52 (09-09) Káva a hotdogy

Sťažovateľ: Právnická osoba
Zadávateľ: OMV Slovensko, s.r.o.
Médium: Reklamné články
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 18 ods. 1 písm. b) a čl. 10 ods. 4
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Reklamné články: „Káva a hotdogy“ 
zadávateľa: OMV Slovensko, s.r.o.
 
sú v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 18 ods. 1 písm. b) a čl. 10 ods. 4 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., voči sérii reklamných článkov, zadávateľa OMV Slovensko, s.r.o., ktoré boli publikované v rámci refresher.sk, pluska.sk a topky.sk. Sťažovateľ poukazuje na to, že jednotlivé články porovnávajú kávu a hotdogy, ktoré si môže spotrebiteľ zakúpiť v rámci troch rôznych čerpacích staníc. Sťažovateľ má za to, že predmetné články sú porovnávacou reklamou. Článok o káve, podľa sťažovateľa subjektívne označuje kávu predávanú na čerpacích staniciach spoločnosti OMV za najlepšiu a spoločnosti Shell za najhoršiu, čím jednoznačne dochádza k poškodzovaniu práv a právom chránených záujmov spoločnosti Shell. Článok o káve navodzuje dojem, že má ísť o test káv, ktoré si môžu zakúpiť zákazníci na čerpacích staniciach troch spoločností. Test vykonáva p. Jakub Jandík, ktorý sa profesionálne venuje ochutnávaniu káv. Hodnotenie káv v článku o káve vychádza zo subjektívnych hodnotení recenzenta, ktorý porovnáva ním vybrané vlastnosti, pričom spôsob vykonania testu nie je preskúmateľný (nie je ho možné overiť). Recenzent sa vyjadruje ku „créme“ kávy, t.j. k jej pene, pričom inzerujúca spoločnosť OMV má údajne najlepšiu crému, o čom majú svedčiť aj priložené fotografie. Máme za to, že tvrdenia v recenzii sú účelové a zaujaté v prospech inzerujúcej spoločnosti OMV. Je všeobecne známou skutočnosťou, že pena na káve sa postupom času stráca, až sa napokon stratí úplne. Z článku o káve nie je možno objektívne preveriť, aký dlhý čas ubehol od prípravy kávy k jej hodnoteniu jej crémy (peny) a vyhotoveniu fotografie. Navyše, nie je možné zistiť, či recenzent porovnáva espresso s lungo, alebo iným objemovým typom kávy (?), pretože objem kávy od spoločnosti OMV je podľa priložených fotografií viditeľne väčší. Recenzent poukazuje na chuť kávy, pričom okrem toho, že ide o čisto subjektívne vnímanie, neuvádza druh kávy, t.j. či sa jedná o 100% arabicu, 100% robustu, alebo ich zmes (pri ktorej je taktiež dôležitý jej pomer). Sťažovateľ je presvedčený, že vyššie spomenuté vlastnosti kávy sú podstatné pre jej porovnávanie, avšak v tomto teste boli úplne zamlčané. Recenzent taktiež uvádza, že na čerpacích staniciach spoločnosti OMV si je možné objednať kávu aj do porcelánového hrnčeka, čo pri káve podávanej na ostatných čerpacích staniciach (Shell a Slovnaft) nie je možné, čo je zavádzajúce. Recenzent vychádza z nedostatočného zistených skutočností, pretože na niektorých čerpacích staniciach spoločnosti Shell je taktiež možné dostať kávu do porcelánového hrnčeka a naopak, nie na všetkých čerpacích staniciach spoločnosti OMV je možné si objednať kávu do porcelánového hrnčeka. Recenzent konštatuje, že pri ceste po diaľnici by si vybral práve OMV, bez ohľadu na to, že kávu testoval len na jednej čerpacej stanici u každej značky (Shell, Slovnaft a OMV), čím zjavne uvádza do omylu v tom, že generalizuje výsledok jednej šálky kávy na jednom predajnom mieste (čerpacej stanici) so všetkými predajnými miestami po celom Slovensku. 
 
