20 (05-07) Internetová reklama akcie EUROREST – „14 bezplatných nocľahov v 14 európskych štátoch“

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: TLG Travel Group, LLC, Wilmington (USA) reprezentovaný spoločnosťou CompoSYS Group Sp. z o.o., Wrocław (Poľsko)
Médium: Internet
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: Časť I., bod 3.4. a Časť II., body 2.1. a 4.4.b)
  Rada pre reklamu  Cukrová 14      813 39  Bratislava

                                                                                            Evid. č.: 20 (05-07)


                                    
Arbitrážny nález

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa čl. I. / 4.1. Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. III. Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. IV. / 1. a 2. Poriadku tento
   
n á l e z :
 
Internetová reklama  akcie EUROREST –
 „14 bezplatných nocľahov v 14 európskych štátoch“

Zadávateľ: TLG Travel Group, LLC, Wilmington (USA) reprezentovaný spoločnosťou CompoSYS Group Sp. z o.o., Wrocław  (Poľsko)

je v rozpore
s ustanovením bodu 3.4. Časti I. a bodov 2.1. a 4.4.b) Časti II.

Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky.

 
O d ô v o d n e n i e

Rada obdržala dňa 3. júna 2008 sťažnosť fyzickej osoby, ktorá sa týka internetovej reklamy na akciu pod obchodným názvom EUROREST  „14 bezplatných nocľahov v 14 európskych štátoch“ organizátora akcie spoločnosti TLG Travel Group, LLC, Wilmington (USA), ktorého reprezentuje v Európe spoločnosť CompoSYS Group Sp. z o.o., Wrocław  (Poľsko)  s informačnými kanceláriami EUROREST v jednotlivých krajinách - v  SR s korešpondenčnou adresou 02201 Čadca, P.O.BOX č. 127.

Sťažovateľ v sťažnosti uvádza, že na svoju e-mailovú schránku obdržal správu o tom, že bol v rámci akcie vybraný a dostáva možnosť výberu 14 bezplatných nocľahov v 14 európskych štátoch. Sťažovateľa zaujímalo koľko ho to bude stáť. Sťažovateľ zistil, že najprv musí zaplatiť registračný poplatok Sk 500,- potom poplatok za vystavenie cenného papiera - poukazu na zvýhodnenú cenu 34 Eur. Sťažovateľ si myslí, že takáto reklama by sa na trhu nemala vyskytovať.

Dňa 3. júna 2008 bolo Rade doručené stanovisko z Informačnej kancelárie  EUROREST,  v ktorom sa uvádza:

Zadávateľ sa vo svojom stanovisku odvoláva na webovú stránku  www.eurorest.org, ktorá podľa zadávateľa obsahuje všetky informácie týkajúce sa získania ponúkaných výhod v rámci uvedenej akcie. Zadávateľ dodáva, že formou objednávky na menovanej webovej stránke si je možné objednať šek, ktorý sa môže chápať ako karta, ktorá je považovaná za určitú zľavu. Zadávateľ uvádza, že na stránke je uvedené aký je poplatok za šek. Cena šeku je 479,- Sk pokiaľ je platený kreditnou kartou, pokiaľ sa zvolí platba na dobierku je to 549,- Sk. Zadávateľ sa nazdáva, že sťažovateľ musel niečo nepochopiť, pretože na Slovensku zadávateľ nemá poplatky v Euro. Zadávateľ ďalej uvádza, že pri výbere hotela z katalógu na hlavnej stránke je v bode 3 uvedené, že pri rezervácii hotela je povinná kúpa stravy. Hotel ako taký poskytuje nocľah a ten zaručuje uvedený šek, pričom zadávateľ dopĺňa, že hotel preto nemôže uhradiť všetky náklady. Zadávateľ pripomína, že ide o „14 bezplatných nocľahov“ a nie pobyt, dovolenka, atď. V stanovisku je tiež uvedené, že na spomínanej internetovej stránke je zverejnený organizátor akcie a pod vlajočkami jednotlivých štátov príslušné informačné kancelárie. Na stránke sú publikované pravidlá ponúkanej akcie a v bode 17 predmetnej časti je špecifikované, že si zákazník kupuje stravu v hoteli sám.
 
