov, a toto zanechalo veľký úbytok v spoločnosti tejto krajiny.“ Tieto slova vyriekol pápež na území Slovenska vo vzdušnom priestore SR. Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-09/tlacova-konferencia-papeza-frantiska-pri-navrate-z-bratislavy.html. „Nedávno som mal príležitosť vrátiť sa najmä k téme potratov. Viete, že o tejto veci hovorím veľmi jasne: je to vražda a nie je dovolené stať sa jej spolupáchateľom. Keď to hovorím, našou pozitívnou povinnosťou je blízkosť: byť nablízku v rozličných situáciách, najmä ženám, aby sa nedospelo k premýšľaniu o abortívnom riešení, pretože v skutočnosti to nie je riešenie. Neskôr, po 10, 20, 30 rokoch ti to život spočíta. A treba byť v spovednici, aby ste pochopili, ako tvrdo sa za to platí.“ Pápež František apoštolský palác stretnutie s farmaceutmi Rím 14.10.2021. Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-10/papez-farmaceutom-vyhrada-vo-svedomi-je-vernostou-profesii.html
Zadávateľ následne vyjadruje názor, že sťažovateľ plače na nesprávnom hrobe a jeho sťažnosť by mala smerovať najmä k Svätému Otcovi ...Čo je azda najpodstatnejšie, bilboardy už nie sú uverejnené a táto kampaň bola ukončená k 30.9.2021 a nešlo ani o reklamu nejakých produktov. V reakcii na text sťažnosti, zadávateľ uvádza, že reklama nepoškodzuje  dobré meno pápeža, pretože ide o konkrétne vyjadrenie pápeža, a teda nie zadávateľ označuje ľudí za nájomných vrahov, ale je to pápež sám, ktorý sa vyjadril: „Slobodno najať si vraha na vyriešenie problému? Neslobodno. Nie je správne „zbaviť sa“ človeka, hoci aj maličkého, pre vyriešenie problému.“ V dnešnej demokratickej spoločnosti, ktorá je charakterizovaná toleranciou voči všetkým názorom a garantuje slobodu prejavu je namieste prezentovať pluralitu názorov rôznych skupín. Podľa zadávateľa sa reklamou nerobí zle meno tolerantnej spoločnosti. Iba v tolerantnej spoločnosti možno prezentovať slobodne a bez pobúrenia pluralitu názorov. Nijako to preto neobmedzuje slobodu prejavu ostatných. Podľa sťažovateľa komunikát nie je   nečestný, pretože sú tu použité presné vyjadrenia samotného pápeža Františka, zobrazeného na bilboarde, ktorý bol odprezentovaný verejne na generálnej audiencii v Ríme 10.10.2018 a neskôr aj na tlačovej konferencii na(d) území(m) Slovenska v lietadle, pri návrate pápeža do Ríma 15.9.2021. Preto to v žiadnom prípade nie je a nemôže byť zavádzajúce. Podstatou kampane bolo spropagovanie vyjadrení pápeža, nič viac, nič menej. Ak sa sťažovateľom nepáči a poburujú ich tieto vyjadrenia, nech sa obrátia sa samotného pápeža, pretože bilboard dokázateľne šíri jeho vyjadrenie, s ktorými sa istá časť spoločnosti pochopiteľne nestotožňuje, no nemá to brániť inej časti spoločnosti tieto vyjadrenia publikovať. Je nezmysel argumentovať poškodením dobrého mena pápeža, pretože ide o zdôraznenie jeho slov, ktoré sú adresované aj neveriacim, či lekárom gynekológom, ktoré isto pohli svedomím nie jedného občana SR. Kampaň splnila svoj účel.