Článok o hotdogoch má, obdobne ako Článok o káve, predstavovať (ne)závislú recenziu p. Martina Barnu, ktorý je údajne odborne spôsobilá osoba v gastro-priemysle. Recenzent porovnáva dve kategórie hotdogov: (i) klasický hotdog na čerpacích staniciach Slovnaft, Shell a OMV; a (ii) plnený hotdog na čerpacích staniciach Shell a OMV (keďže na čerpacích staniciach spoločnosti Slovnaft plnené hotdogy neponúkajú). Recenzent označuje v oboch kategóriách za víťazov testu hotdogy z čerpacej stanice OMV, čo vzhľadom na jeho subjektívny názor, ktorý nie je možné overiť, predstavuje jednoznačný zásah do práv spoločnosti Shell. Jedným zo základných parametrov pri hotdogu je podiel mäsa v párku ako aj druh použitého mäsa a pri pečive napr. druh múky z ktorej je vyrobené cesto. Recenzent pri klasickom hotdogu subjektívne hodnotí chuť – „najmäsovejšie chutí jednoznačne ...“ a pri pečive uvádza jeho objemnosť či gumovosť. Z uvedeného vyplýva, že pri kategórii klasik recenzent vôbec neskúma reálny podiel mäsa ako ani jeho druh. Naopak pri kategórii plnený hotdog recenzent uvádza, že párok na čerpacej stanici Shell má 85% mäsa a párok na čerpacej stanici OMV má 95% mäsa. Recenzent však neuvádza, že na čerpacích staniciach Shell si je možné vybrať z rôznych druhov párku, pričom pri párku s názvom „mega hotdog“ je podiel mäsa až 98%. Recenzent taktiež neuvádza, v akom čase došlo k hodnoteniu hotdogov, pretože je všeobecne známou skutočnosťou, že pečivo stráca svoje vlastnosti v priebehu plynutia času. Vzhľadom na vyššie uvedené je zrejmé, že Reklamné články porovnávajú vybrané produkty neobjektívne, bez možnosti preskúmania overiteľných vlastností, a preto sú v rozpore s čl. 18 ods. 1 písm. b) Etického kódexu Rady pre reklamu. Reklamné články navyše jednoznačne poškodzujú práva a právom chránené záujmy spoločnosti Shell, a preto sú v rozpore s č. 10 ods. 4 Etického kódexu Rady pre reklamu.
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že nesúhlasí s tvrdením sťažovateľa. Sťažovateľ v rámci svojej sťažnosti upozorňuje na údajný rozpor reklamy s článkom 18 Etického kódexu Rady pre reklamu, avšak s poukazom na článok IV ods. 6 Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu, v zmysle ktorého Arbitrážna komisia Rady pre reklamu „posudzuje reklamu podľa všetkých ustanovení Kódexu a nie je viazaná obsahom sťažnosti.” Pre posúdenie celej reklamy považuje zadávateľ za nutné uviesť aj kontext vzniku samotných PR článkov. V rámci spoločnosti OMV Slovensko, s.r.o. bolo realizovaných viacero krokov, ktoré viedli k zvýšeniu kvality ponúkaných produktov v gastro segmente a spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o. realizovala aj kvantitatívne testovanie ohľadom preferencií zákazníkov. Učinené kroky a spätná väzba boli pre spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o. inšpiráciou na realizáciu mystery shoppingu expertom v danej oblasti a posúdením senzorických vlastností porovnateľných produktov. Pre realizáciu aktivít spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o. oslovila PR agentúru, ktorej úlohou bolo vytipovať vhodného experta, ktorý by spĺňal parametre expertízy v danom segmente a relevantnej autority. Obidve vybrané osoby sú expertmi v gastro segmente. Spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o. mala záujem na hodnotení odborne spôsobilou osobou. Parametre mystery shoppingu boli nastavené tak, aby oslovení experti boli limitovaní iba tým, aby vyberali produkty, ktoré sú vzájomne porovnateľné. Samotná tvorba textov bola v ich réžii. Experti konzumovali bežné produkty dostupné pre zákazníkov, čiže im ani pri mystery shoppingu na čerpacej stanici OMV Slovensko, s.r.o. nebol ponúknutý špeciálny tovar. V rámci editorskej úpravy nebolo do finálnych textov expertov zasahované po obsahovej stránke, všetky vykonané úpravy boli iba štylistického charakteru.
Pri oboch textoch bolo jasne uvedené, kto a ako hodnotil produkty a bolo uvedené, že ide o reklamný článok. Nemáme za to, že uvedené články napĺňajú parametre porovnávacej reklamy – išlo o štandardné zhodnotenie dostupných produktov na trhu expertom v danej oblasti. To, že ide o subjektívne hodnotenie bolo uvedené a čitatelia tak nemohli byť uvedení do omylu a vedeli, že čítajú názor jedného experta a nie sofistikovanú porovnávaciu štúdiu. Zadávateľ v tomto ohľade poukazuje na ustanovenie § 45 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, podľa ktorého je „klamlivou reklamou reklama tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobkov a iných práv a záväzkov, ktorá uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu osoby, ktorým je určená alebo ku ktorým sa dostane, a ktorá v dôsledku klamlivosti môže ovplyvniť ekonomické správanie týchto osôb alebo ktorá poškodzuje alebo môže poškodiť iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa.” Zadávateľ je toho názoru, že v danom prípade neboli spotrebitelia uvedení do omylu, keďže hovoríme o názore experta v oblasti gastro, a teda jeho subjektívny názor nemôže ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľov a nijakým spôsobom nepoškodzuje a nemôže poškodiť iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa.
K jednotlivým bodom sťažovateľa zadávateľ uvádza, že nesúhlasí s tým, že ide o porovnávaciu reklamu. Podľa článku 18 Etického kódexu Rady pre reklamy je porovnávacou reklamou taká reklama, ktorá:
- porovnáva produkty, ktoré neuspokojujú rovnakú potrebu ani nie sú určené na rovnaký účel,
- porovnáva konkrétnu, typickú, podstatnú a overiteľnú vlastnosť alebo charakteristiku produktov, neobjektívnym spôsobom.
 
