59 (08-09) Jazdite naplno – plaťte 1%

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
Médium: Billboard, web sránka
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Billboard, web stránka zadávateľa: „Jazdite naplno – plaťte 1%“
zadávateľa: Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci október zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Dolný Kubín voči reklamnej kampani „Jazdite naplno. Plaťte 1%“, zadávateľa Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. Sťažovateľ poukazuje na to, že v danej reklame Mercedes-Benz ponúka operatívny lízing vo výške mesačnej splátky 1% z ceny podľa cenníka konkrétneho vozidla. Samotná reklama, publikovaná vo forme billboardu, neobsahuje žiadne obmedzenia či vyhlásenia k vyššie uvedenému. Po otvorení internetovej stránky www.jednopercento.sk, vzťahujúcej sa na tento produkt, je zrejmé, že ponuka operatívneho lízingu je v skutočnosti oveľa menej atraktívna, ako ju uvedeným spôsobom propaguje Mercedes-Benz a to z nasledovných dôvodov: prvá splátka ceny vozidla nie je 1% ale 15% z plnej cenníkovej ceny vozidla; mesačné splátky vo výške 1% sa vzťahujú len na zmluvy uzavreté minimálne na 36 mesiacov, pričom Mercedes-Benz neuvádza žiadnu výšku splátky v prípade, že zmluva je uzavretá na kratšie obdobie, avšak je možné predpokladať, že splátky budú vyššie; mesačné splátky vo výške 1% sa nevzťahujú na vozidlá s príplatkovou výbavou presahujúcou 20% cenníkovej ceny vozidla; v splátkach nie sú zahrnuté havarijné ani povinné zmluvné poistenie vozidla, pričom uzatvorenie týchto poistení prostredníctvom Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o. je povinné, čo predstavuje ďalšie finančné zaťaženie zákazníka; zákazníci sú povinní zaplatiť administratívny poplatok vo výške 1% z cenníkovej ceny vozidla. Sťažovateľ má za to, že aj napriek tomu, že Mercedes-Benz prezentuje svoju ponuku ako operatívny lízing, nejde o operatívny lízing, ale o finančný lízing (ako príklad sťažovateľ uvádza porovnanie podmienok operatívneho a finančného lízingu uvádzané ČSOB na nasledujúcej webstránke: https://www.csobleasing.sk/financovanie/csob-autolease/porovnanie-financneho-a-operativneho-leasingu/) Podľa sťažovateľa reklama označená ako ponuka operatívneho lízingu vzbudzuje u spotrebiteľa dojem, že nebude požadovaná úhrada vyššej mesačnej splátky, než 1%, že táto mesačná splátka bude platiť bez ohľadu na dĺžku nájomného vzťahu,  v splátkach sú zahrnuté aj náklady havarijného a povinného zmluvného poistenia a žiadne ďalšie poplatky nebudú požadované. Na základe vyššie uvedeného má sťažovateľ za to, že reklama uvádza priemerného spotrebiteľa do omylu alebo podstatne narušuje či je spôsobilá podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu spôsobom, ktorý mu bráni urobiť kvalifikované rozhodnutie a sprostredkúva nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom informácie podstatné pre priemerného spotrebiteľa na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie.
 
 
 
