42 (09-01) Horor Show

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: Lukáš Lánik (Cirkus Lánik, Česká republika)
Médium: Vonkajšia reklama
Nález: Negatívny

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :
Vonkajšia reklama: „Horor Show Lánik“
Zadávateľa: Lukáš Lánik (Cirkus Lánik, Česká republika)

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

 

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči vizuálu vonkajšej reklamy, ktorý komunikuje podujatie Horor Show. Sťažovateľ uvádza, že reklama zobrazuje hororový výjav klauna, ktorý nie je vhodný pre deti. Sťažovateľ taktiež vyjadril námietku, že reklamné nosiče sú podľa jeho názoru nelegálne upevnené na verejnom osvetlení.  

Zadávateľ svoje stanovisko Rade nedoručil.

Popis reklamy:
Vizuál reklamy zobrazuje tvár postavy – klauna na pozadí cirkusového šapitó a nadpisu: „Horor show Lánik“. Súčasťou vizuálu sú vyobrazenia konkrétnych vystúpení umelcov v rámci show, informácia o výške vstupného a mieste konania podujatia.  

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
Vo vzťahu k námietke ohľadom údajného nelegálneho umiestnenia nosičov reklamy na stĺpoch verejného osvetlenia Komisia vychádzala zo skutočnosti, že v danom prípade nie je oprávnená sa vyjadrovať k legálnosti umiestnenia a ani nemá dostatok informácií pre objektívne posúdenie danej námietky, a preto sa uvedeným posúdením tejto skutočnosti nezaoberala. Komisia v kontexte ustanovení Kódexu posudzovala výhradne obsah reklamy.

V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravená s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom. Cieľom reklamy je v danom prípade komunikácia podujatia v podobe „horor show“. Vyobrazenia konkrétnych scén z podujatia sú súčasťou vizuálu reklamy, čo je možné vzhľadom na komunikačné posolstvo a samotný predmet propagácie považovať za akceptovateľné. Komisia neprišla k záveru, že by uvedený vizuál, mohol mať vo všeobecnosti a primárne negatívny vplyv na deti a maloletých. Vyobrazenia, využité v reklame sú primerané aj v kontexte produktu, ktorý je predmetom propagácie a Komisia sa nedomnieva, že reklama by napríklad u detí, či maloletých mohla viesť k neprimeranej, napr. strachovej reakcii. Reklama neobsahuje také zobrazenia, ktoré by boli vyslovene strašidelné, či desivé alebo pre deti a maloletých neznáme z iných bežných zobrazení alebo iným spôsobom nevhodné, a to vrátane vyobrazenia postavy „klauna“ na pozadí cirkusového šapitó, ktorý nie je realistický a nezobrazuje skutočnosť a Komisia má ta to, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom a nie je neetická.  
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama: „Horor Show Lánik“, zadávateľa: Lukáš Lánik (Cirkus Lánik, Česká republika) nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 11. 11. 2021


   Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie

 

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.