Ako zreteľne vyplýva už zo samotnej podstaty reklamy, predmetom reklamy je vzájomné porovnanie práve a výlučne len produktov, ktoré uspokojujú rovnakú potrebu , resp. sú u spotrebiteľov určené na rovnaký účel.
 
Reklama teda obsahuje uvedenie metodiky hodnotenia, názor nezávislého experta (nie laika), u ktorého je vysoký predpoklad objektívneho hodnotenia aj z titulu jeho ďalšieho profesionálneho pôsobenia a jednoduchú overiteľnosť tvrdení tým, že spotrebiteľ - konzument jednotlivé produkty vyskúša.
 
V súvislosti s námietkami o článku, v ktorom sa hovorí o káve zadávateľ uvádza, že súhlasí, že hoci ide o názor experta, ide o subjektívne hodnotenie. Považuje to však za prijateľné. Pri aplikovaní logiky, že expert nesmie vysloviť odborný názor, by sa totiž v médiách nemohli objavovať recenzie reštaurácií, filmov, hudby, či iných umeleckých diel. Považuje za relevantné publikovať názor experta, ktorý podľa svojich profesionálnych skúseností hodnotil produkty. Zadávateľ odmieta názor, že článok má navodzovať dojem, že ide o test káv. Jasne je v ňom uvedené, že ide o subjektívne hodnotenie experta a uvedenie jeho preferencií. O test by z pohľadu zadávateľa išlo, ak by boli hodnotené napríklad parametre množstva nápoja, cena, chemický rozbor, či prístroje použité na prípravu. Spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o. považuje za štandardné, že pri osobnom (expertovom) hodnotení senzorických vlastností nápoja nie sú porovnávané zloženia, keďže nejde o porovnávaciu reklamu. Recenzent nikde v texte netvrdí, že by nebolo možné zakúpiť si kávu do porcelánového hrnčeka to-go aj na iných čerpacích staniciach. Opisuje iba svoje skúsenosti z mystery shoppingu a je možné, že na iných čerpacích staniciach mu táto možnosť nebola aktívne ponúknutá. Recenzent podľa informácií zadávateľa  vychádzal z predpokladu, že jednotlivé siete čerpacích staníc udržujú kvalitu svojho produktu konzistentnú na všetkých čerpacích staniciach. 
 
