32 (05-02) Kliatba kvíliacej ženy

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: CONTINENTAL FILM, s.r.o.
Médium: Billboard
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Billboard: „Kliatba kvíliacej ženy“
zadávateľa: CONTINENTAL FILM, s.r.o. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči reklame, ktorá komunikuje horor „Kliatba kvíliacej ženy“, zadávateľa CONTINENTAL FILM, s.r.o. Podľa sťažovateľa je vizuál reklamy strašidelný a absolútne nevhodný na verejnú propagáciu na ulici, dokonca pri zoologickej záhrade, kde sa na billboardy pozerajú aj malé deti. Tie môžu mať, podľa sťažovateľa, po vzhliadnutí takejto reklamy traumu na celý život.   
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku, zo dňa 14.5.2019 o.i. uvádza, že vizuál reklamy k filmu „Kliatba kvíliacej ženy“ zobrazuje kričiacu ženu, ktorej tvár je zahalená závojom. Vo veľkej miere, je podľa zadávateľa, na každého fantázii, čo si pod závojom predstaví. Vizuál reklamy predstavuje celosvetovo schválenú komunikáciu tohto filmu určenú pre nosiče vonkajšej reklamy. Umiestnenie reklamy v blízkosti ZOO bolo v danom prípade čisto náhodné, nakoľko tento je situovaný o.i. aj v blízkosti frekventovanej cesty E65. 
 
Popis reklamy:
Vizuál reklamy zobrazuje časť ženskej postavy, ktorá má zahalenú závojom tvár a vystiera ruku. Vizuál je doplnený sloganom: „Chce tvoje deti“ a textom: „Od tvorcov univerza V zajatí démonov; Kliatba kvíliacej ženy; v kinách od 18. Apríla“. V spodnej časti vizuálu sú umiestnené logá partnerov. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
Reklama musí byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi (čl. 10 ods. 3 Kódexu.) Je nutné uviesť, že Komisia pristupuje v rámci posudzovania jednotlivých reklám a vizuálov ku každej reklame individuálne, pričom zohľadňuje jej cieľ, zvolené výrazové prostriedky ako aj ďalšie okolnosti, ktoré je potrebné v procese posudzovania každej reklamy zohľadniť, vrátane vplyvu na maloletých. V predmetnom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľa. Je pravdou, že cieľom reklamy je komunikácia filmového žánru (hororou), ktorý nie je primárne určený maloletým divákom. Táto skutočnosť by však nemala vplývať na vylúčenie predmetného filmového žánru z propagácie ako takého. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je znázornenie jednej z hlavných postáv filmu. Predmetné zobrazenie Komisia nepovažuje za porušujúce Kódex. Postava je zahalená, nie je vyobrazená spôsobom, ktorý by bol šokujúci, násilný, či vzhľadom na žáner neprimerane naturálny. Celkové vizuálne spracovanie reklamy, vrátane použitých, skôr zemitých farieb vyznieva skôr akoby  zobrazená postava bola sochou, nie reálnou bytosťou. Text reklamy, ktorý by čiastočne mohol vyvolať emóciu, konkrétne zvolanie „Chce tvoje deti“, je zrozumiteľný až pre deti, ktoré vedia čítať a Komisia je toho názoru, že tieto sú zároveň už vo veku, kedy reklamu vedia vnímať v kontexte produktu, teda filmu premietaného v kinách, ktorý nie je určený svojim vizuálom maloletým. Komisia sa taktiež nedomnieva, že by reklama mohla vo všeobecnosti u detí vyvolať či už zvýšený záujem o daný filmový žáner, prípadne strach a ani nie je toho názoru, že reklama by mohla mať negatívny dopad na maloletých vzhľadom na použité médiá vonkajšej reklamy, ktoré neboli primárne zamerané na deti. Poukazuje však na skutočnosť, že pri reklame, ktorá nie je alebo nemusí byť určená pre maloletých, je vhodné zvážiť miesto umiestnenia a tým vylúčiť aj možný ojedinelý a individuálny negatívny dopad na emocionálne citlivejšiu maloletú osobu. S ohľadom na tieto skutočnosti Komisia vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že billboard: „Kliatba kvíliacej ženy“, zadávateľa: CONTINENTAL FILM, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 15. 05. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.