28 (06-06) Homeopatia

Sťažovateľ: fyzická osoba a občianske združenie Spolok sv. Jozefa
Zadávateľ: Slovenská komora homeopatov
Médium: Billboard
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Billboardy: „Homeopatia“
zadávateľa: Slovenská komora homeopatov   
 
nie sú v rozpore
 
s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada zaevidovala v mesiaci jún sťažnosti od fyzickej osoby, okres Bratislava na billboard, využitý v rámci informačnej kampane o homeopatii. Sťažovateľka je toho názoru, že tvrdenie „homeopatia nám pomáha“ je zavádzajúce a reklamu považuje za klamlivú. Podľa sťažovateľky je reklama koncipovaná spôsobom, ktorý zneužíva dôveru spotrebiteľa a využíva nedostatok jeho skúseností, znalostí, prípadne jeho dôverčivosť a má za to, že reklama ohrozuje dobré meno reklamy a znižuje dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom, keďže podľa jeho názoru neexistuje ani jedna odborná štúdia, ktorá by vedela dokázať akýkoľvek účinok homeopatík na zdravie človeka alebo zvieraťa, okrem placebo efektu (sťažovateľka k sťažnosti pripojila aj odkazy na viaceré názory, resp. štúdie o homeopatii). Sťažovateľka tiež dodáva, že z uvedeného tvrdenia nie je jasné, či osobám vyobrazeným na billboarde homeopatia pomáha reálne zdravotne alebo len pocitovo,  pričom vyššie uvedené tvrdenie môže vytvárať dojem, že ide o účinky pôsobiace na zdravie človeka. Rada zaevidovala v mesiaci jún aj sťažnosť občianskeho združenia Spoločenstvo sv. Jozefa (Spoločnosť svätého Bazila Veľkého), v ktorej sťažovatelia namietajú, že známe osobnosti, ktoré boli zapojené do kampane môžu vzhľadom na svoje profesionálne zameranie výrazne ovplyvniť predaj liekov. Sťažovatelia majú za to, že pseudo-vedecká metóda homeopatie funguje na princípe „bielej mágie“ a z hľadiska účinku neprekračuje rovinu placebo efektu, a preto je potrebné aby bola liečba spojená s konzultáciou s lekárom, pričom reklama podľa sťažovateľov túto výzvu neobsahuje. Okrem toho sú sťažovatelia toho názoru, že ak niektoré homeopatiká sú na lekársky predpis, tak reklama prekračuje hranicu Kódexu, keďže v danom prípade nemôžu byť predmetom reklamy. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 09. 06. 2016 uvádza, bilboardy a vyhlásenia na nich nie sú reklamou v zmysle zák. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o reklame“). V zmysle ustanovenia § 2 ods. 1, písm. a) zákona o reklame  je reklamou prezentácia produktov v každej podobe, s cieľom uplatniť ich na trhu. Podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona o reklame je produktom tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno, ochranná známka, označenie pôvodu výrobkov a iné práva a záväzky súvisiace s podnikaním. Ani na jednom billboardov nie je žiadna prezentácia produktu. Ďalej zadávateľ uvádza, že sa nestotožňuje s názorom sťažovateľky, že billboardy obsahujú zavádzajúce tvrdenie „homeopatia nám pomáha“. V tejto súvislosti poukazuje na to, že homeopatia je druhá najpoužívanejšia liečebná metóda na svete. Je oficiálne používaná vo veľkom množstve krajín, vrátane krajín Európskej únie. Homeopatia je zakomponovaná do systému štátnej zdravotnej starostlivosti a je priamo štátom podporovaná v krajinách ako je Švajčiarsko, Francúzsko, India, Pakistan, Brazília, Chile, Mexiko. V Európe je preplácaná štátnou zdravotnou poisťovňou vo Švajčiarsku a Francúzsku. Na Slovensku ju používa veľký počet lekárov. Zároveň je potrebné uviesť, že homeopatia nie je zákonom zakázaná, naopak, homeopatiká sú v zákone o lieku definované ako homeopatické