K článku hotdogoch zadávateľ uvádza, že pán Martin Barna pôsobí 20 rokov v gastro priemysle a je profesionálnym hodnotiteľom gastro prevádzok, čo je možné považovať za dostatočne kvalifikovanú a odborne spôsobilú osobu v gastro oblasti. Úlohou recenzenta je uviesť svoju osobnú preferenciu a na základe svojich skúseností objektívne zhodnotiť jednotlivé produkty. Pri jednotlivých hodnoteniach zadávateľ jasne uvádza parametre, ktoré mu vyhovovali, a ktoré nie. Nikde nie je hodnotenie prezentované, ako všeobecný fakt, ale je jasne deklarované ako osobná skúsenosť a pocit. Produkty nie sú porovnávané na základe napríklad podielu mäsa. Tieto údaje sú uvedené informačne a autor iba uvádza aký mal senzorický zážitok z takýchto údenín. O objektivite testu svedčí aj to, že recenzent vytkol produktu spoločnosti OMV Slovensko, s.r.o. jeho vizuálnu prezentáciu a to, že je predpripravený. 
 
Popis reklamy:
Článok o káve. 
Na portáli refresher.sk, v časti inzercia bol zverejnený článok s nadpisom „V ktorej čerpacej stanici sa máš zastaviť, ak si chceš dať dobrú kávu?“  pod ktorým je text v nasledovnom znení: „Barista Jakub Jandík radí, na ktorej benzínke nájdeš dobrú kávu, keď nestíhaš kaviareň. Keď cestuješ naprieč Slovenskom či už na výlet, alebo pracovnú cestu, nemáš vždy čas na zakotvenie v kaviarni. Nielen tvoje auto, ale aj ty potrebuješ doplniť palivo, a tak to všetko odbavíš na čerpacej stanici. Očakávať espresso z výberovej kávy v porceláne je nemožné, no určite sa dá aj medzi kávami z čerpacích staníc nájsť favorit. 
Jakub Jandík, zo známej metalovej kaviarne Mad Drop, počas svojich letných výletov po Slovensku urobil test káv z čerpacích staníc. Rozhodol sa s nami podeliť o jeho výsledky, vďaka čomu bude teraz tvoj výber rýchleho espressa na benzínke istejší.
 
Pozn. – text k fotografii Jakuba Jandíka z kaviarne: „Jakub Jandík v jeho metalovej kaviarni 
Jakub Jandík je známy barista a majiteľ metalovej kaviarne Mad Drop. Káve sa profesionálne venuje viac ako 7 rokov a je majster SR v kategórii Cup Tasters (ochutnávanie káv). Vedie senzorické kurzy na rozpoznávanie chutí v káve a sám absolvoval množstvo kurzov, vrátane svetovo prestížneho Q Processing od Coffee Quality Institute, ktorý je zameraný na spracovanie zelených káv.“ 
 
Jakub porovnával vo svojom teste espresso z troch rôznych čerpacích staníc, a to konkrétne OMV, Slovnaft a Shell. Pri testovaní sa zameral na rôzne vlastnosti kávy, ako je jej créma, aróma a chuť. Následne kávu bodoval na stupnici od 1 do 5, pričom 1 bola najhoršia a 5 najlepšia. 
 
Shell (Deli by Shell) - Križovatka Trenčianskej a Bajkalskej
„Na červeno-žltej čerpacej stanici som dostal pohárik espressa, ktorý na prvý pohľad prezradil svetlú, riedku crému. Nadýchnutie mi zaplnilo čuchové bunky výraznou arómou tmavého praženia. Na jazyku som nezacítil žiadnu aciditu, káva však mala jemný náznak sladkosti.
 
Prevládajúcou chuťou však bola horkosť, k čomu sa pridala pomerne silná vodnatosť a nevýrazné telo. Celkovo bolo toto espresso nevyvážené, príliš horké a v chuti bolo cítiť praženie viac, ako by bolo vhodné.“ 
Pozn. fotografia produktu – kávy v plastovom pohári, pod ktorou je hodnotenie parametrov: „Crema, Aróma, Chuť, celkový dojem“. 
 