Zadávateľ sa vo svojom stanovisku zo dňa 8.10.2018 vyjadril k jednotlivým námietkam nasledovne: K argumentom ohľadne prvej navýšenej splátky (a), obmedzenia aplikovateľnosti
mesačnej splátky vo výške 1% len na zmluvy uzavreté minimálne na 36 mesiacov (b), vylúčenie vozidiel s príplatkovou výbavou presahujúce 20% cenníkovej ceny vozidla (c), nezahrnutie havarijného a povinného poistenia vozidla (d) alebo administratívneho poplatku (e) oznamujeme, že všetky tieto podmienky predmetného produktu sú riadne zverejnené na internetovej stránke www.jednoprocento.sk, na ktorú reklama prehľadne odkazuje. Aj v prípade, v ktorom by potenciálny zákazník urobil rozhodnutie o obstaraní produktu len na základe takejto reklamy, bez toho aby spomínanú stránku navštívil, budú mu všetky dodatočné informácie transparentným spôsobom oznámené pri rokovaní so zástupcom našej spoločnosti, rovnako tak, ako budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť samotnej zmluvnej dokumentácie. Reklama odkazujúca na 1% je mienená tak, ako je samotný produkt operatívneho leasingu koncipovaný a preto naozaj spotrebiteľ platí v prípade splnenia podmienok, transparentne uvedených na stránke www.jednopercento.sk, mesačnú splátku vo výške 1% z celkovej ceny vozidla. Podmienky získania produktu v stanovenej výške mesačnej splátky sú zverejnené na uvedenej web stránke. Tieto podmienky nie sú skryté, nenútia a neuvádzajú spotrebiteľa do neistoty a nevzbudzujú klamlivú predstavu o nákladoch, ktoré je spotrebiteľ povinný vynaložiť v súvislosti s mesačnou splátkou. Informácie zverejnené na billboarde sú súčasťou celkovej online kampane 1%, ktorá ďalej v rámci marketingovej stratégie odkazuje spotrebiteľa prostredníctvom billboardu na stránku www.jednopercento.sk. Na predmetnej stránke, spotrebiteľ nie je schopný uzatvoriť (kúpiť) operatívny leasing! Stránka slúži výlučne pre informáciu spotrebiteľa. Podľa nášho právneho názoru predmetná reklama na operatívny leasing nie je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, nakoľko zodpovedá a nevymyká sa čestnej obchodnej praxi a všeobecnej zásade dobrej viery uplatňovanej v oblasti poskytovania leasingu vozidiel. Podstatou operatívneho leasingu je viacero vzájomne podmieňujúcich skutočností, v ktorých prípade splnenia, nastáva určité zvýhodnenie v podobe 1% mesačnej splátky. Samotná reklama, ktorá zobrazuje 1% bez odvolania sa na to, či ide o 1% akontácie alebo 1% mesačnej splátky alebo 1% zostatkovej ceny vozidla nie je mienené doslovne. Ďalej máme za to, že v zmysle ust. § 7 ods. 2 písm. b) Zákona reklama 1% podstatne nenarušuje ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa, nakoľko spotrebiteľovi
reklama (i) nič nesľubuje (ii) nezakrýva podstatné ekonomické informácie (iii) nie je orientovaná na skupinu spotrebiteľov, ktorých by touto reklamou mohla ekonomicky poškodiť alebo znevýhodniť. Súčasne zdôrazňujeme, že predmetný produkt, teda operatívny lízing, nie je vôbec produkt určený pre spotrebiteľov a nie je spotrebiteľským úverom v zmysle zákona č. 129/2010 Z. z., o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súvislosti s námietkou k samotnej povahe ponúkaného produktu konštatujeme, že v tomto prípade sa jednoznačne jedná o operatívny lízing. Dôvodom je skutočnosť, že po ukončení nájmu ostáva vozidlo vo vlastníctve prenajímateľa, teda leasingovej spoločnosti. K tomu súčasne uvádzame, že obsah tabuľky, na ktorú sťažovateľ odvoláva (https://www.csobleasing.sk/financovanie/csob-autolease/porovnanie-financneho-aoperativneho-), s týmto naším tvrdením nie je v rozpore. Jediný relevantný ukazovateľ definujúci charakter výrobku je práve riadok č. 1 tejto tabuľky s názvom "Vlastnícke právo". Na základe ostatných faktorov tabuľka tento náš produkt buď zaraďuje do stĺpca "Operatívny lízing" (zostatková hodnota je trhová, počet najazdených kilometrov je vopred stanovený, prevádzka a údržba je súčasťou splátok), alebo sa jedná o faktor, ktorý je premenlivý a ak nie je splnená podmienka uvedená v tabuľke, tak to ešte neznamená, že v konkrétnom prípade nejde o operatívny lízing. Napr. nulová akontácia je typická u fleetových zákazníkov, ktorí v prípade tohto produktu predstavujú absolútnu väčšinu portfólia, v oblasti retailu je však prvá navýšená splátka štandardná a neznamená, že sa nejedná o operatívny lízing.  Podľa nášho názoru sa s ohľadom na vyššie uvedené takouto reklamou nedopúšťame porušenie príslušných ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, či Etického kódexu. Vhodným riešením môže byť náprava formulácie takým spôsobom, pri ktorom bude zrejmé, že internetová stránka www.jednopercento.sk obsahuje ďalšie informácie špecifikujúce podmienky, za ktorých je možné daný produkt získať nie však samotná úprava vizuálneho pútača (billboard). 
 
