72 (07-10) Imperial Vitamins - Super prsia + štíhla línia

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Imperial VITAMINS s.r.o.
Médium: Billboard
Nález: Negatívny
Vizuál:

Rada pre reklamu, Cukrová 14, 813 39 Bratislava


Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky ( ďalej len „Kódex“ ) postupom podľa čl. IV. Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu ( ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl.V/1. a 2. Poriadku tento

n á l e z :
Billboard: „Super PRSIA + štíhla línia“  zadávateľa: Imperial VITAMINS, s. r. o.

nie je v rozpore

s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe .

Rada obdržala dňa 13.6.2011 sťažnosť fyzickej osoby na reklamnú kampaň spoločnosti Imperial VITAMINS, s.r.o. Podľa sťažovateľa je uvedená reklama klamlivá, pretože produkt, ktorý sľubuje nárast objemu hrudníka propaguje Erika Judinyová, pričom tá svoj hrudník nenadobudla užívaním tabliet, ale vďaka plastickej operácii.

Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že hlavná účinkujúca do spustenia reklamnej kampane neabsolvovala žiadny chirurgický zákrok za účelom zväčšenia poprsia, čo podľa zadávateľa deklarovala svojím podpisom. Ďalej sa uvádza, že dotyčná dlhodobo užíva predmetný výživový doplnok a sama sa stotožnila s jeho vlastnosťami, ktoré majú prirodzenou cestou dosiahnuť „väčšie, pevnejšie a krajšie“ prsia. Podľa zadávateľa spoločnosť nikdy netvrdila, že užívanie doplnku bude mať za následok „nárast objemu hrudníka“ ako to tvrdí sťažovateľ.

Popis billboardu:

Hlavnú časť billboardu tvorí vyobrazená postava moderátorky Eriky Judínyovej, ktorá je odetá do priesvitných šiat. Po pravej strane je umiestnený nasledovný text: „Prirodzene krásna... Erika Judínyová odporúča- Super PRSIA + štíhla línia“. V hornej a dolnej časti reklamy je graficky zobrazená kráľovská koruna.

Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu je klamlivá reklama neprípustná. V tomto význame reklama nesmie okrem iného obsahovať klamlivý údaj o svojich produktoch. V danom prípade Komisia pri posudzovaní vizuálu neuznala námietky sťažovateľa, že reklama je klamlivá. Reklama neuvádza tvrdenie, že tvár tohto produktu – E. Judínyová, nadobudla svoje telesné proporcie užívaním propagovaného produktu. Obsahom reklamy je jej odporúčanie užívania propagovaného produktu, pričom ani vo vizuáli predmetnej reklamy a ani v texte  nie je spomenuté, že užívaním vitamínového preparátu dôjde k zväčšeniu objemu poprsia. Komisia  preto vyhodnotila  reklamu ako neporušujúcu Kódex.

 

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že uvedený billboard: „Super PRSIA + štíhla línia“ zadávateľa: Imperial VITAMINS, s. r. o., nie je v rozpore s Kódexom  a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške  30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť  na č. účtu Rady: 2622107629/1100. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave, dňa  07. 07. 2011
 
 Ing. Jarmila Grujbárová
 predsedníčka Komisie

 

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

3.4.2018

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 22. 03. 2018...

29.3.2018

Rada pre reklamu vydala Opčný protokol k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie

BRATISLAVA. Na podnet a po konzultácii s Asociáciou nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.