OMV - Trnavská cesta
„Jedna z mojich testovacích ciest ma zaviala aj na čerpaciu stanicu značky OMV v Bratislave. Tu ma zaujala možnosť kúpiť si kávu do porcelánového hrnčeka, no pre objektivitu testu som podobne ako na ostatných čerpacích staniciach uprednostnil papierový pohárik.
 
Créma VIVA kávy bola svetlá a jemná, bohatá aróma ponúkala výrazné vône tmavej čokolády. Oproti ostatným ochutnaným kávam bola aróma a vo výsledku aj chuť najmenej poznačená tmavým štýlom praženia. V chuti espressa bola opäť potlačená acidita, čo je ale žiadúce pre väčšinovú klientelu.
 
Dominanciu tmavej čokolády zjemňovalo slabšie, menej výrazné telo. V tomto prípade bolo espresso lepšie vyvážené, chuť čokolády mu dodávala zaujímavý rozmer, podčiarknutý jemnou horkosťou v dochuti. Káva má tak svoj osobitý charakter.“ 
 
Pozn. fotografia produktu – kávy v plastovom pohári, pod ktorou je hodnotenie parametrov: „Crema, Aróma, Chuť, celkový dojem“. 
 
Slovnaft - Prístavná ulica
„Káva z čerpacej stanice Slovnaftu ma privítala svetlou, no hustejšou crémou. Na čuchové vnemy útočila aróma veľmi tmavej čokolády, až tmavého praženia. Chýbajúcu aciditu kávy nenahradila ani sladkosť. Telo bolo celkovo nevýrazné a káva tak bola prázdna, plochá a s prevládajúcou horkosťou.“
 
 Pozn. fotografia produktu – kávy v plastovom pohári, pod ktorou je hodnotenie parametrov: „Crema, Aróma, Chuť, celkový dojem“. 
 
Zhrnutie
Jakub skonštatoval, že ako človek, ktorý sa dlhoročne venuje káve má trochu vyššie nároky. Rozumie tomu, že ľudia na cestách niekedy nemajú inú voľbu ako práve čerpacie stanice. Ktorú čerpaciu stanicu na doplnenie kofeínu teda odporúča, ak je tvoja obľúbená kaviareň nedohľadne?
 
„Ak by som si však mal vybrať a počas dlhšej cesty autom by naozaj nebol čas či možnosť zbehnúť z diaľnice do ozajstnej kaviarne, vybral by som si OMV. Tamojšia VIVA káva sa mi zdá ako prijateľná alternatíva, ktorá neurazí ani moje rozmaznané chuťové poháriky.“
 
Barista podľa svojich odborných skúseností porovnával kávy „to go“ z čerpacích staníc OMV, Slovnaft a Shell. Hodnotené boli najmä senzorické vlastnosti, kde v rámci svojej expertízy hodnotil crému, arómu a chuť. Hodnotil sa aj celkový dojem z kávy – čiže komplexný zážitok z pitia kávy. Následne jednotlivé parametre bodoval na stupnici od 1 do 5, pričom 1 bola najhoršia a 5 najlepšia. Barista je úradujúci majster SR v kategórii Cup Tasters.“  
 
Článok o hotdogoch. 
Na portáloch topky.sk a pluska.sk bol zverejnený článok, označený ako reklamný článok, či PR článok s nadpisom „FOOD DEGUSTÁTOR: Občerstvenie na cestách - veľký test hotdogov“ pod ktorým je text v nasledovnom znení: 
„Poznáte to, dlhá cesta autom stále pred vami, no v bruchu vám už hudci vyhrávajú. Času na plnohodnotné jedlo nie je, nekvalitou sa však človek kŕmiť nechce ani v takejto situácii. Mnohí vodiči preto radi siahnu po hotdogoch – ich príprava netrvá dlho, sú teplé, rýchlo zasýtia a dnes sú súčasťou ponuky takmer na každej čerpacej stanici.
 