lieky. Homeopatické lieky sú voľnopredajné. Vo vzťahu k účinnosti homeopatie možno poukázať na fakt, že v odborných kruhoch i laickej verejnosti sa dlhodobo vedú spory o tom, či homeopatia je účinná a ako funguje. Nie je však pravdivé tvrdenie sťažovateľa, že neexistuje žiadna odborná štúdia, ktorá by potvrdzovala účinok homeopatík na zdravie človeka, nakoľko existuje veľké množstvo odborných štúdií preukazujúcich účinnosť homeopatie (zadávateľ v stanovisku uviedol odkazy na viaceré prípadové štúdie). V súčasnosti existuje už viac ako 1000 vedeckých štúdií venovaných homeopatii. Z toho do roku 2014 bolo vypracovaných 189 dvojitých slepých štúdií, t.j. štúdií, ktoré sú považované v konvenčnej medicíne za tie najkvalitnejšie. Z toho 41% vyznelo pozitívne, 5% negatívne a zvyšných 54% bolo nekonkluzívnych, t.j. nedal sa z nich vyvodiť jasný záver. Zo siedmich metaštúdií (najvyššie hodnotené štúdie zo všetkých možných, ktoré skúmajú štatistickým spôsobom iné štúdie), bolo päť pozitívnych a len dve negatívne (Shangova a austrálska). V najnovšej metaštúdii z roku 2014 Mathie, R.T. so spolupracovníkmi vypracovali veľmi kvalitnú metaštúdiu, do ktorej vzali len dvojité slepé štúdie, v ktorých bol použitý individuálny výber homeopatického lieku (podstata homeopatie je iná ako konvenčnej liečby, každý pacient potrebuje liek podľa svojich vlastných charakteristických príznakov). Záver tejto metaštúdie potvrdil, že homeopatická liečba bola 1,5 až 2 x účinnejšia ako liečba placebom. (Mathie RT, et al. Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews, 2014; 3:142). Vo vede platí, že stačia dve pozitívne metaštúdie na to, aby bola metóda uznaná. V homeopatii ich máme najmenej päť veľmi kvalitných, ktoré potvrdzujú vyšší efekt homeopatík než je efekt placeba. Preto námietku, že neexistuje ani jedna vedecká štúdia potvrdzujúca efektívnosť homeopatie považuje zadávateľ za neopodstatnenú. Samotné tvrdenie „homeopatia nám pomáha“ nie je v uvedenom kontexte klamlivé, ani žiadnym spôsobom zavádzajúce, nakoľko v danom prípade osoby zobrazené na billboarde vyjadrili svoj subjektívny názor na homeopatiu, ktorý vychádza z ich vlastnej skúsenosti a presvedčenia, že homeopatia im pomáha. Uvedené tvrdenie nemožno považovať za klamlivé alebo zavádzajúce a ako také nie je spôsobilé privodiť spotrebiteľovi žiadnu ujmu. Sťažovateľ rovnako tak spochybňuje homeopatické lieky, keď poukazuje na to, že ani slovenské poisťovne homeopatiká nepreplácajú, keďže reálne nemajú žiaden účinok. V tejto súvislosti zadávateľ zdôrazňuje, že homeopatické lieky, ktoré homeopatia používa na liečenie, sú v Slovenskej republike v súlade so zákonom ako aj právom EÚ registrované Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ďalej len „ŠÚKL“) a oficiálne predávané v lekárňach. Homeopatický liek možno charakterizovať ako liek získaný z výrobku, látky alebo z homeopatického základu homeopatickým výrobným postupom opísaným v Európskom liekopise alebo v liekopise platnom v niektorom členskom štáte Európskej únie. ŠÚKL pri registrácii homeopatických liekov postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“). Na homeopatické lieky sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení pojednávajúcich o liekoch aj špecifické časti zákona o liekoch, ktoré presne vymedzujú ako rozsah základných pojmov, tak aj špecifické registračné postupy a požiadavky na dokumentáciu, ktorú je v takomto prípade potrebné predložiť. Záverom zadávateľ upozorňuje na fakt, že billboardy nepropagujú žiadny konkrétny liek, ale vyjadrujú názor na určitú metódu.
 
