64 (10-12) Krása pre všetkých

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Parfumerie Douglas Slovensko, s.r.o.
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „Krása pre všetkých“ 
zadávateľa: Parfumerie Douglas Slovensko, s.r.o.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Levice, voči TV spotu, ktorý propaguje vianočnú ponuku parfumu predajcu Douglas. Sťažovateľ poukazuje na scénu, v ktorej sa pobozkajú dve ženy. Podľa sťažovateľa Slovensko nie je krajina, v ktorej bol schválený zákon podporujúci LGBTI, preto ani takáto reklama nemá čo robiť v médiách. Slovensko ešte stále chráni tradičnú rodinu páru ženy a muža. Sťažovateľ tiež poukazuje na to, že reklama je vysielaná v čase, kedy ju môžu vidieť aj deti, do ktorých chceme podľa sťažovateľa vštepiť hodnoty zdravej a normálnej rodiny. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že v období od 1.12.2020 do 18.12.2020 vysielal vianočnú kampaň Douglas, ktorá pozostávala z rôznych reklamných spotov (okrem sťažnosťou napadnutej reklamy išlo ešte o reklamný spot „babička s vnučkou“ a „pár v očakávaní“). Všetky tri (3) reklamné spoty poukazujú na jedinečnosť každého z nás a súvisia s heslom Parfumerie Douglas „Krása pre všetkých“. Ani v jednom z týchto troch (3) reklamných spotov sa neobjavuje sexuálny podtext, násilie alebo diskriminácia. Práve naopak, v reklamách sa zadávateľ snaží poukazovať na rôznorodosť skupín ľudí, ktoré sa častou stávajú aj v 21. storočí obeťami diskriminácie: starí ľudia (reklamný spot „babička s vnučkou“), etnické skupiny (reklamný spot „pár v očakávaní“), homosexuálne orientovaní ľudia (sťažnosťou napadnutý reklamný spot). Sťažnosť smeruje proti reklamnému spotu, kde žena pobozkala svoju priateľku ako poďakovanie za vianočný darček. Sťažovateľ zmieňuje, že Slovensko nie je krajinou, kde by bol schválený zákon podporujúci LGBTI komunity, a že reklamný spot nemá čo robiť v médiách nakoľko podkopáva tradičnú, zdravú a „normálnu“ rodinu. So sťažovateľom si zadávateľ dovoľuje nesúhlasiť, nakoľko vnímanie „normálnej“ rodiny, sa za posledné desaťročia zmenilo už v mnohých kultúrach a je iba otázkou času, kedy tieto trendy výraznejšie ovplyvnia aj našu krajinu. V tejto súvislosti si zadávateľ dovoľuje poukázať na nedávny výrok pápeža Františka, ktorý vôbec ako prvý pápež verejne podporil registrované partnerstvá homosexuálov a odobril potrebu zákonov, ktoré takýto zväzok umožňujú. V tejto súvislosti zadávateľ taktiež ďalej uvádza, že Slovenská republika už dávnejšie schválila zákon č. 365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (antidiskriminačný zákon), ktorý v § 2 ods. 1 zakazuje akúkoľvek diskrimináciu z dôvodu sexuálnej orientácie. Rovnaký princíp rovnosti je koncipovaný aj v článku 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (zaručuje základné práva a slobody na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na iné postavenie) a článku 21 Charty základných práv EÚ (zakazuje diskrimináciu z dôvodu sexuálnej orientácie). Sťažovateľova argumentácia o neexistencii zákona podporujúceho LGBTI komunity je teda podľa názoru zadávateľa nesprávna. Napadnutý reklamný spot nijako neporušuje existujúcu právnu úpravu, a práve naopak je v úplnom súlade so slovenským právnym poriadkom. S ohľadom na článok 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky zadávateľ uvádza, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý garantuje základné ľudské práva a slobody každej fyzickej osobe. Zároveň zadávateľ uvádza, že je toho názoru, že sťažnosťou napadnutý reklamný spot nie je spôsobilý narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých s ohľadom na § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Ak reklama obsahuje podnet, ktorý vedie maloletých k otázkam, nemôže to byť automaticky vyhodnotené ako dôvod na jej zákaz. Naopak, popieranie tohto typu informácií prispieva k stigme a k šíreniu diskriminácie. Správanie (bozkávanie sa), ktoré je ako mravné a slušné tolerované u sexuálnej väčšiny, by malo byť posudzované rovnako, teda ako mravné a slušné aj u menšiny. 
 
Popis reklamy:
Spot začína zobrazením dvoch žien, ktoré kráčajú po rušnej ulici. Jedna podá druhej balíčk – darček a rýchlo uteká k privolanému taxíku. Žena balíček otvorí, poteší sa a rozbehne sa za priateľkou, ktorú objíme a pobozká. Záber je doplnený textom v znení: „Veď darček môže znamenať oveľa viac!. Spot je doplnený voice - overom v znení: „Dokonalým darčekom môže byť vôňa, vďaka ktorej zabudnete na okolitý svet. Veď darček môže znamenať oveľa viac!“ Nasleduje ponuka konkrétneho produktu – parfumu za zvýhodnenú cenu, doplnená o odkaz na web stránku predajcu. 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť (čl. 11 ods. 1 prvá veta). V predmetnom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľa. Reklama pracuje s motívom predvianočného obdobia a vianočných sviatkov, ktorý je využitý v rámci propagácie produktov zadávateľa v kontexte jeho vianočnej ponuky. Scénu voči ktorej namieta sťažovateľ, konkrétne moment, kde sa ženy pobozkajú nepovažuje Komisia za neetickú. Predmetné zobrazenie je decentné a v kontexte reklamného príbehu a posolstva reklamy. Reklama podľa Komisie neobsahuje také vyobrazenia, ktoré by boli porušujúce všeobecné normy mravnosti či slušnosti a ani neobsahuje prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V tomto kontexte posudzuje Komisia aj pohlavie účinkujúcich. Ako uvádza aj zadávateľ súčasťou nediskriminačného prístupu k menšinám je aj všeobecná akceptácia zákonnosti, mravnosti a slušnosti toho, čo je mravné a slušné vo väčšine a nie je zákonom zakázané. Opak by práve znamenal diskriminačný prístup, ktorý nie je v súlade s právom na ľudskú dôstojnosť. V súvislosti s možnou konfrontáciou reklamy maloletými osobami je Komisia toho názoru, že reklama nemá  negatívny dopad na maloleté osoby, naopak je príkladom tolerancie k rôznym spoločensky akceptovateľným vzťahom v kontexte vianočných sviatkov. V reklame nie je vyobrazené správanie, ktoré by bolo nejakým spôsobom poburujúce, či malo pohoršovať, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Krása pre všetkých“, zadávateľa: Parfumerie Douglas Slovensko, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 14. 01. 2021
 
 
 Mária Tóthová Šimčáková         predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.