30 (07-06) Hojivý gél

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Bayer, spol. s r.o.
Médium: TV spot
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 14 ods. 5 písm. a)
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Sponzorský odkaz, web stránka zadávateľa: „BepanGel hojivý gél – Hojí rany rýchlo a bez jaziev“
zadávateľa: Bayer, spol. s r.o.
 
sú v rozpore
 
s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Trnava voči televíznemu sponzorskému odkazu, ktorý komunikuje produkt BepanGel, zadávateľa Bayer, spol. s r.o. Sťažovateľ je toho názoru, že predmetná reklama obsahuje zavádzajúce a klamlivé tvrdenie „Hojí rany rýchlo a bez jaziev.“ 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že predmetný produkt v podobe hydrogélu je určený na liečbu menších poranení ako sú spáleniny od slnka, popáleniny, rezné rany, odretá alebo popraskaná koža. Následne zadávateľ v rámci stanoviska približuje účinky produktu a vysvetľuje spôsob jeho fungovania. Vo vzťahu k reklamnému tvrdeniu, voči ktorému namieta aj sťažovateľ, zadávateľ uvádza, že produkt je určený na drobné, nekomplikované poranenia malého rozsahu a takýmto spôsobom je prezentovaný aj v reklame. Reklamná kampaň ako celok je postavená práve na spojení BepanGelu a drobných poranení (pád z bicykla, popálenina, porezanie). Zadávateľ uvádza, že produkt nikdy nebol komunikovaný v spojení s vážnymi zraneniami, či pooperačnými jazvami. Zadávateľ v rámci stanoviska ďalej uvádza viaceré odkazy na klinické štúdie a odborné články, ktoré pojednávajú o funkcii a účinkoch produktu. Na záver zadávateľ uvádza, že podľa jeho názoru kampaň pôsobí vkusne a jemne, všetky animácie sú zobrazené decentným a umierneným spôsobom bez akýchkoľvek neprimeraných vizuálnych alebo hlasových elementov. Všetky tvrdenia, ktoré sú uvedené v kampani sú odborne presné a správne, pravdivé a doložené jednak návodom na použitie BepanGelu, tak aj odbornou literatúrou. Reklamný claim je do kampane zasadený vhodným a primeraným spôsobom, pričom je potrebné ho vnímať v kontexte celej reklamnej kampane, vrátane použitých animácií. 
 
Popis reklamy:
Sponzorský odkaz: 
Video má podobu sponzorského odkazu, ktorý pozostáva z nasledovných obrazov: 
Obraz 1: V prvom pásme, ktoré trvá 2 sekundy sa na pozadí premietajú animované scény zo života – cyklista spadne z bicykla, dievča sa popáli, kuchár sa poreže. Miesta úrazu sú vyznačené červenou farbou. Voice - over hovorí: „Pohodu pri sledovaní...“
Obraz 2: Produkt sa postupne presúva doľava, čím zmazáva animácie v pohybe. Voice-over: tohto programu..“
Obraz 3: Ako produkt postupuje obrazom, postupne odkrýva slogan: „BepanGel® s účinkom na rýchle hojenie rán bez jaziev“. Voice-over: „...prináša nový..“
Obraz 4: Animácie úplne miznú. V obraze sú zachytené dámske nohy a produkt v kontexte sloganu: „BepanGel® s účinkom na rýchle hojenie rán bez jaziev“. Voice-over hovorí: „... hydrogél BepanGel...“. 
Obraz 5: Na obrazovke je konečný vizuál s vyobrazením produktu, dámskych nôh a sloganu „BepanGel® s účinkom na rýchle hojenie rán bez jaziev“. Voice-over hovorí:: „... na rýchle hojenie rán bez jaziev.“  
 
Úplné znenie voice-overu: „Pohodu pri sledovaní tohto programu, prináša nový hydrogél BepanGel. Na rýchle hojenie rán bez jaziev.“
Znenie sloganu: „BepanGel® s účinkom na rýchle hojenie rán bez jaziev“.
 