V stanovisku zo dňa 15.06.2016 k sťažnosti č. 2 zadávateľ opätovne zdôrazňuje, že billboardy a vyhlásenia na nich nie sú reklamou v zmysle zák. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o reklame“). Keďže billboardy nie sú reklamou liekov, neobstojí tvrdenie sťažovateľa, že „reklama“ neobsahuje názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky ani výzvu na bližšiu konzultáciu o účinkoch liečivého prípravku alebo prostriedku s lekárom alebo lekárnikom. Tvrdenie sťažovateľa o fungovaní homeopatie na princípe „bielej mágie“ je podľa zadávateľa prinajmenšom smiešne. „Bielu mágiu“ ako označil homeopatiká sťažovateľ, teda upravuje priamo právny poriadok SR. Sťažovateľ si tak sám odporuje, keď raz tvrdí, že ide o bielu mágiu, na inom mieste svojej sťažnosti zase poukazuje na skutočnosť, že bol porušený etický kódex, podľa ktorého je neprípustná reklama liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis. 
 
Popis reklamy: 
Reklamná informačná kampaň pozostáva zo štyroch vizuálov billboardov: 
Vizuál č. 1
V ľavej časti billboardu je vyobrazený bývalý slovenský futbalový reprezentant Szilárd Németh, vedľa ktorého je umiestnený dominantný výrok „Homeopatia je presný zásah“ Szilárd Németh. Pod výrokom je umiestnený odkaz na web stránku: www.komorahomeopatov.sk a logo Slovenskej komory homeopatov.
 
Vizuál č. 2
V ľavej časti billboardu je vyobrazená spisovateľka a moderátorka Emma Tekelyová, vedľa ktorej je umiestnený dominantný výrok „Aj homeopatia je cesta“ Emma Tekelyová. Pod výrokom je umiestnený odkaz na web stránku: www.komorahomeopatov.sk a logo Slovenskej komory homeopatov.
 
Vizuál č. 3
V ľavej časti billboardu sú vyobrazení tenisový tréner Matej Lipták a tenistka Dominika Cibulková, vedľa ktorých je umiestnený dominantný výrok „Homeopatia nám pomáha“ Matej Lipták, Dominika Cibulková. Pod výrokom je umiestnený odkaz na web stránku: www.komorahomeopatov.sk a logo Slovenskej komory homeopatov.
 
Vizuál č. 4
V ľavej časti billboardu je vyobrazený spevák Robo Papp, vedľa ktorého je umiestnený dominantný výrok „Verím homeopatii“ Robo Papp. Pod výrokom je umiestnený odkaz na web stránku: www.komorahomeopatov.sk a logo Slovenskej komory homeopatov.
 
V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnila zástupkyňa zadávateľa JUDr. Andrea Distlerová. J. Distlerová na úvod vysvetlila, že zadávateľ zastáva názor, že predmetná kampaň nie je reklamou v zmysle príslušnej legislatívy, keďže nepropaguje žiaden konkrétny produkt. Výroky, ktoré sú súčasťou vizuálov sú osobným názorom známych osobností zobrazených na billboardoch a vychádzajú z ich reálnej skúsenosti s využívaním homeopatík. Rozhodnutiu o spustení kampane predchádzala skutočnosť, že povedomie o homeopatii na Slovensku je pomerne nízke a jej celkové vnímanie je skôr negatívne. Slovenská komora homeopatov však neprezentuje svoje názory spôsobom, ktorý by homeopatiu propagoval ako jedinú možnosť, naopak snaží sa prezentovať, že homeopatia je alternatíva ku klasickej medicíne, ktorá dokáže existovať popri nej, prípadne v jej súlade. Okrem kampane prezentujú zástupcovia zadávateľa svoje stanovisko aj v rámci rozhlasových či verejných diskusií, kde odpovedajú na otázky a problematika je podrobne vysvetlená aj na web stránke www.komorahomeopatov.sk, kde sú dostupné aj odkazy na štúdie a odborné články a stanoviská. 
 