Popis reklamy:
Vizuál reklamy zobrazuje pápeža Františka na pozadí headlinu v znení: „potrat = nájomná vražda“ a citácie výroku v znení: „Nie je správne najať si na vyriešenie problému vraha“. Pod textom je uvedené: „Sv. Otec František / Rím/ október/2018.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V prvom rade Komisia posudzovala vecnú príslušnosť k zaslanej sťažnosti, a teda, či  predmetný komunikát je reklamou v zmysle Kódexu. Reklamou sa na účely Kódexu o.i. rozumie aj komunikačný proces iniciovaný nepodnikateľom, ako aj obsah, ktorý je výsledkom tohto komunikačného procesu, pokiaľ sa v rámci komunikačného procesu využívajú metódy, sledujú ciele a pri šírení obsahu používajú spôsoby, ktoré spravidla využíva, sleduje alebo používa komerčná komunikácia, a to aj vtedy, ak komunikačný proces uskutočňuje nepodnikateľom poverená osoba (čl. 2 ods. 2 Kódexu). Predmetný vizuál bol umiestnený na médiách vonkajšej reklamy s cieľom šírenia určitej ideológie/názoru s cieľom ovplyvnenia verejnosti a Komisia má za to, že spôsob prevedenia tejto komunikácie využíva metódy a pri šírení obsahu používa spôsoby, ktoré sú typické pre reklamu, a preto posúdenie sťažností spadá do pôsobnosti Komisie a na predmetné vizuály sa primerane vzťahujú aj ustanovenia Kódexu.
V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi (čl. 10 ods. 3). V predmetnom prípade je súčasťou vizuálu reklamy tvrdenie „potrat = nájomná vražda“ a citácia výroku pápeža v znení: „Nie je správne najať si na vyriešenie problému vraha“. Komisia akceptuje, že uvedený výrok mohol odznieť v rámci vyjadrení pápeža, vo vzťahu k jeho názoru na zbytočné umelé prerušenie tehotenstva. Na druhej strane má však za to, že jeho použitie, je v tomto prípade vytrhnuté z kontextu, a preto ho,  nie je vo vzťahu k prezentácii názoru, či určitej ideólogie v rámci predmetnej reklamy možné považovať za adekvátne. Reklama podsúva mylný názor, že prerušenie tehotenstva je trestným činom, čo v našom právnom poriadku takto definované nie je a prirovnáva lekárov a zdravotníkov, ktorí uvedený úkon vykonajú za vrahov, čo nemožno považovať za akceptovateľné a etické. Komisia nebráni zadávateľovi využiť právo slobody prejavu, avšak zároveň má za to, že jeho uplatňovanie by toto malo byť citlivé a vyvážené tak, aby nedošlo k neetickému zásahu do práv iných. Takýto princíp platí aj v oblasti etického správania sa subjektov, ktorí pôsobia v oblasti reklamy alebo využívajú reklamný priestor, ktorý je súčasťou verejného priestranstva. Forma prezentácie svojho názoru, ktorú zvolil zadávateľ nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov. Dobrým mravom v našej spoločnosti je, že žena má právo voľby a môže sa rozhodnúť, či uvedený zákrok podstúpi alebo nie, rovnako ako to, že prerušenie tehotenstva (potrat) za zákonom stanovených podmienok je v našej krajine legálne. Samotné vizuálne spracovanie reklamy však túto možnosť jednoznačne prezentuje negatívnym spôsobom a môže negatívne zasiahnuť, napríklad ženy, ktoré boli donútené podstúpiť prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov, či lekárov, ktorí tento zákrok legálne vykonali aj napríklad z dôvodu aby zachránili život žene. Skutočnosť, že zadávateľ chce prezentovať odlišný názor na spoločenskú prijateľnosť umelého prerušenia tehotenstva, než je tá, z ktorej vychádza právna úprava platná v Slovenskej republike, síce nie je dôvodom na zásah do slobody prejavu v zmysle nálezu Ústavného súdu SR III.ÚS 42/09-77 avšak reklama vo všeobecnosti ako jeden z nástrojov na realizáciu slobody slova, by mala spĺňať aj etické pravidlá komunikácie. Samoregulácia v oblasti reklamy ako komunikácií vo verejnosti prostredníctvom Kódexu má význam práve s ohľadom na zabezpečenie vyššej miery zodpovednosti za šírený obsah. Samoregulácia je štandardný nástroj na ochranu záujmov dotknutých skupín, ktorá predchádza eskalácií konania, ktoré smeruje k zákonnému obmedzeniu správania sa, a to vrátane slobody slova a aktivácie čl. 26. ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Komisia preto čiastočne uznala námietky sťažovateľa a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex. O to viac, že vizuál reklamy je súčasťou verejného priestranstva bez možnosti obmedziť viditeľnosť tejto reklamy, a preto s ňou môžu prísť do kontaktu aj osoby, ktoré môže negatívne zasiahnuť.
Ako neetické vníma Komisia aj vyobrazenie podobizne pápeža Františka v reklame, nakoľko Kódex v tomto smere kladie požiadavku, že reklama nesmie zobrazovať žiadnu žijúcu osobu, ani sa na žiadnu žijúcu osobu odvolávať, ak s takým zobrazením alebo odvolaním sa nevyslovila táto fyzická osoba vopred súhlas; to sa vzťahuje aj na použitie osobného prejavu fyzickej osoby a primerane sa to vzťahuje aj na právnickú osobu (čl. 20 ods. 1 Kódexu), pričom zadávateľ nepreukázal, že pápež František udelil súhlas so svojím vyobrazením v reklame.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama: „Potrat = nájomná vražda“, zadávateľa: Nadácia Slovakia Christiana je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 3 a čl. 20 ods. 1 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je čiastočne opodstatnená.

Vzhľadom na skutočnosť, že reklama už aktuálne nie je využívaná, Komisia v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, aby do budúcna upustil od  jej ďalšieho šírenia.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 11. 11. 2021

Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie


 

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.