Web stránka zadávateľa: 
Súčasťou web stránky zadávateľa je vyobrazenie produktu, pri ktorom sa nachádza text v znení: „BepanGel Hojivý gél - Hojí rany rýchlo a bez jaziev. Urýchľuje hojenie, znižuje riziko vzniku jaziev, chráni pred ďalšou prípadnou infekciou a vďaka chladivému účinku uľavuje od bolesti.“ 
Pod hlavným textom sú umiestnené podrobnejšie informácie o použití v znení: „BepanGel Hojivý gél je moderný hydrogél určený na ošetrenie drobných poranení, ako sú: odreniny, rezné rany, popáleniny, popraskaná koža, popáleniny od slnka. BepanGel Hojivý gél je moderný hydrogél, ktorý prekryje ranu a vytvorí vlhké a kyslé prostredie, čím chráni pred ďalšou infekciou a zabraňuje stratám vlhkosti. Reakcia organizmu na poranenie začína tvorbou chrasty, čo však spomaľuje proces hojenia a výrazne zvyšuje pravdepodobnosť vzniku jazvy. Hydrokoloidný gél BepanGel Hojivý gél, umožňuje vlhký proces hojenia, udržuje ranu vlhkú a zároveň dokáže absorbovať prebytočnú vlhkosť, čím zabraňuje tvorbe chrást, zaisťuje optimálnu regeneráciu a predchádza vzniku jaziev.“ 
Ďalej informácie o produkte v znení: „BepanGel Hojivý gél je hydrokoloidný gél BEZ PARABÉNOV. Obsahuje kyslý polymér (karbomér), ktorého kyslosť je regulovaná karnozínem (bielkovina prirodzene sa vyskytujúca v koži), a ktorý udržuje infekciu pod kontrolou. Návod na použitie - Tenkú vrstvu prípravku BepanGel Hojivý gél aplikujte na ošetrované miesto a nedotýkajte sa rany tubou. Gél nerozotierajte. V prípade potreby aplikujte opakovane.“ 
Web stránka obsahuje aj televíznu reklamu v podobe sponzorského videa. 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, okrem prípadu, keď ide o jasnú hyperbolizáciu v reklame. Osobitná pozornosť sa o.i. vyžaduje pri prezentácii alebo inom informovaní o charakteristikách produktu ako aj o iných vlastnostiach produktu vrátane úžitkových, osobitne o účinku (čl. 14 ods. 5 písm.a) Kódexu). 
 
Cieľom reklamy bolo v danom prípade komunikovať účinok zdravotníckej pomôcky – hydrogélu BepanGel, ktorý je podľa vyjadrenia zadávateľa určený na liečbu menších poranení a zabráneniu vzniku jaziev. V rámci sponzorského odkazu tieto vlastnosti zadávateľ odprezentoval o.i. aj v podobe animácií, ktoré akoby ilustrujú druhy a spôsob poranení, pri ktorých je predmetný produkt využiteľný (napr. pád z bicykla, popáleniny, či porezanie sa). Uvedené podrobné informácie sú súčasťou aj webovej stránky, kde zadávateľ podrobnejšie uvádza informácie o produkte a jeho použití. Komisia je toho názoru, že vo vzťahu k vizuálnej stránke sponzorského odkazu ako aj z web stránky k produktu je informácia o tom, že predmetný produkt sa využíva na drobné poranenia komunikovaná zrozumiteľne a jasne a Komisia sa nedomnieva, že by priemerný spotrebiteľ mohol len na základe tejto prezentácie nadobudnúť mylný dojem, že tento je účinný a použiteľný najmä v prípade veľkých a hlbokých rán, ktoré si vyžadujú odborné ošetrenie. 
 
Na druhej strane však Komisia prihliadala aj na skutočnosť, že dominantným výrazovým prostriedkom prezentácie produktu, či už v rámci sponzorského odkazu alebo web stránky  sú aj tvrdenia v znení:  „Hojí rany rýchlo a bez jaziev.“, prípadne „BepanGel® s účinkom na rýchle hojenie rán bez jaziev.“ Tieto tvrdenia považuje Komisia za príliš kategorické v nadväznosti na rozsah a závažnosť rán, ako aj individuálne schopnosti ľudského organizmu vysporiadať sa s poranením rýchlo a bez zanechania jazvy. Tieto informácie sú pre spotrebiteľa zásadné, a preto miere, rozsahu a dôrazu, ktorý je kladený na takéto informácie týkajúce sa účinku by mala byť venovaná osobitná pozornosť aby nemohol byť spotrebiteľ zavedený o povahe účinkov produktu. V danom prípade si tvrdenia spotrebiteľ nemusí interpretovať spôsobom, že produkt výlučne urýchľuje hojenie drobných poranení a znižuje riziko vzniku jazvičiek pri drobných alebo povrchových ranách, ale naopak môže z uvedeného nadobudnúť mylný dojem, že prípravok hojí ranu rýchlo a bez jazvy v každom prípade bez ohľadu na jej závažnosť ako aj ďalšie okolnosti, čo preukázané nebolo. Komisia je preto toho názoru, že práve využitie predmetných tvrdení je pre spotrebiteľa vo vzťahu k informovaniu o účinkoch produktu zavádzajúce, a preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že sponzorský odkaz, web stránka zadávateľa: „BepanGel hojivý gél – Hojí rany rýchlo a bez jaziev“, zadávateľa: Bayer, spol. s r.o. sú v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je čiastočne opodstatnená.   
 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 10. 09. 2020 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

14.10.2020

Arbitrážnu komisiu posilnil odborník na sociálne siete, influencer marketing a on-line reklamu

BRATISLAVA. Medzi členov Arbitrážnej komisie, ktorá posudzuje sťažnosti na reklamu a rozhoduje v otázkach reklamnej etiky reklamy...

25.9.2020

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 10. 09. 2020 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.