Komisia preskúmala sťažnosti, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V prvom rade je Komisia toho názoru, že sťažovateľmi namietaná reklamná kampaň spĺňa definíciu reklamy v zmysle Kódexu (čl. 2 ods. 1 písm. b) Kódexu) a vzťahujú sa na ňu aj jeho jednotlivé ustanovenia. Vo vzťahu ku klamlivosti reklamy je v zmysle Kódexu klamlivá reklama neprípustná. Za klamlivú sa považuje aj reklama, ktorá uvádza priemerného spotrebiteľa do omylu, sprostredkúva podstatné informácie nejasným alebo nezrozumiteľným spôsobom, či využíva inú klamlivú obchodnú praktiku čl. 14 ods. 1 písm. a) až c) Kódexu). V danom prípade vychádzala Komisia pri posudzovaní reklamy zo skutočnosti, že táto neobsahuje odkaz na žiaden konkrétny produkt – v tomto prípade konkrétny homeopatický liek a výroky, ktoré sú uvedené v reklame sú  výrokmi osobností, ktoré sú vyobrazené aj na billboarde. Spracovanie reklamy ako aj celková koncepcia kampane sú zrozumiteľné a jasné, a spojenie výroku s podobizňou konkrétnej osobnosti je možné jednoznačne interpretovať ako jej názor na homeopatiu, navyše vychádzajúci z osobnej skúsenosti. Reklama neuvádza priemerného spotrebiteľa do omylu, ani neobsahuje informáciu, ktorá by bola nezrozumiteľná, či viacvýznamová. Komisia je toho názoru, že reklamné posolstvo bolo v tomto prípade prezentované zrozumiteľne a výstižne. V tomto kontexte sa Komisia nestotožňuje ani s názorom sťažovateľky, že reklama využíva nedostatok skúseností, či znalostí spotrebiteľov. Žiaden z billboardov neobsahuje výzvu, ktorá by nabádala k nutnej, či okamžitej zmene spotrebiteľských návykov, či spotrebiteľského správania a Komisia ani nepredpokladá, že na základe  predmetnej reklamy by spotrebiteľ urobil rozhodnutie bez toho, aby tomuto predchádzalo bližšie vyhľadanie si informácii o homeopatii, napríklad na webovej stránke, ktorá je uvedená aj v reklame. Homeopatia je v tomto prípade prezentovaná ako jedna z možností a reklama neobsahuje vyjadrenia, ani zobrazenia, ktoré by homeopatiu stavali do pozície jedinej a správnej „liečebnej“ metódy. Komisia sa taktiež nestotožnila s názorom sťažovateľky, že reklama ohrozuje dobré meno reklamy a nemyslí si ani, že reklama znižuje dôveru spotrebiteľov v reklamu ako takú. V súvislosti s námietkou ohľadom využitia známych osobností v reklame, Kódex kladie na reklamu požiadavku, že v reklame liekov nesmie vystupovať konkrétna fyzická osoba alebo zástupca právnickej osoby, ktorý môže vzhľadom na svoju funkciu či pracovné zameranie ovplyvniť spotrebu liekov (čl. 43 Kódexu). Komisia má zato, že potenciálny rozpor reklamy s týmto ustanovením by mohol nastať vtedy, ak by v reklame vystupovali osoby, ktoré sú schopné ovplyvniť spotrebu liekov z titulu svojej odbornosti – napríklad konkrétni lekári, lekárnici, prípadne homeopati. V danom prípade sa tvárami kampane stali známe osobnosti z verejného života (športovci, spevák, moderátorka) a Komisia ich vystupovanie v rámci reklamnej kampane nepovažuje za porušujúce Kódex. Ako nedôvodnú vníma Komisia aj námietku sťažovateľov ohľadom absencie výzvy na konzultáciu s lekárom, či lekárnikom, keďže reklama nepropaguje žiaden konkrétny produkt – homeopatický liek.
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že billboardy: „Homeopatia“, zadávateľa: Slovenská komora homeopatov nie sú v rozpore  s Kódexom a sťažnosti sťažovateľov nie sú opodstatnené.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu,  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: 2622107629/1100. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 23. 06. 2016
              Mgr. Mária Tóthová Šimčáková
                      predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

11.3.2020

Tlačová správa z 2. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 2. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 27. 02. 2020...

27.2.2020

Od "nahotiniek" až po sexizmus genderové stereotypy v reklame

25 rokov etickej samoregulácie na Slovensku      BRATISLAVA, 25.2.2020 - Žena ako matka, gazdiná či sexuálny...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.