Ani párok v pečive však nechutí všade rovnako. S expertom na gastronómiu Martinom Barnom, sme sa vybrali na čerpacie stanice Slovnaft, Shell a OMV, aby sme zistili, kde zaženiete náhly hlad najlepšie.
 
KATEGÓRIA:  Klasický hotdog
K základnej podobe hotdogu nemožno mať výhrady nikde – pomer otvoru pečiva a hrúbky párku bol na čerpacích staniciach všetkých troch značiek vyvážený. Tento parameter je pritom podstatný, keďže omáčky (kečup, horčica) sú tak vo všetkých prípadoch rovnomerne rozdelené po celej dĺžke a nielen natlačené v spodnej časti. Otvory v pečive na to vytvárajú dostatočný priestor.
 
Na čerpačke Slovnaftu som dostal hotdog v klasickom francúzskom pečive. Bolo v poriadku, hoci v pomere k párku bolo trochu objemnejšie. Vo výsledku to však nekazilo chuť a pečivo zostalo mäkké aj keď dlhšie stálo.
 
Pečivo Shell bolo hutné a mal som pocit, že trochu gumové. „Gumovosť“ bola po odstátí ešte výraznejšia.
 
Na OMV bolo pečivo najchrumkavejšie. Nie je totiž zapekané v kontaktnom grile, ale pečené priamo v piecke. Výsledný efekt má niečo do seba. Objemovo je pečiva menej, čo je však výhoda, ak sa ním nechcete presýtiť.
„Najmäsovejšie“ chutí párok jednoznačne na OMV, nasleduje Slovnaft a Shell. Omáčky boli kvalitné vo všetkých troch prípadoch.
 
Výsledok:
Rozdiely sú naozaj v detailoch. Kým Slovnaft môže lákať na jemné pečivo, OMV ho doháňa spôsobom prípravy. Na OMV nám najviac chutil aj párok. Oba produkty sú však kvalitou porovnateľné, Shell podľa nás za konkurenciou zaostáva v oboch parametroch.
 
KATEGÓRIA: Plnený hotdog - mexický
Gourmet Hot Dog Shell
Čerpacie stanice Shell okrem klasického párku v rožku ponúkajú aj „nový“ koncept, Gourmet Hot Dog, na ktorý som sa zameral. Úvodzovky volím, pretože tento koncept tu už bol, len prišlo k zmene pečiva a staronové produkty dostali vznešenejší názov „Gourmet“.
Mexiko Hotdog na čerpacích staniciach s mušľou v znaku má podľa informácie obsluhy párok s podielom mäsa 85 %, čo síce nie je tragédia, no pri konzumácii som to spozoroval. Produkt som testoval dvakrát, vždy som ho dostal pripravený inak.
Hrubý párok vyplnil všetok priestor v sladkom studenom pečive. Sladká studená salsa na párku (pripomínala skôr kečup so sterilizovanou zeleninou) sa preto prelievala aj cez pečivo. Produkt bol presypaný sušenou cibuľkou a sušenými čili vločkami, čo však pôsobilo skôr dekoračne, lebo k chuti to nijako výrazne neprispelo.
Pri druhej ochutnávke už bolo pečivo teplé, no zvyšok výhrad zostáva. V tomto prípade platí, že menej je niekedy viac. Keďže hotdog obsluha pripravuje až po objednaní, príprava trvá o čosi dlhšie; pri nezaneprázdnenom personáli môžete čakať približne tri až päť minút. Treba však priznať, že vyskladať hotdog a zapiecť ho sa naozaj za dvadsať sekúnd nedá.
Pečivo je jemné, mäkké a sladké. Po rozžutí v ústach však stráca chuť a stáva sa len sladkou hmotou. Takéto pečivo síce k typu amerického hotdogu patrí, no voľba Shell má nižšiu kvalitu, než by som očakával. Pečivo je navyše sladšie, než je vhodné. Konzistenciou sa nachádza niekde medzi lacnou burgrovou žemľou a rožkom. Neočakávam, že na čerpacích staniciach bude kraftové pečivo, no na trhu sa už dnes dajú nájsť i kvalitnejšie výrobky.
Párok má mäsovú chuť, nižší obsah mäsa cítiť, no až tak to neprekáža. Skôr mi nevyhovovalo, že je v pomere k pečivu zbytočne veľký. Tu asi koncept stavil skôr na veľkosť ako na kvalitu, ktorá by dodala výraznejšiu chuť.
Hotdog je tak aj preto väčší a menej kompaktný ako u konkurencie. Pri konzumácii som musel byť opatrný, aby som sa nezašpinil a zjesť ho jednou rukou bolo pre mňa nemožné. Hoci je mierne nudný a chuťovo chaotický, žalúdok zaplní teplým pokrmom.
 
