04 (01-04) Imigranti

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
Médium: Billboard
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 13 ods. 1 a ods. 2
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Billboard: „Imigranti“
zadávateľa: Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 13 ods. 1 a ods. 2 Kódexu.
 
Rada v mesiaci január zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby, okres Bratislava voči reklame, zadávateľa Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Sťažovateľ považuje vizuál reklamy s textom: „Imigranti obsadzujú Európu“ za nevhodný a poukazuje na to, že reklama je umiestnená v blízkosti turistickej informačnej kancelárie, kde je zvýšená frekvencia turistov. 
 
Zadávateľ svoje stanovisko v navrhovanom termíne Rade nedoručil. 
 
Popis reklamy:
Vizuál billboardu obsahuje zvolanie: „Imigranti obsadzujú Európu!“, pod ktorým je odkaz na internetové sídlo www.StratenaEuropa.sk. V pravej časti vizuálu je vyobrazená Eiffelova veža, na vrchole ktorej je umiestnený symbol polmesiaca.  
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
Posudzovaný obsah billboardu možno považovať za reklamu podľa čl. 2 ods. 2 Kódexu, keďže reklamou je aj obsah, ktorý je výsledkom komunikačného procesu iniciovaného nepodnikateľom, pokiaľ sa v rámci tohto komunikačného procesu využívajú metódy a sledujú ciele (resp. pri šírení obsahu používajú spôsoby), ktoré spravidla využíva alebo sleduje (resp. používa) komerčná komunikácia. Niet predovšetkým pochybnosť o tom, že posudzovaný obsah sa šíri prostriedkom vonkajšej reklamy a cieľom šírenia je známosť, resp. návštevnosť propagovaného internetového sídla, ktoré je v tomto rámci potrebné považovať za primárny produkt kampane.
V tomto kontexte preto Komisia posudzovala, či reklama je zlučiteľná s požiadavkami Kódexu. V zmysle Kódexu o. i. reklama nesmie bezdôvodne využívať motív strachu alebo vytvárať pocit strachu  a nesmie ani zneužívať predsudky a povery (čl. 13 ods. 1 a ods. 2). 
Propagovaným produktom posudzovanej reklamy je predmetná webová stránka (internetové sídlo) , pričom zrejmým cieľom reklamy  je zvýšiť záujem verejnosti (spotrebiteľov) o obsah tejto stránky alebo aspoň ustáliť povedomie spotrebiteľov o existencii takejto stránky. Cieľom reklamy je teda prilákať spotrebiteľov ku konzumácii obsahu webovej stránky. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je pritom zvolanie „Imigranti obsadzujú Európu!“ v  spojení s vyobrazením Eiffelovej veže, na vrchole ktorej je umiestnený symbol polmesiaca Výrazným prvkom reklamy je aj názov propagovanej webovej stránky www.StratenaEuropa.sk, ktorým sa vytvára jasný interpretačný rámec posolstva reklamy. 
Komisia má za to, že reklama je spracovaná spôsobom, ktorý zneužíva predsudky, keďže napríklad vyobrazenie symbolu polmesiaca, ktorý je (tak ako je vyobrazený) okrem iného typickým symbolom pre islam, naznačuje, že imigrantmi sú v tomto prípade výhradne moslimovia, čo nemusí byť pravda. Nie každý imigrant je moslim, a nie každý moslim je imigrant. Spôsob zobrazenia uvedeného symbolu v rámci reklamy považuje Komisia za jeho zneužitie a má za to, že koncepcia a spracovanie reklamy ako takej môžu byť vnímané spotrebiteľmi ako skľučujúce až urážlivé. 
Imigrácia vo všeobecnosti predstavuje citlivú komplexnú tému, často spojenú s utrpením ľudí, s nedobrovoľným opúšťaním domovskej krajiny. Komunikačné posolstvo reklamy, ako aj jej celkové spracovanie, je však ploché, prezentuje danú tému jednostranne, bez poukázania na širšie súvislosti a zároveň vytvára či minimálne posilňuje pocit strachu cez prezentáciu posolstva ako imanentného nebezpečenstva, avšak bez toho, aby na takéto reklamné použitie existoval ospravedlniteľný dôvod. Reklama je postavená na šírení správy resp. informácie, ktorá šíri strach tak, že využíva predsudky časti spoločnosti voči imigrantom, voči moslimom, ale sekundárne aj voči ľuďom, ktorí nesúhlasia s takto formulovaným podsúvaním  pocitu strachu a predsudkov. Reklama samotná je totiž koncipovaná tak, aby vyvolala výlučne negatívnu konotáciu k imigrácii a stavia spotrebiteľa do polohy zodpovednosti za „stratu“ Európy, čo nemožno považovať za etické. S ohľadom na tieto skutočnosti vyhodnotila Komisia reklamu ako porušujúcu Kódex.  
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že billboard: „Imigranti“, zadávateľa: Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko je v rozpore s ustanovením čl. 13 ods. 1 a ods. 2 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je  opodstatnená.
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 24. 01. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

14.10.2020

Arbitrážnu komisiu posilnil odborník na sociálne siete, influencer marketing a on-line reklamu

BRATISLAVA. Medzi členov Arbitrážnej komisie, ktorá posudzuje sťažnosti na reklamu a rozhoduje v otázkach reklamnej etiky reklamy...

25.9.2020

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 10. 09. 2020 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.