V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnili konateľ spoločnosti, Martin Pavelek, riaditeľka marketingu a PR, Ingrid Drozd Janečková a právnik Martin Sasinek. M. Pavelek vysvetlil, že cieľom reklamy nebolo poskytnúť podrobné podmienky produktu, ale upútať pozornosť zákazníka a priviesť ho na web stránku jednopercento.sk, kde je propagovaná ponuka podrobne vysvetlená. Okrem iného sú podrobnosti produktu vysvetlené aj vo všeobecných obchodných podmienkach a sú aj súčasťou jednotlivých zmlúv, ktoré zákazníci uzatvárajú so spoločnosťou. Konečné podmienky ponuky, vrátane výšky akontácie a prvej skládky sú potom so zákazníkmi prejednávané individuálne a variované vo vzťahu k službám, ktoré si zákazník vyberie. M. Sasinek doplnil, že podstatou reklamy bolo definovať základný parameter ponuky – údaj 1%, ktorý je v danom prípade zveličený a abstraktný. Jeho konkrétnu podobu zákazník získa na základe ďalších informácií, ktoré sú mu vo vzťahu k jeho požiadavkám poskytnuté. M. Pavelek doplnil, že samotný produkt podľa názoru spoločnosti spĺňa podmienky pre operatívny lízing.  
 
Popis reklamy: 
Vizuál billboardu: 
V ľavej časti vizuálu je vyobrazená predná maska automobilu s typickým symbolom značky Mercedes. V pravej časti je text: „Jazdite naplno. Plaťte 1%. Nový operatívny lízing. www.jednopercento.sk“ V spodnej časti vizuálu je názov značky a headline: Mercedes – Benz. The Best or nothing a logo značky. 
 