Mexický Hot Dog OMV
Pohľad na hotdog vo vitríne ma najskôr nenadchol, no milé narezanie párku v pečive mi príjemne pripomenulo špekáčiky pri ohnisku.
Pri objednávke ma zarazilo, že produkt je predpripravený. Bol som však príjemne prekvapený, že do dvadsiatich sekúnd som už hotdog držal v ruke – a teplý! Francúzska bagetka po stlačení zapraskala, čo vyvoláva pocit čerstvo upečeného pečiva. Párok trochu prečnieva, takže najskôr som ochutnal mäso. Tu naozaj nie je čo vytknúť. Podiel mäsa 95 % hovorí sám za seba, párok je naozaj kvalitný. OMV naň upozorňuje, no poznať to jasne aj na chuti. Tá je navyše ešte dokreslená zelenou paprikou, ktorá je zapracovaná priamo v párku. Hoci nie je pikantná, mäsu dodáva príjemný podtón.
 
Dôležitým faktorom pri tomto type hotdogu je omáčka, ktorá dotvára a dokresľuje celý snack. Väčšina prevádzok sa pri príprave „amerického“ hotdogu neobťažuje zakomponovať ju dovnútra produktu, ale ju zväčša pridáva len na záver. V prípade OMV je BBQ omáčka aj vo vnútri; na povrchu pôsobí skôr dekoračne. Aj vďaka tomu je konzumácia pohodlná a nezašpinil som sa pri nej. Vyzdvihujem aj kombináciu zapečeného čedaru a príjemne pálivých papričiek jalapeňos, ktorá k sebe jednoducho patrí.
Predpokladám, že OMV stavila na neskutočnú rýchlosť servisu. Aj napriek tomu, že hotdog obsluha nepripravuje priamo na mieste, ale je predpečený a následne sa bleskovo zapeká, je stále v chrumkavom a príjemne mäkkom pečive. Párok je šťavnatý a s vyváženými chuťami. BBQ a jalapeňos dokresľujú celkovú chuť. Roztečený čedar zase pridáva šmrnc.
Hotdog celkovo chuťovo ladí. Mexická variácia od OMV sa dá zjesť rovnako pohodlne ako klasický párok v rožku. Nemusel som si dávať pozor na to, aby nič nevytekalo alebo nevypadávalo. Omáčka a párok sú zapečené pod vrstvou syra, do ktorého sú vnorené kúsky papričiek, takže povrchová BBQ omáčka má skôr dekoračný účel. Hotdog sa tak dá jesť aj jednou rukou. Ak by obsahoval navyše aj avokádové guacamole, bol by viac mexický a trochu viac „sexi“, no to by sa už zrejme neudržal na príjemnej cene 2,19 eura.
VÝSLEDOK:
Mexický Hot Dog OMV: Pomer cena/kvalita/výkon hodnotím ako veľmi dobrý.
Gourmet Hot Dog Shell: Pomer cena/kvalita/výkon  hodnotím ako priemer.
 
