54 (08-01) Keď vám zubár odporučí implantáty

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: KM-DENT, s.r.o.
Médium: Facebook
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Facebook: „Keď vám zubár odporučí implantáty“
zadávateľa: KM-DENT, s.r.o. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosti od fyzickej osoby, okres Bratislava voči príspevku ktorý bol zverejnený na Facebook stránke zubnej kliniky Apolónia. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama porušuje Kódex, nakoľko obsahuje lacnú, sexistickú narážku, nevhodný dvojzmysel, stvárňuje ženu ako sexuálnu atrakciu a zobrazuje ju ako sexuálny objekt a prezentuje vzťah muža a ženy ponižujúcim spôsobom.
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: „Príspevok zverejnený 3.9.2019 na Facebookovej fanpage stránke zubnej kliniky Apolónia, bol navrhnutý a vytvorený nami ako žart. V žiadnom prípade sme nechceli nikoho uraziť ani vyvolať u nikoho negatívne emócie.
Naše zdravotnícke vnímanie tejto tematiky nám možno znemožnilo vnímať tento príspevok len ako niečo ľahko humorné a zrejme sme podcenili šírku spektra sledovateľov našej stránky.
Ak by sme vedeli, že náš príspevok niekoho urazí, alebo vyvolá nedajbože pohoršenie, tak by sme ho v žiadnom prípade nezverejnili. Chápeme, že inak vníma príspevok mladý, zdravý, vzdelaný človek a inak ho vníma možno manžel, ktorého žena umiera na rakovinu prsníka. A práve TOTO sme si uvedomili a „precítili“ až po tejto sťažnosti na náš príspevok. Bolo to pre nás veľkým poučením a ďalšie príspevky pred zverejnením budeme posudzovať oveľa citlivejšie a zodpovednejšie.“
 
Popis reklamy:
Príspevok má podobu situačnej fotografie priamo zo zubnej ambulancie, na ktorej je zubár, ktorý sa tvári prekvapene a žena, ktorá sa usmieva a drží si poprsie. Vizuál je doplnený textom v znení: „Keď vám zubár odporučí implantáty, ale vy poviete, že implantáty už máte“. V spodnej časti vizuálu je logo kliniky.  Príspevok je uvedený textom: „Na našej klinike berieme všetko vážne, len nie seba“. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
Reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť (čl. 11 Kódexu). V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä v reklame  použitému stvárneniu ženy, jej tela a jej roly (úlohy), predovšetkým sa vyvarovať stvárnenia ženy ako len sexuálnej atrakcie, ako aj zámerného redukovania jej vlastností, schopností, zručností, záujmov alebo vzhľadu na základe rodových stereotypov (čl. 11 ods. 1 písm. e) Kódexu). Komisia sa v danom prípade nestotožnila s názorom sťažovateľa. Vizuál reklamy evidentne zachytáva autentické prostredie zubnej kliniky, na stránke ktorej bol príspevok zverejnený, pričom fotografia, zachytáva určitú humornú situáciu, ktorú nie je možné vnímať doslovne. Zo záberu je zrejmé, že zadávateľ komunikáciu zverejnil ako určitý vtip s prvkami nadsádzky, žena na fotografii nie je zobrazená ponižujúcim, ani vulgárnym  spôsobom, v rámci vizuálu sa usmieva, pričom je evidentné, že na situácii sa taktiež zabáva. Navyše vizuál je v kontexte samotnej textácie ako aj tematiky, ktorá s problematikou zubnej starostlivosti súvisí (zubné implantáty). Komisia sa nedomnieva, že by reklama obsahovala také výrazové prostriedky, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti, či slušnosti a nie je ani toho názoru, že reklame je v danom prípade sexistická, prípadne, že zobrazuje ženu len ako sexuálnu atrakciu, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že príspevok na Facebooku: „Keď vám zubár odporučí implantáty“, zadávateľa: KM-DENT, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 12. 09. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

17.7.2020

Tlačová správa zo 6. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Dňa 30. 06. 2020 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

17.6.2020

Tlačová správa z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

  BRATISLAVA. Dňa 28. 05. 2020 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.