Popis web stránky: 
Web stránka www.jedopercento.sk je určená k informovaniu zákazníka o podmienkach ponuky Jazdite naplno. Plaťte jedno percento. Na stránke sa nachádza text v nasledovnom znení: „Operatívny lízing Mercedes-Benz; Jazdite naplno.; Plaťte 1 %; Váš Mercedes-Benz už za 1 % z ceny mesačne; Nový operatívny lízing; Zaplaťte prvú mesačnú splátku vrátane DPH vo výške 15 % z plnej cenníkovej ceny vozidla. Za všetky ďalšie splátky zaplatíte už len 1 % z plnej cenníkovej ceny vozidla. Nakonfigurujte si svoj Mercedes-Benz s najvýhodnejším operatívnym lízingom. Vy jazdíte, my sa staráme.“ 
Pod textom sú vyobrazené jednotlivé modely vozidiel, na ktoré sa ponuka vzťahuje s možnosťou konfigurácie ponuky a následného výpočtu orientačnej sumy splátky. V dolnej časti stránky je uvedený text v znení: „Služby zahrnuté v cene operatívneho lízingu: Prenájom na 36 mesiacov; Servisná zmluva Excellent; Prihlásenie a odhlásenie vozidla; Balík služieb mobility Mobilo/MobiloVan; Registračný poplatok; 24-hodinová pohotovostná služba; Daň z motorových vozidiel; Možnosť GAP pripoistenia“; V spodnej časti sú zodpovedané najčastejšie otázky. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
V zmysle Kódexu je klamlivá reklama neprípustná. Za klamlivú reklamu sa považuje reklama, ktorá najmä uvádza priemerného spotrebiteľa do omylu alebo podstatne narušuje či je spôsobilá podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu spôsobom, ktorý mu bráni urobiť kvalifikované rozhodnutie, ako aj reklama, ktorá   sprostredkúva nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom informácie podstatné pre priemerného spotrebiteľa na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie (čl. 14 ods. 1 písm. a) a b) Kódexu). V danom prípade sa Komisia nestotožnila s námietkami sťažovateľa. Sťažovateľ namieta, že súčasťou billboardovej reklamy nie sú podrobné podmienky ponuky, resp. obmedzenia. Komisia je v tomto prípade toho názoru, že komunikácia produktu je súčasťou reklamnej kampane, ktorá pozostáva z viacerých nosičov. Billboard, voči vizuálu ktorého namieta sťažovateľ je teda len jedným, navyše nie primárnym  z komunikačných kanálov, ktoré upozorňujú na existenciu ponuky. Hlavným nosičom je web stránka www.jednopercento.sk, ktorá obsahuje obsiahle informácie o ponuke, vrátane jej podrobných podmienok. Vizuál billboardu v zjednodušenej podobe komunikuje hlavnú charakteristiku ponuky a definuje jej podstatu (nový operatívny lízing, pri ktorom zákazník platí jedno percento z plnej cenníkovej ceny vozidla), čo vzhľadom na možnosť hyperboly v reklame  považuje Komisia za akceptovateľné. Zároveň treba uviesť, že zadávateľ nevylúčil možnosť nastavenia služby aj na 1 %. Na billboarde je jasne a zrozumiteľne uvedený odkaz na  web, po kliknutí na ktorý sa zákazník dozvie všetky podrobné informácie avšak nemôže si danú službu objednať. Je na zadávateľovi, ako nastaví komunikáciu so zákazníkmi, ktorí sú podnikateľské subjekty – na ktoré je reklama zameraná – s ohľadom na mieru podrobnosti a upozornení jeho ponuky. Komisia sa nedomnieva, že priemerný spotrebiteľ by urobil kvalifikované rozhodnutie len na základe billboardovej reklamy a je tiež toho názoru, že priemerný spotrebiteľ na základe vizuálu billboardovej reklamy nemôže očakávať, že ponuka nemá žiadne ďalšie podmienky, najmä ak reklama odkazuje na samostatnú web stránku k ponuke. Využitie ponuky je navyše v tomto prípade previazané na podpis zmluvy, ktorému predchádza osobné stretnutie s poskytovateľom služby, na ktorom potenciálny zákazník získa všetky potrebné informácie. Ak podmienky ponuky presahujú obvyklú prax alebo sú iné ako obvyklá prax, je na zadávateľovi vysvetliť situáciu zákazníkovi, pričom nevhodne zvolená miera tejto komunikácie je práve na ujmu zadávateľa. S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že reklama sprostredkúva informácie zrozumiteľným a jasným spôsobom, neuvádza priemerného spotrebiteľa do omylu, ani nie je spôsobilá narušiť jeho ekonomické správanie, a preto ju považuje za neporušujúcu Kódex. 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že billboard, web stránka zadávateľa: „Jazdite naplno – plaťte 1%“, zadávateľa: Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. nie sú v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
Preskúmanie nálezu: 
Sťažovateľ v lehote na podanie žiadosti o preskúmanie požiadal Radu o preskúmanie nálezu a uhradil administratívny poplatok. Sťažovateľ žiada preskúmanie nálezu v zmysle článku IV ods. 12 z dôvodu porušenia Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu („Poriadok“), nakoľko Arbitrážna komisia podľa jeho názoru opomenula zaoberať sa sťažnosťou – dôvodmi sťažnosti tak, ako sú formulované v sťažnosti. Predmetom sťažnosti voči vyššie uvedenej reklame bolo preskúmanie, či reklama Mercedes-Benz neuvádza spotrebiteľa do omylu tým, že svoj produkt, ponuku označuje ako operatívny lízing napriek tomu, že tento nespĺňa podmienky pre operatívny lízing ale ide o finančný lízing z dôvodov vysvetlených v sťažnosti. Rada pre reklamu sa v náleze touto otázkou vôbec nezaoberala. Vyjadrila sa len k otázkam, či je potrebné, aby text reklamy obsahoval aj ďalšie údaje obmedzujúce atraktívnosť ponuky v očiach spotrebiteľa. Sťažovateľ je toho názoru, že primárny problém je v tom, že Mercedes reklamuje svoj produkt ako operatívny lízing aj napriek tomu, že o operatívny lízing vôbec nejde. Sťažovateľ poukazuje na predchádzajúcu rozhodovaciu prax Rady pre reklamu, konkrétne na arbitrážny nález 10 (02-04) vo veci rozporu reklamy zadávateľa P Automobil Import s.r.o. a Etickým kódexom. V predmetnom náleze Rada pre reklamu rozhodla o rozpore internetového bannera zadávateľa P Automobil Import s.r.o. s ustanovením čl. 16 písm. a) Etického kódexu reklamnej praxe, z dôvodu, že reklama je zavádzajúca (pozn. žiadosť o preskúmanie nálezu obsahuje konkrétne citácie z predmetného arbitrážneho nálezu).  Sťažovateľ má za to, že pri reklame Mercedes-Benz ide o podobný prípad. Mercedes–Benz, tým, že označuje svoju ponuku ako operatívny lízing, vyvoláva mylný dojem, že všetky splátky nájomného budú vo výške 1% mesačne, čo nie je pravda. Názor spoločnosti Mercedes-Benz, že otázka vlastníckeho práva k predmetu lízingu je jediným aspektom, ktorý odlišuje operatívny lízing od finančného je jednoducho nesprávny. Vo svetle rozhodnutia vo veci Peugeot je neakceptovateľný názor, že zavádzajúca reklama je akceptovateľná, nakoľko spotrebiteľ môže zistiť skutočný obsah ponuky tak, že navštívi webovú stránku spoločnosti Mercedes-Benz alebo jej predajňu. Sťažovateľ je toho názoru že jeho  rozhodnutie navštíviť webovú stránku alebo predajňu by bolo založené jedine na tom, že bol uvedený do omylu čo sa týka ponúkaného produktu. Nakoniec, reklama Peugeot vo vyššie uvedenom prípade bola z pohľadu ochrany spotrebiteľa dokonca viac akceptovateľná, než reklama Mercedes. V prípade reklamy Peugeot išlo o reklamu na internetovej stránke, spotrebiteľ mal možnosť v reálnom čase navštíviť ďalšiu webovú stránku a zistiť skutočný stav veci. To je rozdiel oproti reklame prostredníctvom billboardov. Záverom sťažovateľ uvádza, že podľa jeho názoru o jeho sťažnosti nebolo doteraz rozhodnuté.
 
