13 (04-03) Jediná v každom okrese

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: Prima banka Slovensko, a.s.
Médium: YouTube
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Video na YouTube: „Jediná v každom okrese“
zadávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Šaľa, voči videu, ktoré je umiestnené na YouTube, zadávateľa Prima banka Slovensko, a.s. Sťažovateľ považuje informáciu „Prima banka. Jediná v každom okrese.“ za klamlivú. Sťažovateľ uvádza, že podľa jeho názoru napríklad Poštová banka poskytuje svoje bankovníctvo všade. Ďalej sťažovateľ poukazuje na ďalšie banky (Tatra banka, SLSP), ktoré majú podľa jeho názoru pobočky v každom okresnom meste. Podľa sťažovateľa predmetná reklama zavádza spotrebiteľa tak, aby bol motivovaný využívať produkty od Prima banky a snaží sa vzbudiť dojem, že len Prima banka je dostupná v každom okrese. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že tvrdenia sťažovateľa odmieta a považuje ich za klamlivé. Prima banka má ako jediná banka pobočky v každom zo 79 okresov Slovenska, čo je všeobecne známe aj u konkurencie. Tatra banka. Slovenská sporiteľňa, ani Poštová banka, a ani žiadna iná zo slovenských bánk nemá pobočky v každom slovenskom okrese, čo je podľa zadávateľa ľahko dohľadateľné na webových stránkach jednotlivých bánk. Zadávateľ má za to, že predmetnou reklamou, zverejnenou na internetovom portáli YouTube nekoná v rozpore so žiadnym ustanovením Kódexu, ani nezavádza spotrebiteľa. Reklama je zverejnená s plným vedomím o pobočkovej sieti konkurencie, a preto slovné spojenie „Prima banka. Jediná v každom okrese“ nie je klamlivou reklamou, nakoľko je pravdivé.  
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu krátkeho 6-sekundového videa, umiestneného na portáli YouTube. Vo videu je umiestnené logo zadávateľa, v kontexte headlinu: „Prima banka. Jediná v každom okrese.“. Vizuál je doplnený textom? „Rýchlo, jednoducho, výhodne.“
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt (čl. 15 ods. 4 Kódexu). V danom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila a pri posudzovaní reklamy vychádzala o.i. aj z tvrdenia zadávateľa, ktorý potvrdil, že je jedinou bankou, ktorá má pobočky v každom okrese, ako aj z vlastného prieskumu pobočiek najväčších bánk. Komisia sa zaoberala uvedeným tvrdením aj vo vzťahu ku konkurencii, ktorú uvádza aj sťažovateľ, konkrétne Poštová banka, o ktorej je známe, že svoje služby poskytuje aj na poštových pobočkách, a teda by sa mohlo zdať, že pôsobí v rámci všetkých okresov. V tomto prípade však Komisia prihliadala na skutočnosť, že služby Poštovej banky v rámci jednotlivých poštových prevádzok nie sú vždy poskytované v takej miere ako sú poskytované priamo na bankových pobočkách a samotný priemerný spotrebiteľ poštu ako bankovú inštitúciu, resp. plnohodnotnú bankovú pobočku primárne ani nevníma. S ohľadom na vyššie uvedené má teda Komisia za to, že reklama neobsahuje informáciu, ktorá by bola pre spotrebiteľa zavádzajúca a za súladné s Kódexom v tomto prípade považuje aj využitie superlatívu. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Video na YouTube: „Jediná v každom okrese“, zadávateľa: Prima banka Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.   
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 23. 04. 2020 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

4.11.2020

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 15. 10. 2020...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.