68 (09-03) Helloqueen

Sťažovateľ: Fyzické osoby
Zadávateľ: Nadácia Cvernovka
Médium: plagát, web stránka
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Plagát, web stránka, Facebook (event): „HELLOQUEEN 2019“
zadávateľa: Nadácia Cvernovka 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosti od viacerých fyzických osôb, okres Trnava, voči vizuálu reklamy, ktorá propagovala podujatie HELLOQUEEN. Prvý sťažovateľ má za to, že reklama hanlivým spôsobom parafrázuje národný symbol, patrónku katolíckych veriacich a tiež národný symbol Slovenskej republiky "pietu Sedembolestnej Panny Márie". Týmto spôsobom dehonestuje náboženské cítenie katolíckych veriacich na Slovensku a tiež symbol Slovenskej republiky. Ďalej je sťažovateľ toho názoru, že textová časť reklamy nabáda k propagácii drog, vzhľadom na to, že "DRAGS" show je slovná hračka a "drags" sa v anglickom jazyku čítajú drogy. Uvedené možno podľa sťažovateľa interpretovať dvoma spôsobmi, DRAG show vpísané v obrázku na písmene "O", tiež evokuje drogy, ide o dvojznačnú slovnú hračku. Nabáda k trestnému činu. Druhá sťažnosť bola Rade doručená od tvoriaceho sa Združenia slovenských katolíkov. Združenie protestuje proti zneváženiu Sedembolestnej Panny Márii a jej syna Ježiša Krista na plagáte propagujúcom „divoký žúr“. Hlavná postava na plagáte štylizujúca sa ako kráľovná pekiel v imitovanom zobrazení piety znevažuje ako matku Ježiša Krista, v katolícke cirkvi chápanú ako Kráľovnú nebies, tak aj jej syna ležiaceho v jej náručí. Podľa sťažovateľov ide jednoznačné hanobenie symbolov slovenských katolíkov a Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska (štátny sviatok 15.septembra). Sťažovatelia sú toho názoru, že predmetná reklama hanobí občanov Slovenskej republiky, symboly ich náboženského presvedčenia a vyvoláva nevraživosť v spoločnosti. Podľa tretieho sťažovateľa reklama hrubo hanobí kresťanské náboženstvo, slovenský národ, katolícke vierovyznanie a katolícku tradíciu na Slovensku.
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že účelom reklamy bola propagácia hudobného podujatia - koncertu dídžeja Matúša Lenického známeho pod umeleckým menom "B-komplex" s názvom podujatia "Helloqueen". Koncert sa uskutočnil dňa 31.10.2019 v priestoroch kultúrneho centra Nová Cvernovka na Račianskej 78 v Bratislave. Zámerom usporiadateľa nebolo uraziť náboženské ani estetické cítenie žiadnej osoby. Usporiadateľ rešpektuje a ctí si náboženskú alebo svetonázorovú orientáciu každého človeka a nechce, ani nepriamo, na ne útočiť. Skutočnosť, že plagát zranil náboženské a kultúrne cítenie niektorých osôb zadávateľa úprimne mrzí a v budúcnosti sa zadávateľ bude snažiť takýmto situáciám predchádzať. Zadávateľ je tiež toho názoru, že i sťažovatelia musia pamätať na to, že v zmysle Článku I ods. 1 Ústavy SR sa Slovenská republika neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo a s ohľadom na to, ako aj na slobodu vyznania garantovanú v Článku 24 Ústavy SR, treba na ním použité obrazy, ktoré môžu pri istej interpretácii poukazovať na náboženské symboly, prítomné v našej kultúre, hľadieť ako na vykonávanie práva na slobodu prejavu v zmysle článku 26 Ústavy SR. Na záver zadávateľ vysvetľuje, že subjekty, ktoré boli uvedené na plagáte ako partneri, sú partnermi Nadácie Cvernovka a nie partnermi ani sponzormi či inými podporovateľmi konkrétneho podujatia.
 
V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnila zástupkyňa spoločnosti, PR manažérka Zuzana Suchová, ktorá vysvetlila, že cieľom reklamy nebolo uraziť náboženské cítenie spotrebiteľov. Vizuál reklamy neodkazoval na biblický motív a jeho predlohou nebola ani Michelangelova pieta. Vizuál zachytával hlavnú účinkujúcu podujatia – Matiu (DJ B - Complex) a kostým vychádzal aj z toho, že podujatie sa konalo v čase Halloweenu.  
 
Popis reklamy:
Reklama komunikuje hudobné podujatie „Helloqueen“ - koncert dídžeja Matúša Lenického známeho pod umeleckým menom "B-Complex". Vizuál reklamy bol súčasťou web stránky zadávateľa, Facebooku a samostatného plagátu. 
Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je umelecká fotografia, na ktorej je zachytená umelkyňa (Dj B-Complex“), v dramatickom výraze s „diabolskými“ rohmi na hlave a v náručí drží telo, ktoré má na hlave kráľovskú korunu a cez telo priehľadný závoj. 
Súčasťou vizuálu je názov podujatia: „Helloqueen“, informácia o dátume a rozpis účinkujúcich zoradených v kategóriách: „Slepičáreň stage“, „Shame stage“, „Drag show featuring“.  
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať nič, čo by urážalo rasové, národnostné, politické alebo náboženské cítenie spotrebiteľov (čl. 13 ods. 5 Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia s názormi sťažovateľov nestotožnila. Cieľom reklamy bola komunikácia špecifického umeleckého podujatia, hlavnou účinkujúcou ktorého bola transgenderová umelkyňa – DJ B - Complex, ktorá je vyobrazená aj v rámci vizuálu reklamy. Je pravdou, že predmetný vizuál, resp. štylizácia osôb na ňom zobrazených čiastočne môže evokovať umelecké dielo – pietu, ide však skôr o náhodu, resp. dôsledok umiestnenia dvoch osôb – jednej vertikálne a druhej horizontálne v obraze. Reklama nevychádzala a ani nemala záujem vychádzať zo zobrazenia náboženského symbolu a jej cieľom nebola žiadna komunikácia vo vzťahu k náboženstvu alebo k určitej skupine obyvateľov. Zároveň zobrazenie Komisia nepovažuje za také, ktoré by bolo neslušné, porušujúce všeobecné normy mravnosti, či slušnosti a nie je ani toho názoru, že reklama dehonestuje náboženskú symboliku alebo uráža náboženské cítenie spotrebiteľov. Ako akceptovateľné v danom prípade Komisia vníma aj využitie čiastočne expresívnejších výrazových prostriedkov, ktoré sú v kontexte s charakterom podujatia a obdobím jeho konania, a je možné ich z tohto pohľadu vnímať ako opodstatnené, nakoľko približujú to, čo návštevník na podujatí uvidí. Komisia sa nestotožnila ani s námietkou sťažovateľa, že reklama nabáda na propagáciu drog. Výraz „drag show“ je v danom prípade použitý v kontexte toho, že súčasťou podujatie je aj vystúpenie tzv. „drag queens“ – mužov, ktorí svojim oblečením a správaním akoby umelecky a zábavne karikovali ženské postavy. Uvedené však žiadnym spôsobom neodkazuje na propagáciu drog a nemá s nimi žiaden súvis, a preto Komisia vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že plagát, web stránka,  Facebook (event): „HALLOQUEEN 2019“, zadávateľa: Nadácia Cvernovka nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosti sťažovateľov nie sú opodstatnené. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 14. 11. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

17.6.2020

Tlačová správa z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

  BRATISLAVA. Dňa 28. 05. 2020 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán...

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.