Dotknutá osoba (zadávateľ reklamy) vo svojom stanovisku k žiadosti o preskúmanie nálezu, doručenom Rade dňa 8.11.2018 uvádza, že sa stotožňuje s nálezom Komisie v plnom rozsahu, nakoľko odôvodnenie predmetného nálezu zodpovedá právnym a skutkovým zisteniam, ktoré boli písomne a následne aj ústne v rámci prejednania veci pred Komisiou dňa 11.10.2018 v sídle Rady riadne vysvetlené. V rámci prejednania veci pred Komisiou boli spoločnosti zaslané všetky podklady k sťažnosti, poskytnutá lehota na vyjadrenie, ako aj možnosť zúčastniť sa rokovania Komisie a doplniť zaslané písomné vyjadrenie. V rámci predmetného konania spoločnosť riadne odôvodnila všetky sťažovateľom namietané skutočnosti, pričom zotrváva vo svojom právnom názore. Podľa ustanovení príslušného článku IV ods. 12, je potrebné na dôvodné preskúmanie arbitrážneho nálezu kumulatívne splnenie minimálne dvoch podmienok. Dotknutá (i) osoba alebo sťažovateľ musí uhradiť správny poplatok a (ii) zároveň (kumulatívne) musí uviesť dôvody predpokladané písmenom a), b) alebo c). Sťažovateľ uvádza dôvody preskúmania arbitrážneho nálezu porušenie rokovacieho poriadku podľa článku IV ods. 12 písm. b) Rokovacieho poriadku, pričom ďalej vo svojej žiadosti neuvádza konkrétne ustanovenia Rokovacieho poriadku, ktoré mali byť v rámci arbitrážneho konania porušené! Arbitrážny nález ako aj samotné arbitrážne konanie, ktoré je upravené Rokovacím poriadkom prebiehalo v súlade s príslušnými ustanoveniami Rokovacieho poriadku. Zadávateľ má za to, že Komisia sa riadne zaoberala jeho ako aj sťažovateľom uvádzanými skutočnosťami, pričom v rámci prejednania veci pred Komisiou boli zadávateľovi zaslané všetky podklady k sťažnosti, poskytnutá lehota na vyjadrenie, ako aj možnosť zúčastniť sa rokovania Komisie. Samotný arbitrážny nález podľa názoru zadávateľa taktiež po obsahovej stránky spĺňa všetky kritériá uvedené v článku V Rokovacieho poriadku. Nakoľko sťažovateľ žiada preskúmanie arbitrážneho nálezu z dôvodov porušenia „Rokovacieho poriadku“ tj. namieta nedodržanie postupu Komisie, pričom samotná žiadosť o preskúmanie nálezu neobsahuje konkrétne porušenia ustanovení Rokovacieho poriadku či konkrétne výhrady k spôsobu rokovania a prejednania veci, má zadávateľ  za to, že predmetná žiadosť je zjavne neodôvodnená. 
 