Popis reklamy:  Predmetná internetová reklama na „14 bezplatných nocľahov v 14 európskych štátoch“ v rámci akcie EUROREST, ktorá je zasielaná do e-mailových schránok formu mailovej správy a je v nej uvedený výrazným nápisom titul – „Boli ste vybraní!“. Ďalej sa v maili uvádza: „Dostávate pozvánku na strávenie 14 nocľahov bez zaplatenia za ne. Gratulujeme k šťastiu! Pripravili sme pre Vás katalóg, ktorý obsahuje až 1000 hotelov v 14 európskych štátoch. Vyberte si jeden z nich a strávte v ňom 14 bezplatných nocľahov. Nocľahy sú bezplatné, vy overíte hotel a napíšete nám naň svoj názor. Váš názor je veľmi dôležitý. Vďaka nemu vznikne celoeurópsky rebríček doporučených hotelov na dovolenku. Rátame s Vami. Behom 7 minút od prečítania tejto správy vyplňte formulár a vyzdvihnite si Vaše bezplatné nocľahy, ktoré strávite vo vybranom hoteli spolu s ešte jednou osobou. Boli ste vybraní, tešte sa z tejto možnosti a odoberte si svoju pozvánku už teraz. O nič neprídete, môžete iba získať. Podrobnosti nájdete v pravidlách na www.eurorest.org.“

Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
Po preskúmaní internetovej ponuky Komisia vyjadrila názor, že využitie slova „bezplatne“ môže byť v tomto prípade pre bežného spotrebiteľa zavádzajúca a klamlivá informácia, keďže pri využití uvedenej ponuky je potrebné uhradiť ďalšie platené služby. Slovo bezplatne je potrebné používať výlučne v prípadoch, ak poskytnutie takejto výhody nie je viazané na kúpu inej platenej služby. V reklame pri komunikácii so  spotrebiteľom  a  potencionálnym záujemcom je nevyhnutné korektne používať informácie o vlastnostiach ponúkaného produktu, osobitne údaje o cene. Reklama preto musí byť koncipovaná tak, aby nezneužívala dôvera spotrebiteľa v reklamu a súčasne aj nedostatok jeho  skúseností alebo dôverčivosť.   Napriek tomu, že v danej reklame sa priamo nepíše o pobyte ale o bezplatnom ubytovaní, samotné ubytovanie už vo svojej podstate je spojené s pobytom a ten je viazaný na povinnú úhradu iných služieb. Navyše v reklame sa  používajú pojmy ako „letná dovolenka 2008“, „200.000 odpočívajúcich ročne“ a v reklame sú uverejnené viaceré „pobytové“ fotografie. Samotný zadávateľ reklamy musí mať záujem na tom, aby ním prezentované informácie nemohli uviesť spotrebiteľa do omylu, čo v posudzovanej reklame podľa názoru Komisie tak nie je.  Uvedené požiadavky na reklamu sú dôležité aj z dôvodov ochrany samotnej reklamy,  aby  vyššie uvedeným spôsobom sa nepoškodzovalo jej dobré meno.
Na základe vyššie uvedeného a po posúdení všetkých relevantných podkladov Komisia hlasovaním rozhodla, že internetová reklama  akcie EUROREST  „14 bezplatných nocľahov v 14 európskych štátoch“ organizátora akcie spoločnosti TLG Travel Group, LLC, Wilmington (USA), reprezentovaného spoločnosťou CompoSYS Group Sp. z o.o., Wrocław  (Poľsko),  je v rozpore s Kódexom a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.


Bratislava   10. júla 2008
                                                                                               
 JUDr. Mikuláš Bugár
                                                                                                 podpredseda  Komisie
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

17.7.2020

Tlačová správa zo 6. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Dňa 30. 06. 2020 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

17.6.2020

Tlačová správa z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

  BRATISLAVA. Dňa 28. 05. 2020 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.