Martin Barna
V gastropriemysle pôsobí viac ako 20 rokov. Začínal na Slovensku, kde si postupne prešiel pozíciami kuchár, šéfkuchár aj Executive chef. Ako 26-ročný odišiel do zahraničia. Krátko pôsobil vo Veľkej Británii, neskôr v Írsku, kde sa priučil vyššej gastronómii v reštauráciách Marca Pierra Whita (učiteľ Gordona Ramseyho). Po čase a „vybruslení“ sa vypracoval na Executive chefa a F&B manažéra v hotelových reťazcoch.“ 
Článok je doplnený fotografiou produktu. 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V danom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom zadávateľa, podľa ktorého uvedené články nenapĺňajú parametre porovnávacej reklamy, ale predstavujú štandardné  zhodnotenie dostupných produktov na trhu expertom v danej oblasti. Je pravdou, že v rámci článkov sa k jednotlivým, vybraným produktom vyjadrujú odborníci, ktorí prezentujú ich akési subjektívne hodnotenie. Je však tiež pravdou, že predmetný obsah nevznikol spontánne, napríklad z iniciatívy samotných odborníkov alebo redakcie, ktorá obsah publikovala a ich nezávislého hodnotenia, ale bol súčasťou komerčnej komunikácie, objednávateľom ktorej je jedna z hodnotených značiek. V tomto kontexte možno teda jednoznačne hovoriť o tom, že predmetný obsah je reklamou v zmysle ako túto definuje Kódex a zároveň, keďže sa v rámci predmetnej reklamy priamo označuje iný súťažiteľ a jeho produkty s cieľom ich vzájomného hodnotenia - porovnania má Komisia za to, že uvedené články sú porovnávacou reklamou a v tomto kontexte je reklamu nutné aj posudzovať. 
 
V zmysle Kódexu neprípustnou je o.i. reklama bez ohľadu na to, či spĺňa alebo nespĺňa zákonné podmienky porovnávacej reklamy, ak porovnáva konkrétnu, typickú, podstatnú a overiteľnú vlastnosť alebo charakteristiku produktov, neobjektívnym spôsobom (čl. 18 ods. 1 písm. b) Kódexu). 
 
V rámci článku o káve odborník porovnáva kávy „to-go“ z troch čerpacích staníc, pričom v článku je uvedené, že hodnotené boli najmä senzorické vlastnosti (créma, aróma, chuť) a celkový dojem / zážitok z pitia kávy. V článku o hotdogoch food degustátor hodnotí hotdogy so zameraním sa na viacero druhov a celkové zhodnotenie párku (jeho mäsovosť), pečiva či celkového dojmu.   
 
Je pravdou, že v rámci reklamy sú porovnávané produkty, ktoré uspokojujú rovnakú potrebu a sú určené na rovnaký účel. V rámci reklamy sú dostatočne odlíšení aj konkurujúci súťažitelia, pričom spôsob hodnotenia produktov nie je znevažujúci. Avšak Komisia má za to, že v rámci danej reklamy nedochádza k porovnaniu  konkrétnych, typických, podstatných a overiteľných vlastností a charakteristík produktov objektívnym spôsobom. Reklama síce prezentuje určité subjektívne názory expertov, avšak nakoľko v danom prípade ide jednoznačne o reklamu porovnávaciu, malo byť toto hodnotenie podporené objektívnymi skutočnosťami, ako sú napríklad zadefinovanie presnej metodiky hodnotenia a postupovanie podľa nej, vytvorenie rovnakých podmienok hodnotenia, zabezpečenie určitej objektívnosti hodnotenia napríklad formou slepého testu, ktoré by zvyšovali jeho dôveryhodnosť a pod. Predmetné skutočnosti v reklame absentujú a Komisia preto uvedenú reklamu nepovažuje z hľadiska porovnávacej reklamy za prípustnú a objektívnu. 
 
Komisia je taktiež toho názoru, že práve vo vzťahu ku konkurencii a s ohľadom na to, že predmetnú porovnávaciu reklamu nemožno považovať za objektívnu je táto reklama v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami hospodárskej súťaže a spôsobilá privodiť ujmu inému súťažiteľovi alebo spotrebiteľom (čl. 10 ods. 4 Kódexu). 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Reklamné články: „Káva a hotdogy“, zadávateľa: OMV Slovensko, s.r.o. sú v rozpore s ustanoveniami čl. 18 ods. 1 písm. b) a čl. 10 ods. 4 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.
 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 12. 11. 2020
Mária Tóthová Šimčáková v.r. predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

4.11.2020

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 15. 10. 2020...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.