Dozorný výbor preskúmal dňa 09. 11. 2018 žiadosť o preskúmanie nálezu, vyjadrenie dotknutej osoby a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú mu známe a z dostupných informácií dospel k týmto záverom:
 
V zmysle čl. IV ods. 12 písm. a) až c) Rokovacieho poriadku môže sťažovateľ požiadať o preskúmanie nálezu v prípadoch, ak  vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, namieta sa porušenie Poriadku alebo ak sťažovateľ namieta neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. V predmetnom prípade sťažovateľ namieta porušenie Poriadku, nakoľko sa Arbitrážna komisia podľa jeho názoru opomenula zaoberať sťažnosťou – dôvodmi sťažnosti tak, ako sú formulované v sťažnosti, konkrétne podľa jeho názoru opomenula skutočnosť, že zadávateľ prezentuje svoju ponuku ako operatívny lízing, avšak podľa názoru sťažovateľa nejde o operatívny lízing, ale o finančný lízing. V predmetnom prípade má Dozorný výbor má za to, že Komisia sa venovala sťažnosti komplexne.  To, že v rámci odôvodnenia rozhodnutia Komisie nie je explicitne uvedená skutočnosť, či predmetný produkt spĺňa alebo nespĺňa charakteristiku operačného, či finančného lízingu neznamená, že Komisia sa touto otázkou v rámci svojho zasadnutia nezaoberala. Komisia túto skutočnosť zohľadnila v rámci posudzovania klamlivosti reklamy ako takej vo vzťahu k produktu a pri posudzovaní brala do úvahy ako vyjadrenia samotného spotrebiteľa, tak aj argumentáciu zadávateľa reklamy, pričom sa priklonila k názoru, že samotný produkt v danom prípade spĺňa z právneho aj účtovného hľadiska charakteristiky operatívneho lízingu. Následne sa Komisia venovala otázke klamlivosti reklamy v súvislosti s možným uvedením spotrebiteľa do omylu ohľadom zrozumiteľnosti, jasnosti a vhodnosti sprostredkovania komunikačného posolstva ako aj informácii, ktoré sa na ponuku vzťahujú a dospela k záveru, že reklama sprostredkúva informácie zrozumiteľným a jasným spôsobom, neuvádza priemerného spotrebiteľa do omylu, ani nie je spôsobilá narušiť jeho ekonomické správanie, a preto ju považuje za neporušujúcu Kódex. Vo vzťahu ku skutočnosti, že sťažovateľ poukazuje na konkrétnu rozhodovaciu prax Komisie, v podobe konkrétneho arbitrážneho nálezu vydaného v súvislosti s odlišnou reklamou iného zadávateľa, je nutné uviesť, že Komisia sa čiastočne riadi aj predchádzajúcou rozhodovacou praxou, avšak každá reklama a sťažnosť je posudzovaná individuálne a s prihliadnutím na propagovanú ponuku, výber komunikačných médií a prezentáciu komunikačného posolstva ako takého. V tomto smere teda Komisia osobitne pristupovala aj k tejto reklame a sťažnosti, ktoré posudzovala v kontexte ustanovení Kódexu a v zmysle pravidiel Poriadku, ktorý porušený nebol a Dozorný výbor sa stotožnil so závermi konštatovanými v arbitrážnom náleze.  
 
Na základe vyššie uvedeného Dozorný výbor nezistil žiadne dôvody na opätovné posúdenie reklamy a konštatoval platnosť arbitrážneho nálezu vydaného dňa 11. 10. 2018.
 
Tento arbitrážny nález nadobúda účinnosť dňom preskúmania nálezu Dozorným výborom 09.11.2018. 
 
V Bratislave, dňa 12.11.2018                                           Mária Tóthová Šimčáková
                                                                                          predsedníčka Komisie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

1.3.2019

Tlačová správa z 2. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 2. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 21. 02. 2019...

11.2.2019

Raňajky s reklamou: Aký bol rok 2018 v reklame?

  Milí priaznivci Raňajok s reklamou, aj v roku 2019 si vás dovoľujeme opäť pozvať na ďalší event zo...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.